Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είναι ο «Αξιολογητής Ταλέντου» (Talent Screener) και πώς λειτουργεί;

Ο «Αξιολογητής Ταλέντου» σκοπό έχει να βοηθά τις εξεταστικές επιτροπές των διαγωνισμών στους οποίους ζητούνται εξειδικευμένα προσόντα να εντοπίζουν τους υποψηφίους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντα και τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να απαντήσετε μια σειρά ερωτήσεων στην ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου» της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Οι ερωτήσεις βασίζονται στα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, οι δε απαντήσεις σας αξιολογούνται από την εξεταστική επιτροπή.

Όλοι οι υποψήφιοι ενός διαγωνισμού απαντούν τις ίδιες ερωτήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η εξεταστική επιτροπή βλέπει τις απαντήσεις κάθε υποψηφίου στο ίδιο δομημένο πλαίσιο, το οποίο την βοηθά να πραγματοποιήσει προσεκτική και αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων όλων των υποψηφίων.

Η εξεταστική επιτροπή διασφαλίζει αυτή την αντικειμενική αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τα ίδια προκαθορισμένα κριτήρια για όλους τους υποψηφίους στον ίδιο τομέα ενός διαγωνισμού.