Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εξωτερικές σχέσεις

Οι ειδικοί στον τομέα εξωτερικών σχέσεων συμβάλλουν στην προώθηση και την προστασία των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ στις σχέσεις με τρίτες χώρες και διακυβερνητικούς οργανισμούς.

Προωθούν την επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, τον συντονισμό της διεθνούς συνεργασίας, την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και την υποστήριξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Υπάλληλος στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων

Περιγραφή καθηκόντων

Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι υπάλληλοι εξωτερικών σχέσεων συνεργάζονται με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και με διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να συνδράμουν στην εναρμόνιση της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται επίσης: η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή πολυμερών συμφωνιών· η εκπροσώπηση της ΕΕ στο εξωτερικό· η στενή συνεργασία με αντιπροσωπείες και πρεσβείες της ΕΕ· η σύνταξη πολιτικών εκθέσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων για τους αρμόδιους και τις αρμόδιες λήψης αποφάσεων, μεταξύ πολλών άλλων.

Βασικά προσόντα

Πρέπει να έχετε καλή γνώση δύο τουλάχιστον γλωσσών της ΕΕ, πτυχίο σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (κατώτατη βαθμίδα για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους) καθώς και πολυετή σχετική πείρα για να προαχθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7). Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες κενές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).