Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδιού;

Η EPSO δεν συνεισφέρει σε έξοδα ταξιδιού που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή ή σε ενδιάμεσες/προκαταρκτικές δοκιμασίες (π.χ. δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, δοκιμασίες με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray) και δοκιμασίες μετάφρασης).

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε περιπτωσιολογική μελέτη ή σε γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα και έχουν διεύθυνση κατοικίας σε χώρα εκτός της ΕΕ δικαιούνται να ζητήσουν συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού τους, εφόσον οι δοκιμασίες αυτές εντάσσονται στο κέντρο αξιολόγησης (διαβάστε τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού).

Αν συμμετέχετε σε δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης μπορείτε, εφόσον το δικαιούστε, να ζητήσετε συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού, αλλά όχι επιστροφή όλων των σχετικών πραγματικών εξόδων (άρθρο 2). Επίσης, όσον αφορά τα έξοδα διαμονής, προβλέπεται συνεισφορά μόνο αν οι διάφορες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης διεξάγονται επί δύο συνεχόμενες ημέρες ή αν απέχουν μεταξύ τους το πολύ τρεις ημέρες (άρθρο 6). Δεν θα λάβετε συνεισφορά στα έξοδα διαμονής για τη νύχτα πριν από τη δοκιμασία, ή τη νύχτα που ακολουθεί μετά τη δοκιμασία του κέντρου αξιολόγησης, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

Προσοχή: Σας επισημαίνουμε ότι έχετε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία της δοκιμασίας για να στείλετε πλήρη αίτηση για συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού/διαμονής.

Κατά κανόνα, ως βάση για τον υπολογισμό της συνεισφοράς αυτής χρησιμοποιείται η διεύθυνση που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας EPSO.

Εάν δικαιούστε συνεισφορά:

  •  συμπληρώστε τα σχετικά έγγραφα (Νομική οντότητα (επιλέξτε «Φυσικό πρόσωπο») και Έντυπο οικονομικών στοιχείων)
  •  εκτυπώστε τα και υπογράψτε τα
  •  ζητήστε από την τράπεζά σας να σφραγίσει το έντυπο οικονομικών στοιχείων
  •  εκτυπώστε, συμπληρώστε και υπογράψτε το «Έντυπο συνεισφοράς»
  •  στείλτε τα παραπάνω έγγραφα μαζί με αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, καθώς και αποδεικτικό του ταξιδιού και/ή της διαμονής σας στη διεύθυνση:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Bruxelles
Βέλγιο

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να ζητήσετε συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού και/ή διαμονής, δείτε αυτή τη σχετική ερώτηση.