Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Οι διαδικασίες επιλογής για απασχόληση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ποικίλλουν ανάλογα με τις κατηγορίες προσωπικού για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι/-ες.

Διαβάστε τις ενότητες που ακολουθούν για να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε κατηγορία. Σε γενικές γραμμές, ιδίως όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, υπεύθυνη για την επιλογή είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τις δοκιμασίες της EPSO, όπου μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των δοκιμασιών μας και να αποκτήσετε μια εικόνα των δεξιοτήτων που ενδεχομένως χρειάζεται να αναπτύξετε ώστε να επιτύχετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και τη σελίδα «Συχνές ερωτήσεις» της EPSO. Μάθετε περισσότερα για τα προφίλ σταδιοδρομίας στην ΕΕ της EPSO και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης.

Μόνιμο προσωπικό

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν μόνιμο προσωπικό μέσω γενικών διαγωνισμών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας.

Κάθε γενικός διαγωνισμός συνοδεύεται από προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το ζητούμενο προφίλ εργασίας, τα καθήκοντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις διαδικασίες επιλογής.

Όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό EPSO, ο οποίος αποτελεί το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου λαμβάνουν ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επιλογής.

Για κάθε διαγωνισμό ορίζεται εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι διαγωνισμοί προκηρύσσονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αρκετά στάδια, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει διάφορες δοκιμασίες και άλλες μεθόδους αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων:

  • Δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στις οποίες περιλαμβάνονται δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών και, για ορισμένους διαγωνισμούς ειδικών καθηκόντων, δοκιμασίες που αφορούν ικανότητες σχετικές με συγκεκριμένο τομέα.
  • «Αξιολογητής ταλέντου» (Talent screener), για διαγωνισμούς ειδικών καθηκόντων. Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να δηλώσουν όλες τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, την πείρα και τα προσόντα τους, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται από την εξεταστική επιτροπή.
  • Κέντρο αξιολόγησης, το τελικό στάδιο αξιολόγησης των γενικών και των σχετικών με συγκεκριμένο τομέα ικανοτήτων. Μέσω διαφόρων δοκιμασιών, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής αξιολογούν δεξιότητες όπως, μεταξύ άλλων: ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση, ποιοτική και αποτελεσματική εργασία.

Η διαδικασία επιλογής αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων/επιτυχουσών.

Όταν προκύπτουν ανάγκες πρόσληψης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν κατάλληλους/-ες υποψήφιους/-ες στον εφεδρικό πίνακα και καλούν σε συνέντευξη τους/τις καταλληλότερους/-ες για την πλήρωση της κενής θέσης.

Ανάλογα με τον διαγωνισμό, η διαδικασία επιλογής για μόνιμο προσωπικό της ΕΕ μπορεί να διαρκέσει από λίγους έως αρκετούς μήνες.

Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα για τις δοκιμασίες της EPSO μέσω της σελίδας «Δοκιμασίες EPSO: μύθοι και πραγματικότητα» και άλλων σελίδων στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις».

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με δύο τρόπους:

1) Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST (CAST Permanent) 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι μπορούν να προσληφθούν μέσω της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST

Η λέξη CAST είναι το ακρωνύμιο του «εργαλείου επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων» στα αγγλικά (Contract Agents Selection Tool), ενώ μόνιμη σημαίνει ότι η διαδικασία είναι αορίστου χρόνου, χωρίς προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Στη σελίδα «Θέσεις εργασίας» μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της μόνιμης διαδικασίας επιλογής CAST για θέσεις στους τομείς των οικονομικών, των πολιτικών υποθέσεων / πολιτικών της ΕΕ, θέσεις για γραμματείς και υπάλληλους γραφείου, θέσεις στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών, του δικαίου και της επικοινωνίας, για να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα. Οι αιτούντες θα πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.

Η διαδικασία απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού EPSO και την εισαγωγή προσωπικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών στη βάση δεδομένων CAST.

Η υποβολή αίτησης για τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST δεν σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα κληθούν αυτόματα να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες. 

Όποτε προκύπτουν ανάγκες πρόσληψης, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να πραγματοποιούν αναζήτηση στη βάση δεδομένων CAST και να επιλέγουν περιορισμένο αριθμό υποψηφίων των οποίων οι δεξιότητες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

Αυτοί οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες που διοργανώνει η EPSO: δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες περιλαμβάνουν δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών· δοκιμασία ικανοτήτων (γνώσεων στον τομέα εξειδίκευσης των υποψηφίων) ή δοκιμασία γλωσσικής κατανόησης (για θέσεις γλωσσομαθών).

Όσοι επιτύχουν στις δοκιμασίες μπορούν να κληθούν σε συνέντευξη και ενδεχομένως να προσληφθούν.

Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία στη σελίδα για τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, μέσω της οποίας μπορείτε να υποβάλετε απευθείας αίτηση.

 

2) Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Ad hoc θέσεις εργασίας

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν επίσης να προσλαμβάνουν συμβασιούχους υπαλλήλους για την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων, όποτε προκύπτει ανάγκη. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητηθεί από εμπειρογνώμονες να καλύψουν διάφορες θέσεις, από θέσεις βοηθών στον τομέα των χρηματοοικονομικών έως θέσεις κοινωνικών επιστημόνων, διαχειριστών ιστοτόπου και μηχανικών κυβερνοασφάλειας, για να αναφέρουμε απλώς μερικές. 

