Liigu edasi põhisisu juurde

Kuidas tagatakse valikumenetlustes kandidaatide võrdne kohtlemine ja valikukomisjoni erapooletus?

Igas valikumenetluses on oma valikukomisjon, kes valib konkursiteates kindlaks määratud kvalifikatsioonide ja oskuste alusel välja parimad kandidaadid. Valikukomisjon koosneb ELi institutsioonide ametnikest. Selle töös osalevad nii töötajate kui ka juhtkonna tasandi esindajad ning EPSO teeb kõik endast oleneva tagamaks, et sugude, keelteoskuse ning institutsioonide suuruse suhe valikukomisjonis oleks tasakaalus. Valikukomisjoni tööd juhib esimees, keda abistab üks või mitu aseesimeest. Valikumenetluse eri etappides kandidaatide hindamisega seotud ülesannete suhtes kehtib valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsus. Läbipaistvuse huvides kajastuvad need kandidaadile menetluse lõpus antavas oskuste passis.

EPSO peab võrdõiguslikkust väga tähtsaks ja teeb kõik endast oleneva, et tagada kõigile kandidaatidele võrdsed võimalused, võrdne kohtlemine ja juurdepääs.

  • Valimiskomisjoni tööd suunav üldpõhimõte on erapooletuse põhimõte. Näiteks ei tohi valikukomisjoni liikme ja hinnatava kandidaadi vahel olla otsest hierarhilist ega perekondlikku suhet. Siiski ei välista minevikus või isegi praegu eksisteeriv kaugem töösuhe iseenesest automaatselt hindamisvõimalust.
  • Nii valikukomisjoni liikmed kui ka kandidaadid peavad EPSO-le teatama mis tahes võimalikust huvide konfliktist, et seda saaks arvesse võtta ja teha vajaduse korral vastavaid kohandusi.
  • Valikukomisjon järgib konkursiteates eelnevalt kindlaks määratud osalemistingimuste täitmise, valiku- ja hindamiskriteeriume. Need kriteeriumid dokumenteeritakse ja kiidetakse heaks ning neid kohaldatakse hoolikalt ja järjepidevalt.
  • Juhatuse liikmete ulatuslik koolitamine, juhendamine ja järelevalve ning korrapärased selleteemalised koosolekud tagavad ühtlustatud hindamise.
  • EPSO teeb süstemaatilisi kvaliteedikontrolle ja statistilisi analüüse, et jälgida kandidaatide hindamise võimalikku erapoolikust ja see välistada.