Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πότε πρέπει να υποβάλω τα δικαιολογητικά έγγραφα της επαγγελματικής μου εμπειρίας και τα διπλώματα/πτυχία μου;

Μόνο οι υποψήφιοι/-ες που καλούνται στη/στις δοκιμασία/-ες του κέντρου αξιολόγησης πρέπει να τηλεφορτώσουν σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν τις πληροφορίες που περιέχει η αίτηση υποψηφιότητάς τους. Γενικά, τα έγγραφα αυτά πρέπει να τηλεφορτωθούν το αργότερο την παραμονή της/των προφορικής/-ών δοκιμασίας/-ών του κέντρου αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι/-ες διαδικασιών επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (CAST/P) δεν πρέπει να επισυνάψουν δικαιολογητικά έγγραφα στην αίτησή τους CAST/P.