Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ισότητα

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η EPSO μετατρέπει τις ίσες ευκαιρίες σε εργασιακή πραγματικότητα:

  • Σε όλες τις διαδικασίες επιλογής εφαρμόζεται με συνέπεια η πολιτική ίσων ευκαιριών και τηρούνται η νομοθεσία της ΕΕ και η διεθνής νομοθεσία κατά των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD).
  • Προβλέπονται ανάλογες προσαρμογές για υποψηφίους με συγκεκριμένες ανάγκες λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας.
  • Η αμεροληψία είναι η βασική αρχή που καθοδηγεί τις εργασίες των εξεταστικών επιτροπών της EPSO. Ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται άτομα προερχόμενα από διαφορετικά περιβάλλοντα ώστε να εξασφαλίζεται ισορροπία όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τις γλώσσες κ.λπ. Έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα στην επιλογή και στις αντικειμενικές και αμερόληπτες μεθόδους αξιολόγησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η EPSO προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες έχουν τις ίδιες δυνατότητες και πρόσβαση στις διαδικασίες επιλογής.

Στις περαιτέρω ενέργειες της EPSO περιλαμβάνονται:

  • Η διενέργεια συστηματικής στατιστικής ανάλυσης και παρακολούθησης των δοκιμασιών της προκειμένου να εξασφαλιστούν τυποποιημένες και αντικειμενικές μέθοδοι και αξιολογήσεις βάσει ικανοτήτων.
  • Η συλλογή συστηματικής ανατροφοδότησης από τους υποψηφίους μέσω ερευνών ικανοποίησης που επιτρέπουν στην EPSO να βελτιώνεται συνεχώς.
  • Η διενέργεια ελέγχων διαλογής ανωνυμοποιημένων βιογραφικών σημειωμάτων και η βαθμολόγηση γραπτών δοκιμασιών με βάση μόνο αντικειμενικά κριτήρια.
  • Η διενέργεια ελέγχων προσβασιμότητας στην επικοινωνία, στις διαδικασίες επιλογής και στις δοκιμασίες της EPSO. Εάν χρειαστεί, η EPSO παράγει προσαρμοσμένους μορφότυπους προσβάσιμους σε υποστηρικτική τεχνολογία.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών.

Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές των δοκιμασιών επιλογής της EPSO λόγω αναπηρίας ή προβλήματος υγείας; Μάθετε περισσότερα στην ενότητα για σημαντικές πληροφορίες στα δεξιά αυτής της σελίδας.

 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με όλες τις πιθανές προσαρμογές που προσφέρουμε στις δοκιμασίες επιλογής υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες:

Video file