Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμβασιούχοι υπάλληλοι (Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST)

Με τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να προσλαμβάνουν συμβασιούχους υπαλλήλους για να εργαστούν σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

Ο όρος CAST είναι το ακρωνύμιο του Εργαλείου Επιλογής Συμβασιούχων Υπαλλήλων στα αγγλικά. Η διαδικασία επιλογής είναι «μόνιμη», που σημαίνει ότι δεν υπάρχει προθεσμία, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αίτηση.

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για την εκτέλεση έκτακτων χειρωνακτικών καθηκόντων ή καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης, ή ακόμα για την κάλυψη αναγκών σε ειδικούς τομείς, όταν ο αριθμός εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν επαρκεί.

Όταν προκύπτουν ανάγκες πρόσληψης, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να επιλέγουν από τη βάση δεδομένων αιτήσεων CAST έναν αριθμό υποψηφίων των οποίων τα προσόντα αντιστοιχούν στο ζητούμενο επαγγελματικό προφίλ.

Οι εν λόγω υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν καλούνται να συμμετάσχουν σε μια σειρά δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή. Οι υποψήφιοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς αυτό το πρώτο στάδιο επιλογής θα υποβληθούν σε ένα δεύτερο στάδιο που περιλαμβάνει συνέντευξη και/ή άλλες μορφές αξιολόγησης. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST στη σελίδα μας «Παραδείγματα δοκιμασιών».

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής μπορεί να λάβουν προσφορά εργασίας.

Οι συμβασιούχοι προσλαμβάνονται για ορισμένο μέγιστο διάστημα 6 ετών, το οποίο συνήθως ξεκινά με μια αρχική σύμβαση 6 έως 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, ανάλογα με τη θέση εργασίας. Σε ορισμένους οργανισμούς, αντιπροσωπείες και γραφεία, αυτή η προσωρινή προσφορά εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε την ενότητα «Συχνές ερωτήσεις για τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST».

 

Ομάδες καθηκόντων

Προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία επιλογής CAST, οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν όλες τις οδηγίες που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST. Η διαδικασία απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού EPSO και την εισαγωγή προσωπικών και επαγγελματικών πληροφοριών καθώς και πληροφοριών σχετικά με σπουδές στη βάση δεδομένων αιτήσεων CAST.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορείτε να συμβουλευθείτε την ενότητα «Υποβολή αίτησης».

Θέσεις συμβασιούχων υπάρχουν για μεγάλη ποικιλία θέσεων που απαιτούν διάφορα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων. Οι θέσεις αυτές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων:

I. Καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης
II. Εργασίες γραφείου ή γραμματείας, καθήκοντα διαχείρισης γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα
III. Εκτελεστικά καθήκοντα, καθήκοντα σύνταξης κειμένων, λογιστικά καθήκοντα και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα
IV. Διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και ισοδύναμα καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για μία ή περισσότερες ομάδες καθηκόντων, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας.

Ανατρέξτε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρη κατάλογο των γενικών και ειδικών όρων επιλεξιμότητας που ισχύουν ανά προφίλ και ομάδα καθηκόντων (γλώσσες, τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία). 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα μας.

 

Προφίλ

Η μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST περιλαμβάνει έναν αριθμό προφίλ στις ομάδες καθηκόντων I, II, III και IV. Μην ξεχνάτε ότι υποβάλλετε αίτηση πάντα για ένα προφίλ και όχι για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Δείτε παρακάτω τον κατάλογο των προφίλ της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST. Κάντε κλικ σε κάθε ενότητα και διαβάστε περισσότερα για το ποια καθήκοντα αντιστοιχούν στα διάφορα προφίλ. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα ή περισσότερα προφίλ και/ή ομάδες καθηκόντων. Σας συνιστούμε να επιλέξετε μόνο τα προφίλ και τις ομάδες καθηκόντων για τις οποίες έχετε την καταλληλότερη εκπαίδευση και εμπειρία.