Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επόμενα βήματα

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που έχουν επιτύχει σε διαδικασία επιλογής περιλαμβάνονται σε «εφεδρικό πίνακα προσλήψεων», από τον οποίο όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να προσλαμβάνουν απευθείας προσωπικό. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα βήματα.

 • Ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι ανάλογος προς το μέγεθος και τις λειτουργίες των οργάνων.
 • Όταν προκύπτουν ευκαιρίες απασχόλησης, τα θεσμικά όργανα εξετάζουν τα προσόντα των επιτυχόντων/επιτυχουσών υποψηφίων για να εντοπίσουν τα άτομα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους (για παράδειγμα, όσον αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική πείρα και τις γλωσσικές δεξιότητες).
 • Μπορεί να κληθείτε σε συνέντευξη από διάφορα θεσμικά όργανα ή υπηρεσίες (σε περίπτωση εφεδρικών πινάκων ανοικτών σε πολλά θεσμικά όργανα).
 • Για πρακτικούς λόγους, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την πρόσληψή τους.
 • Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε οποιαδήποτε προσφορά εργασίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα λάβετε προσφορά εργασίας για άλλη θέση πριν από τη λήξη ισχύος του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων. 
 • Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, η υποψηφιότητα των υπαλλήλων που εργάζονται ήδη στα θεσμικά όργανα εξετάζεται κατά προτεραιότητα έναντι της υποψηφιότητας των επιτυχόντων/επιτυχουσών που περιλαμβάνονται σε εφεδρικό πίνακα.
 • Θα πρέπει να επικαιροποιείτε τακτικά όλα τα προσωπικά σας στοιχεία στον λογαριασμό EPSO σας.
 • Θα πρέπει να αναφορτώσετε το βιογραφικό σας σημείωμα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass, (μέσω της καρτέλας «upload CV») και να το επικαιροποιείτε τακτικά.
 • Δεν χρειάζεται να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα απευθείας στα θεσμικά όργανα. Τα θεσμικά όργανα μπορούν να βρουν το βιογραφικό σας σημείωμα, το φυλλάδιο ικανοτήτων σας και πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά σας στη βάση δεδομένων επιτυχόντων υποψηφίων.
 • Μπορείτε να ζητήσετε από την EPSO (μέσω του δελτίου επικοινωνίας) να επισημαίνεται ότι δεν είστε διαθέσιμος/-η για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έχετε υπόψη ότι η ισχύς του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων δεν θα παραταθεί ανάλογα.
 • Αν θέλετε να αρχειοθετήσετε πλήρες αντίγραφο του φακέλου της αίτησής σας (συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας σας με την EPSO), θα πρέπει να το αποθηκεύσετε και/ή να το εκτυπώσετε το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι η αλληλογραφία θα παραμείνει στον λογαριασμό σας μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Ο «εφεδρικός πίνακας προσλήψεων» είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ, τις δεξιότητες και τη διαθεσιμότητα όλων των υποψηφίων που έχουν επιτύχει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής.
 • Το γεγονός ότι ένα άτομο έχει συμπεριληφθεί σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν αποτελεί εγγύηση για την πρόσληψή του. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, το 50 % των υποψηφίων προσλαμβάνεται εντός 7 μηνών.
 • Οι εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων ισχύουν γενικά για ένα έτος (ή για τρία έτη στην περίπτωση υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων). Η διάρκεια ισχύος τους μπορεί να παραταθεί (από την EPSO) ανάλογα με τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται συνήθως λίγο πριν από τη λήξη ισχύος του πίνακα και δημοσιεύεται στον ιστότοπο EU Careers.
 • Η αρχική διάρκεια ισχύος ενός εφεδρικού πίνακα προσλήψεων ξεκινά από τη στιγμή που οι επιτυχόντες/επιτυχούσες ενημερώνονται ότι συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων.
 • Η διαδικασία πρόσληψης δεν επηρεάζεται από τυχόν καθυστέρηση στη δημοσίευση του πίνακα στην ιστοσελίδα Εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων.
 • Αν έχετε ήδη λάβει επίσημη επιστολή προσφοράς εργασίας από την υπηρεσία ανθρώπινων πόρων πριν από τη λήξη ισχύος του πίνακα, η διαδικασία πρόσληψης μπορεί να προχωρήσει.
 • Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι είτε μονιμοποιούνται είτε απολύονται. Η EPSO δεν μπορεί να επαναφέρει κανένα άτομο σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων.
 • Χορηγείται συγκεκριμένη ποσόστωση στα θεσμικά όργανα για το προσωπικό που μπορούν να προσλάβουν από τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων. Πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία έχουν μόνο η EPSO και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
 • Οι ποσοστώσεις αντανακλούν τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων σε προσλήψεις για μια συγκεκριμένη περίοδο.
 • Οι προσλήψεις από άλλο θεσμικό όργανο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των ποσοστώσεων υπόκεινται στην έγκριση του οικείου θεσμικού οργάνου.
 • Η ποσόστωση αίρεται συνήθως τρεις ή έξι μήνες (στην περίπτωση ορισμένων διαγωνισμών για υπαλλήλους ειδικών καθηκόντων) μετά τη δημοσίευση του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, ή μπορεί να παραταθεί, με την έγκριση του οικείου θεσμικού οργάνου.
 • Το σύστημα δημοσίευσης κενών θέσεων εργασίας σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε τις κενές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον διαγωνισμό στον οποίο έχετε επιτύχει. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αυτές τις θέσεις εργασίας μέχρι να λήξει ο εφεδρικός πίνακας.
 • Η δημοσίευση των κενών θέσεων εργασίας στον λογαριασμό EPSO σας αποτελεί ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα αποφασίζουν ποιες κενές θέσεις θα ανοίξουν για ποιους εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων.
 • Τα θεσμικά όργανα δεν είναι υποχρεωμένα να ανοίξουν τις κενές θέσεις τους στο σύνολο ή σε μέρος των επιτυχόντων/-ουσών υποψηφίων.
 • Αν ισχύουν ποσοστώσεις για τον εφεδρικό πίνακα στον οποίο έχετε συμπεριληφθεί, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας μέχρι να αρθούν οι ποσοστώσεις.
 • Όταν τα θεσμικά όργανα δημοσιεύουν κενές θέσεις εργασίας, εμφανίζεται το κουμπί «Show vacancies» στη σελίδα επισκόπησης της αίτησης κάτω από τον σχετικό διαγωνισμό στον λογαριασμό EPSO σας. 
 • Εκεί θα βρείτε κατάλογο των κενών θέσεων εργασίας, καθεμία με τον κωδικό της, τον τίτλο της και το θεσμικό όργανο το οποίο την προσφέρει.
 • Κάνοντας κλικ σε μια κενή θέση εργασίας στον κατάλογο, θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον λογαριασμό EPSO σας, καθώς τα θεσμικά όργανα μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημοσιεύουν κενές θέσεις εργασίας και ενδέχεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων να είναι περιορισμένη. Δεν θα λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση κάθε φορά που δημοσιεύονται νέες κενές θέσεις εργασίας. 
 • Όταν υποβάλετε αίτηση για θέση εργασίας, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια, ότι το βιογραφικό σας σημείωμα είναι επικαιροποιημένο και ότι αναφέρετε τον σχετικό διαγωνισμό στη συνοδευτική επιστολή σας.
 • Επισημαίνεται ότι, για ορισμένες κενές θέσεις εργασίας της Επιτροπής, ενδέχεται να βλέπετε προκηρύξεις που σχετίζονται με την κατηγορία του εφεδρικού πίνακα που σας αφορά (π.χ. AST-SC, AST ή AD), για τις οποίες όμως δεν έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση. Για παράδειγμα, αν μία θέση είναι επιπέδου AST3, αλλά εσείς περιλαμβάνεστε σε εφεδρικό πίνακα επιπέδου AST1, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.
 • Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας ή αν χρειάζεστε πληροφορίες για μια κενή θέση εργασίας ή για τη διαδικασία πρόσληψης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία προσλήψεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην προκήρυξη της κενής θέσης.
 • Δεδομένου ότι τα θεσμικά όργανα διαχειρίζονται απευθείας όλες τις προσλήψεις, παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας μόνο στο θεσμικό όργανο που πραγματοποιεί την πρόσληψη και όχι στην EPSO.
 • Στον ιστότοπο Europa μπορείτε να βρείτε επισκόπηση όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τα οποία η EPSO επιλέγει προσωπικό, καθώς και συνδέσμους προς τις σελίδες προσλήψεων.
 • Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία προσλήψεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην προκήρυξη της κενής θέσης.
 • Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα ή τη διαθεσιμότητά σας για πρόσληψη, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού και οι κανόνες που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς καθορίζουν το νομικό πλαίσιο κάθε διαδικασίας επιλογής. Η σελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά με σκοπό την παροχή πρόσθετης καθοδήγησης.