Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Majandus, rahandus ja statistika

Ökonomistidel, finantsjuhtidel ja statistikutel on keskne roll poliitikakujundajate nõustamisel selles, kuidas elatustaset Euroopa Liidus parandada. 

Oma eksperditeadmistega aitavad nad kaasa töökohtade loomisele ja majanduslikule heaolule. Nad soodustavad majanduskasvu kogu ELis, hinnates muu hulgas majandussuundumusi, pakkudes lahendusi kriisiolukordadele ja toetades ettevõtteid.

Statistik

Ametikoha kirjeldus

ELi statistikud annavad olulise panuse ELi otsuste ja tulevaste poliitikameetmete ettevalmistamisse. Nad koguvad, hindavad ja tõlgendavad andmeid, mis aitavad kujundada ELi otsuseid majanduse, rahanduse, ühiskonna, põllumajanduse, keskkonna ja paljude muude valdkondade kohta. 

Statistikute ametiülesannete hulka kuulub muu hulgas statistikaprogrammide kavandamine ja rakendamine, metoodika kindlaksmääramine, matemaatiliste mudelite kohaldamine, kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete analüüside tegemine, statistilise tegevuse reguleerimine ja koordineerimine, andmete tõlgendamine ja levitamine, projektikavade elluviimine. 

Statistik saab ELis töötada nii administraatori kui ka assistendina.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel.

Administraatorina tööleasumiseks peab kandidaadil olema akadeemiline kraad ametiülesannetega seotud erialal, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad ametniku staatusega administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 7) alustamiseks on vajalik ka mitmeaastane asjakohane töökogemus.

Assistendina tööleasumiseks peab kandidaadil olema kas keskharidusjärgne haridus asjakohasel erialal ja mõneaastane asjakohane erialane töökogemus või keskharidus ja vähemalt mitmeaastane asjakohane erialane töökogemus

Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetlusest konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Ökonomist

Ametikoha kirjeldus

Ökonomistide töö aitab edendada ELi kodanike sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi. Ökonomistid aitavad hoogustada majandust, lahendada kriise ja kujundada usaldusväärseid strateegiaid, et tulla toime üleilmsete majandusprobleemidega. 

Nad nõustavad kõrgema tasandi otsusetegijaid ja annavad suuniseid sellistes valdkondades nagu finantsasutused ja -turud, majanduslik integratsioon ja areng, üleeuroopaline kaubandus, riigi rahandus, struktuurireformid ja ühisraha. 

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ja akadeemiline kraad ametiülesannetega seotud erialal, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad alalised administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 7) alustamiseks on vajalik ka mitmeaastane asjakohane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetlusest konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Finantsjuht / Finantsassistent

Ametikoha kirjeldus

Finantsjuhid nõustavad kõrgemaid ametnikke strateegiate kavandamisel vastavalt ELi majandus- ja finantsvajadustele. Finantsassistendid aitavad ja toetavad finantsjuhte nimetatud ülesannete täitmisel. 

Finantsjuhid määravad kindlaks ELi finants- ja eelarvevajadused, jälgivad ja analüüsivad finantsturgusid, pangandussüsteeme ja turusegmente kogu ELis, koostavad ja hindavad finantspoliitilisi meetmeid, valmistavad ette finantsaruandeid ja prognoose, määravad kindlaks finants- ja eelarvemenetlused, abistavad auditite ja kontrollide tegemisel, kavandavad ja haldavad riigihankemenetlusi.

Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Finantsjuhi ametikohale kandideerimiseks on vajalik vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ja asjakohane akadeemiline kraad, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad ametniku staatusega administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 7) alustamiseks on vajalik ka mitmeaastane asjakohane töökogemus.

Finantsassistendi ametikohale kandideerimiseks on vajalik vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ning kas keskharidusjärgne haridus asjakohasel erialal ja vähemalt mõneaastane erialane töökogemus või keskharidus ja mitmeaastane erialane töökogemus

Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige alati avaldatud valikumenetlusest konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta