Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πώς εξετάζονται οι γνώσεις των υποψηφίων για την ΕΕ καθώς και τα κίνητρά τους;

Η προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα παραμένει κύριος παράγοντας για την προσέλκυση και την επιλογή μελλοντικού προσωπικού. Οι γνώσεις σχετικά με την ΕΕ και τα κίνητρα για εργασία στα όργανα της ΕΕ αξιολογούνται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής:
  • κατά τη διαδικτυακή δοκιμασία αυτοαξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν οι υποψήφιοι προτού υποβάλουν την αίτησή τους·
  • κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, όπου οι υποψήφιοι δηλώνουν τις σπουδές τους ή την επαγγελματική εμπειρία τους σε θέματα σχετικά με την ΕΕ και περιγράφουν ποια είναι τα κίνητρά τους για να εργαστούν στην ΕΕ·
  • κατά τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης, οι οποίες βασίζονται σε σενάρια που αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στα όργανα της ΕΕ. Τα εν λόγω σενάρια συντάσσονται από μόνιμους υπαλλήλους της ΕΕ, βασίζονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και προϋποθέτουν βαθειά κατανόηση του έργου και του ρόλου των οργάνων, καθώς και του τρόπου συνεργασίας τους·
  • στο κέντρο αξιολόγησης, επίσης, οι υποψήφιοι του διαγωνισμού πτυχιούχων διοικητικών υπαλλήλων λαμβάνουν μέρος σε συνέντευξη σχετικά με τα κίνητρά τους για εργασία στην ΕΕ, όπου τους ζητούνται να τοποθετηθούν πάνω σε θέματα όπως: το ενδιαφέρον τους να εργαστούν στην ΕΕ, η προσήλωσή τους στις αξίες της ΕΕ, η κατανόηση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων της ΕΕ, οι προσδοκίες σχετικά με μια σταδιοδρομία στην ΕΕ, οι γνώσεις τους όσον αφορά την ιστορία και τη δημιουργία της ΕΕ, τα θεσμικά της όργανα και τις κυριότερες πολιτικές της.