Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δίκαιο

Οι δικηγόροι χειρίζονται όλες τις νομικές πτυχές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ και εργάζονται σε σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός στην αγορά, η εγκληματικότητα, η προστασία των δεδομένων, η διασυνοριακή συνεργασία, οι τραπεζικές υπηρεσίες, η πρόληψη της απάτης, οι διεθνείς συμφωνίες και το δίκαιο των καταναλωτών, μεταξύ άλλων.

Γλωσσομαθείς νομικοί

Περιγραφή καθηκόντων

Οι γλωσσομαθείς νομικοί της ΕΕ διασφαλίζουν ότι κάθε νέα νομοθετική πράξη μεταφράζεται ορθά στις άλλες γλώσσες της ΕΕ και αντικατοπτρίζει πιστά το κείμενο στο οποίο σχεδιάστηκε αρχικά.

Η θέση αυτή απαιτεί καταρτισμένους/-ες νομικούς με εξαιρετικές γλωσσικές ικανότητες. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των νομοθετικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια και την άσκηση συμβουλευτικού ρόλου· την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων· τον έλεγχο, την αναθεώρηση των νομικών κειμένων και την επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με τους τυπικούς κανόνες, μεταξύ άλλων καθηκόντων. 

Βασικά προσόντα

Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας γλώσσας της ΕΕ, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο άλλων γλωσσών, καθώς και πτυχίο νομικής. Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχονται πάντα οι ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για πρακτική άσκηση.

Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε δυνατότητες απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου.

Νομικός

Περιγραφή καθηκόντων

Οι νομικοί της ΕΕ παρέχουν νομικές συμβουλές, διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την ποιότητα διατύπωσης των νομικών πράξεων, διεξάγουν εκτεταμένη νομική έρευνα και ανάλυση και ενεργούν ως εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων σε δικαστικές διαδικασίες. 
Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη νομικών εγγράφων πολιτικής· την παροχή νομικών συμβουλών σε ανώτερα διοικητικά στελέχη· τη συμμετοχή σε διοργανικές διαπραγματεύσεις για την έγκριση των νομικών πράξεων της ΕΕ· τον συντονισμό με τις εθνικές αρχές της ΕΕ για τη βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας· την εκπροσώπηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε νομικές διαδικασίες· τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας και ανάλυσης· τη συμμετοχή σε νομικές συναντήσεις σε διεθνές επίπεδο.
 
Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά δύο τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να διαθέτετε πτυχίο νομικών σπουδών, για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (κατώτατη βαθμίδα για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους), και πολυετή σχετική εμπειρία, για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμό AD 7). Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, γι’ αυτό πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για πρακτική άσκηση.