Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έναρξη της διαδικασίας μετασχηματισμού της EPSO

Πράσινο φως για το νέο πλαίσιο ικανοτήτων

Η EPSO ξεκίνησε τη διαδικασία μετασχηματισμού της. Πρώτο βήμα: εκσυγχρονισμός του πλαισίου ικανοτήτων.

Για την επίτευξη των στόχων τους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βασίζονται κυρίως στο προσωπικό τους. Για τον λόγο αυτόν, οι ικανότητες του προσωπικού πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την αποστολή και τις αξίες των θεσμικών οργάνων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, το φύλο, τη θρησκεία, την κουλτούρα ή τα καθήκοντά του, να διαθέτει κοινά προσόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2010, η EPSO χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο ικανοτήτων αποτελούμενο από 8 γενικές ικανότητες, οι οποίες εξετάζονται στο στάδιο του κέντρου αξιολόγησης. Ωστόσο, οι ανάγκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Η επανεξέταση του πλαισίου ικανοτήτων αποτέλεσε προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης δεξαμενής ταλέντων που μπορούν να καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων και να αντικατοπτρίζουν τις νέες εξελίξεις στη σημερινή αγορά εργασίας.

Το νέο πλαίσιο ικανοτήτων καθορίζει τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας και παρέχει διαφανείς πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής, αποσαφηνίζοντας τα προσδοκώμενα προσόντα που οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν κατά τη διάρκεια των σχετικών δοκιμασιών του διαγωνισμού.

Οι ικανότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας επιλογής, καθώς αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για τον προσδιορισμό της καταλληλότητάς τους για ένα συγκεκριμένο προφίλ εργασίας. Καθιστούν δυνατή τη στοχευμένη πρόσληψη και καθορίζουν επίσης σαφείς προσδοκίες για τους/τις πιθανούς/-ες υποψήφιους/-ες.

Έχετε υπόψη ότι, εκτός από τις γενικές ικανότητες, για τα πιο εξειδικευμένα προφίλ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν υποψήφιους/-ες με προσόντα υψηλού επιπέδου στον τομέα εμπειρογνωσίας τους. Πληροφορίες για τις σχετικές με τον τομέα ικανότητες, καθώς και για τις δοκιμασίες αξιολόγησης τόσο των γενικών όσο και των σχετικών με τον τομέα ικανοτήτων, περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Το νέο αυτό πλαίσιο ικανοτήτων θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από την EPSO στους διαγωνισμούς της από το 2023.

Δείτε τις νέες γενικές ικανότητες για τις μελλοντικές δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και ελέγχετε τον ιστότοπό μας για τυχόν επικαιροποιήσεις.