Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολυμορφία & Ένταξη

Picture showing 6 people

Η ΕΕ εκτιμά την πολυμορφία ως πηγή εμπλουτισμού, καινοτομίας, δημιουργικότητας και δύναμης. Ένα ποικιλόμορφο, χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον στο οποίο όλα τα άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο έχουν ίσες ευκαιρίες, αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος ενός συνόλου και χαίρουν εκτίμησης για τη μοναδική τους συμβολή.

Η διασφάλιση μιας δίκαιης διαδικασίας επιλογής για την προσέλκυση μιας ποικιλόμορφης δεξαμενής ταλέντων είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ δεσμεύονται εξίσου να διατηρήσουν την πολυμορφία και να δημιουργήσουν έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Η συνεχιζόμενη δέσμευση τους υλοποιείται μέσω μιας σειράς στοχευμένων μέτρων. Παραδείγματος χάριν:

  • Πολιτικές οι οποίες αποβλέπουν να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ αισθάνονται ότι αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους και ότι μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.
  • Πολιτικές με σκοπό τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της τηλεργασίας και των ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων για όλο το προσωπικό.
  • Κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού με στόχο την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των διακρίσεων και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, του εκφοβισμού, της διχαστικής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την πολυμορφία & την ένταξη στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ σε αυτή την ειδική ιστοσελίδα.

Η EPSO προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και την πολυμορφία στις οικείες δραστηριότητες προβολής προκειμένου να προσελκύσει διαφορετικά ταλέντα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, η EPSO θεσπίζει στοχευμένα μέτρα επικοινωνίας, όπως την πρόσκληση συνεργασίας με τους οργανισμούς πολυμορφίας και ένταξης της ΕΕ. Η EPSO δημοσίευσε την παρούσα πρόσκληση σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει πιο διαφορετικά ταλέντα, να εκφραστεί περισσότερο η πολυμορφία της ΕΕ εντός της δεξαμενής υποψηφίων και, τελικά, εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.