Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασία μετασχηματισμού της EPSO για την επιλογή προσωπικού

Η EPSO βρίσκεται επί του παρόντος σε ευρεία διαδικασία μετασχηματισμού όσον αφορά την επιλογή προσωπικού, με σκοπό να ανταποκριθεί καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στην πραγματικότητα της σημερινής αγοράς εργασίας. Οι στρατηγικοί προβληματισμοί όσον αφορά μια νέα αντίληψη για τον διαγωνισμό μόνιμων υπαλλήλων (AD) γενικών καθηκόντων και ένα αναθεωρημένο πλαίσιο ικανοτήτων βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένας σημαντικός στόχος εν προκειμένω είναι η επίτευξη μεγαλύτερης πολυμορφίας στη δεξαμενή υποψηφίων τόσο όσον αφορά τα προφίλ όσο και το υπόβαθρο των υποψηφίων. Στους διαγωνισμούς ειδικών καθηκόντων, βρισκόμαστε ήδη σε πιλοτική φάση για τη δοκιμή ορισμένων νέων μεθοδολογιών επιλογής.

Οι κύριοι στόχοι είναι η μείωση της διάρκειας των διαγωνισμών, η ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τους αξιολογητές, καθώς και η καλύτερη στόχευση υποψηφίων με εξειδικευμένα προσόντα που αναζητούν τα όργανα πρόσληψης, υιοθετώντας παράλληλα σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η EPSO επιθυμεί να καθιερώσει, σε πρώιμο στάδιο των διαγωνισμών ειδικών καθηκόντων, δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε συγκεκριμένο τομέα με τη βοήθεια υπολογιστή, διοργανώνοντας παράλληλα δοκιμασίες κατανόησης με βάση το κριτήριο της επιτυχίας/αποτυχίας. Η κρίση της COVID-19 ώθησε την EPSO να επιταχύνει την εισαγωγή της εξ αποστάσεως επιτήρησης για τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης, ενώ, για ορισμένους διαγωνισμούς, οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή είτε διαδικτυακά είτε σε εξεταστικά κέντρα. Άλλα πιλοτικά σχέδια θα αφορούν τη διεξαγωγή δοκιμασιών και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή την αξιολόγηση ταλέντων με τη βοήθεια υπολογιστή. Δεδομένου ότι τα εν λόγω πιλοτικά σχέδια βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και τα αποτελέσματά τους πρέπει να αναλυθούν, η EPSO θα παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις καινοτομίες σε εύθετο χρόνο.

Η αντικειμενικότητα και η ίση μεταχείριση βρίσκονται στο επίκεντρο όλων αυτών των διαδικασιών.