Σε αντίθεση με τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, για κάθε θέση εργασίας ορίζεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τη διαδικασία πρόσληψης και όλες τις άλλες λεπτομέρειες.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ δημοσιεύουν ad hoc θέσεις εργασίας συμβασιούχων υπαλλήλων και καθορίζουν τις δικές τους διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες θέσεις εργασίας συμβασιούχων υπαλλήλων στη σελίδα μας «Θέσεις εργασίας». 

Έκτακτοι υπάλληλοι

Οι έκτακτοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για να αντικαταστήσουν μόνιμους υπαλλήλους ή να ενισχύσουν ορισμένες υπηρεσίες, συνήθως για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Ενδέχεται να χρειαστούν έκτακτοι υπάλληλοι για διάφορα καθήκοντα, όπως, μεταξύ άλλων, κοινωνικοί επιστήμονες, διαχειριστές έργων, μεταφραστές, επιστημονικοί αναλυτές, προγραμματιστές. 

Τα προσλαμβάνοντα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ μπορεί να δημοσιεύουν τις κενές θέσεις για έκτακτους υπαλλήλους στη σελίδα «θέσεις εργασίας» της EPSO και να διοργανώνουν τα ίδια τη διαδικασία επιλογής.

Ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν σε μια δεδομένη στιγμή, ενδέχεται να αναθέσουν τη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής στην EPSO. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία επιλογής συνοδεύεται από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το ζητούμενο προφίλ εργασίας, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις εξεταστικές δοκιμασίες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες θέσεις στους ιστότοπους με τις κενές θέσεις εργασίας των θεσμικών και λοιπών οργάνωντης ΕΕ.
 

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ)

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) είναι ειδικευμένοι δημόσιοι υπάλληλοι από κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίοι προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ΕΕ για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ τους προσλαμβάνουν όποτε χρειάζονται προσωπικό που να διαθέτει τις μοναδικές δεξιότητες των ΑΕΕ, στον τεχνικό, νομικό, χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ πολλών άλλων.

Οι θέσεις ΑΕΕ δημοσιεύονται συχνά στη σελίδα «θέσεις εργασίας» της EPSO. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, τους όρους απόσπασης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη φύση των καθηκόντων περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη προκήρυξη κενής θέσης. 

Τα προσλαμβάνοντα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ είναι υπεύθυνα για τις δικές τους διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης. 

Επικοινωνήστε με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες.

Άλλα
  • Προσωρινοί υπάλληλοι

Οι προσωρινοί υπάλληλοι προσλαμβάνονται από γραφεία προσωρινής απασχόλησης για την εκτέλεση καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε προσωρινή βάση. Δεν αποτελούν μέλη του προσωπικού της ΕΕ.

Οι προσωρινοί υπάλληλοι ασκούν διάφορα χειρωνακτικά, τεχνικά και άλλα ειδικά καθήκοντα.

Γραφεία απασχόλησης στις Βρυξέλλες

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Τηλ.: +32 2 643 4790
Ηλ. ταχυδρομείο: inhouse_1230@randstad.be
Ιστότοπος: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Τηλ.: +32 2 212 1920
Ηλ. ταχυδρομείο: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Τηλ.: +32 2 513 14 14
Ηλ. ταχυδρομείο: publicsector@daoust.be
Ιστότοπος: www.daoust.be

 

Γραφεία απασχόλησης στο Λουξεμβούργο

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • Εμπειρογνώμονες της ΕΕ

Οι εμπειρογνώμονες σε έναν τομέα πολιτικής της ΕΕ μπορούν να εγγραφούν σε βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων, την οποία διατηρούν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ.

Στη συνέχεια, οι εγγεγραμμένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να προσληφθούν για συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών στον τομέα της Κοινοτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS).

 

  • Κοινοβουλευτικοί βοηθοί

Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί συνεργάζονται άμεσα με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συνδράμουν στο έργο τους, ασκώντας μεγάλο αριθμό καθηκόντων. Οι βοηθοί τοποθετούνται σε θέσεις στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο ή το Λουξεμβούργο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τους ιστότοπους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους διαδικασίες πρόσληψης.

 

  • Εξωτερικοί μεταφραστές και διερμηνείς

Στα θεσμικά όργανα της ΕΕ προβλέπεται εργασία για εξωτερικούς μεταφραστές και διερμηνείς.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός μεταφραστής:

  • για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
  • για το Δικαστήριο, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις προκηρύξεις διαγωνισμών.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως εξωτερικός διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρακαλείστε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα «Διερμηνεία για την Ευρώπη».

 

  • Προσωπικό συντήρησης και εστίασης

Οι υπάλληλοι συντήρησης και εστίασης προσλαμβάνονται μέσω εξωτερικών εργοληπτικών εταιρειών.

Οι συμβάσεις αυτές ανατίθενται μέσω ανοικτών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη σελίδα «Χρηματοδότηση και προσκλήσεις υποβολής προσφορών της ΕΕ».