Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τι είναι η «εξεταστική επιτροπή»;

Question categories:

Για κάθε διαδικασία επιλογής μονίμων υπαλλήλων διορίζεται ξεχωριστή εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού και για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου επιτυχόντων. Κάθε εξεταστική επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και γενικά περιλαμβάνει μόνιμα και μη μόνιμα μέλη. Τα μόνιμα μέλη αποσπώνται στην EPSO από το θεσμικό τους όργανο για 2 έως 4 χρόνια συνήθως, με σκοπό την εξασφάλιση της συνοχής των διαδικασιών επιλογής. Τα μη μόνιμα μέλη διορίζονται για μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής λόγω των τεχνικών ή γλωσσικών τους γνώσεων, για παράδειγμα.