Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Άλλες ευκαιρίες εργασίας στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ

Δείτε στον κατάλογο που ακολουθεί και άλλες θέσεις εργασίας που έχουν δημοσιευτεί στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των παρακάτω οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.
 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα δυναμικό, πολύγλωσσο και συμμετοχικό όργανο το οποίο προσφέρει ευρύ φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας και εξέλιξης. Το προσωπικό του Κοινοβουλίου συνεργάζεται με τα άμεσα εκλεγόμενα μέλη του Κοινοβουλίου για την εδραίωση μιας δυναμικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας, βοηθώντας στην οικοδόμηση μιας πιο ειρηνικής, ασφαλούς, δίκαιης και ευημερούσας Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο προσφέρει ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες, σε θέσεις που είτε συνδέονται άμεσα με το κύριο νομοθετικό έργο του οργάνου είτε εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Κάθε μέλος του προσωπικού διαδραματίζει, άμεσα ή έμμεσα, σημαντικό ρόλο στο έργο που αναλαμβάνει το Κοινοβούλιο προς όφελος των πολιτών της ΕΕ, συμβάλλοντας στην προώθηση κα την προάσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και αλλού. Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Εργαστείτε στο Κοινοβούλιο» για να βρείτε ευκαιρίες εργασίας που δημοσιεύει αυτό το θεσμικό όργανο.

 

Η εργασία στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου σάς δίνει τη μοναδική ευκαιρία να στηρίζετε και να βοηθάτε δύο σημαντικά όργανα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μέλη του οποίου είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, χαράσσει τη συνολική πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ και τις καθοριστικές για το μέλλον της προτεραιότητες. Καθορίζει τη στρατηγική και πολιτική ατζέντα της ΕΕ στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Το Συμβούλιο της ΕΕ διαπραγματεύεται και εγκρίνει τη νομοθεσία της ΕΕ, συντονίζει τις πολιτικές των κρατών μελών, αναπτύσσει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. Οι υπουργοί όλων των κρατών μελών της ΕΕ συνεδριάζουν σε 10 διαφορετικές συνθέσεις, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα.

 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η προώθηση του γενικού συμφέροντος της ΕΕ μέσω της υποβολής προτάσεων και της εφαρμογής της νομοθεσίας: είναι ο πολιτικά ανεξάρτητος εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ.  Η πολιτική ηγεσία ασκείται από το Σώμα των επιτρόπων (ένας από κάθε χώρα της ΕΕ) —υπό την ηγεσία του/της προέδρου της Επιτροπής, που αποφασίζει για τις αρμοδιότητες του καθενός. Αφού εκδοθεί το κείμενο νομοθετικής πρότασης, υποβάλλεται για έγκριση στο Συμβούλιο (το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη) και στο Κοινοβούλιο (το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα προγράμματα πολιτικής (π.χ. γεωργία, αλιεία, έρευνα κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών.

 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι το δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ. Ρόλος του είναι να διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκοί νόμοι τηρούνται από τα όργανα και από τα κράτη μέλη της ΕΕ και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι η ΕΕ βασίζεται στο κράτος δικαίου, θεμελιώδες στοιχείο όλων των δημοκρατικών οντοτήτων.

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε με τη Συνθήκη των Βρυξελλών της 22ας Ιουλίου 1975 και άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1977. Το ΕΕΣ είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο και απασχολεί περίπου 900 διοικητικούς υπαλλήλους, υπηκόους όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ελέγχου, υποστήριξης και διοίκησης.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η φωνή των περιφερειών και των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για πολιτική συνέλευση που συγκεντρώνει περισσότερους από 300 τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς. Μέσω των γνωμοδοτήσεών τους και των συζητήσεων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα μέλη της ΕτΠ συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι ένα μοναδικό φόρουμ διαβούλευσης, διαλόγου και συναίνεσης μεταξύ εκπροσώπων από όλους τους τομείς της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ενώσεων, όπως οι επαγγελματικές και κοινοτικές ενώσεις, οι οργανώσεις νεολαίας, οι ομάδες γυναικών, οι αγρότες, οι καταναλωτές, οι ΜΜΕ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λπ. Αποστολή της είναι να δίνει φωνή στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.

 

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι η ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, με αποστολή να διασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ τηρούν τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Παρέχει επίσης αμερόληπτες συμβουλές σχετικά με πολιτικές και προτεινόμενους νόμους, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπονομεύσουν την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) είναι η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικουρεί τον επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ —τον ύπατο εκπρόσωπο— κατά την άσκηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Με έδρα τις Βρυξέλλες, αλλά βασιζόμενη σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διπλωματικής παρουσίας της ΕΕ σε όλο τον κόσμο, η ΕΥΕΔ φέρνει σε επαφή δημόσιους υπαλλήλους της ΕΕ, διπλωμάτες των υπηρεσιών εξωτερικών υποθέσεων των κρατών μελών της ΕΕ και τοπικό προσωπικό σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ΕΔ) είναι μια μικρή, δυναμική υπηρεσία που βοηθά το κοινό να συνεργάζεται με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Διερευνά καταγγελίες για διάφορα ζητήματα, από την έλλειψη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και την άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα μέχρι τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων. Ο Διαμεσολαβητής διεξάγει επίσης αυτεπάγγελτες έρευνες για συστημικά ζητήματα και ενθαρρύνει τις ορθές διοικητικές πρακτικές. Απασχολεί περίπου 80 υπαλλήλους με αποστολή τη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής, υπεύθυνης, διαφανούς και δεοντολογικής διοίκησης της ΕΕ.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης στους εκτελεστικούς οργανισμούς της ΕΕ:

Το δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ ενισχύει την αξία των επιμέρους οργανισμών της ΕΕ και κοινών επιχειρήσεων, εμβαθύνοντας τη συνεργασία τους, με στόχο να παράσχει στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα κατάλληλα θεμέλια για την επίτευξη των προτεραιοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτόν, αποτελούν μια οικονομικά αποδοτική, ευέλικτη και αποτελεσματική διοικητική ραχοκοκαλιά για την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

 

Όργανα και οργανισμοί για τους οποίους η EPSO δεν επιλέγει προσωπικό:

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι ένα από τα νεότερα επίσημα όργανα της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 1998 και απασχολεί πάνω από 3 500 υπαλλήλους από όλη την Ευρώπη. Η προώθηση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ και όλοι μαζί αποτελούν την ομάδα που ονομάζεται Ευρωσύστημα. Επίσης, διατηρεί τακτική επικοινωνία με τις 27 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ΕΕ, στο πλαίσιο δικτύου που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο δανειοδοτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όμιλος της ΕΤΕπ αποτελείται από δύο τμήματα: την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Και τα δύο έχουν πάνω από 60 έτη εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης στη χρηματοδότηση έργων. Εδρεύουν στο Λουξεμβούργο και διατηρούν δίκτυο τοπικών και περιφερειακών γραφείων εντός και εκτός Ευρώπης.