Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είναι η «προκήρυξη διαγωνισμού»;

Question categories:

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω της διοργάνωσης γενικών διαγωνισμών. Καθένας από αυτούς τους διαγωνισμούς ανακοινώνεται μέσω σχετικής προκήρυξης η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον ιστότοπο της EPSO. Στην προκήρυξη διαγωνισμού περιγράφονται εκτενώς το ζητούμενο προφίλ, οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και ενδεχομένως την επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι δοκιμασίες και άλλες ασκήσεις αξιολόγησης (εκτίμηση των επαγγελματικών προσόντων και ορισμένων βασικών ικανοτήτων) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Η προκήρυξη περιέχει επίσης πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης συμμετοχής στον γενικό διαγωνισμό. Κατά κανόνα, η προκήρυξη διαγωνισμού δημοσιεύεται την πρώτη ημέρα της περιόδου υποβολής αίτησης.

Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού υποψηφίων, η EPSO θεωρεί ότι αυτή είναι η πλέον δίκαιη και διαφανής διαδικασία επιλογής. Επομένως, αυθόρμητες αιτήσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη.