Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: 
Ανζέ (Γαλλία)

Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) προσλαμβάνει 7 ασκούμενους/-ες (4 νομικά προφίλ, 2 προφίλ επικοινωνίας και 1 προφίλ στον τομέα του ελέγχου).

Η ανθρώπινη διάσταση του ΚΓΦΠ, σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα καθηκόντων που καλύπτει, θα επιτρέψει στους/στις ασκούμενους/-ες να κατανοήσουν πραγματικά και να βιώσουν την εμπειρία εργασίας σε ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Ποιοι/Ποιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

Για να θεωρηθούν επιλέξιμοι/-ες, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
  • να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων
  • να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας (επιπέδου τουλάχιστον Bachelor) στον τομέα που καλύπτεται από την πρακτική άσκηση
  • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

Οι υποψήφιοι/-ες που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση σε θεσμικό όργανο της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Διάρκεια: 12 μήνες (3 Οκτωβρίου 2022 – 30 Σεπτεμβρίου 2023)

Αμειβόμενη: Ναι. 1 501,96 ευρώ μηνιαίως.

Ημερομηνία έναρξης: 3 Οκτωβρίου 2022.