Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προϊστάμενοι/-ες διοίκησης στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Είστε ταλαντούχος/-α επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να ακολουθήσει διεθνή σταδιοδρομία ως προϊστάμενος/-η διοίκησης σε αντιπροσωπεία της ΕΕ;

Η ΕΕ αναζητά προϊσταμένους/-ες διοίκησης (βαθμός AST 4). Οι επαγγελματίες που θα προσληφθούν θα εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Οι προϊστάμενοι/-ες διοίκησης επικουρούν τους/τις επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στην εκπλήρωση της αποστολής τους όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της αντιπροσωπείας —τη διαχείριση του διοικητικού προϋπολογισμού και των ανθρώπινων πόρων, την επίβλεψη της υλικοτεχνικής υποστήριξης, των προμηθειών και των υπηρεσιών, καθώς και την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων. Μαζί με τον/την επικεφαλής της αντιπροσωπείας, θα είστε υπεύθυνος/-η για τη συνολική διοικητική και οικονομική εκτέλεση του προϋπολογισμού της αντιπροσωπείας και θα συμβάλετε στην ομαλή λειτουργία της αντιπροσωπείας.

Όλο το προσωπικό της ΕΥΕΔ υπηρετεί κατά περιόδους στις αντιπροσωπείες της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, οι υπάλληλοι της ΕΥΕΔ θα εναλλάσσονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και κεντρικά γραφεία και/ή καθήκοντα. Ορισμένες αντιπροσωπείες βρίσκονται σε χώρες όπου οι συνθήκες διαβίωσης και ασφάλειας ενδέχεται να είναι δυσχερείς.

Ως εργοδότης, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μια κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς και μεικτές ομάδες που συνθέτουν τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και άλλων ανθρώπων στον κόσμο.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση ίσων ευκαιριών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προσπαθεί να εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης και πρόσβασης για όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/-ες. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ: άριστη γνώση μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας, τότε είστε το κατάλληλο πρόσωπο.

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε: είτε σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στον τομέα του δικαίου, της διοίκησης επιχειρήσεων, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών, της λογιστικής, της υλικοτεχνικής υποστήριξης, της διαχείρισης κτιρίων ή της μηχανικής, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών, είτε σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον εννέα ετών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 14 Ιουλίου 2022.