Liigu edasi põhisisu juurde

Muud töövõimalused ELi institutsioonides ja asutustes

Allpool esitatud loetelust leiate täiendavaid töövõimalusi, mis on avaldatud järgmiste ELi institutsioonide ja asutuste töövõimaluste lehekülgedel.
 
 

Euroopa Parlament on dünaamiline, kaasav ja mitmekeelne organisatsioon, mis pakub mitmesuguseid karjääri- ja arenguvõimalusi. Parlamendi töötajad toetavad otse valitud Euroopa Parlamendi liikmeid elujõulise Euroopa demokraatia ning rahumeelsema, turvalisema, õiglasema ja jõukama Euroopa ülesehitamisel. Euroopa Parlament pakub karjäärivõimalusi väga erinevates osakondades, mis on seotud nii selle põhilise seadusandliku tööga või valdkondadega, mis tagavad institutsiooni sujuva toimimise. Igal töötajal on otseselt või kaudselt oluline roll ELi kodanike hüvanguks tehtavas Euroopa Parlamendi töös, aidates edendada ja kaitsta demokraatiat, sõnavabadust ja inimõigusi ELis ja mujal. Külastage Euroopa Parlamendi uut töövõimaluste veebilehte, et tutvuda institutsiooni pakutavate töövõimalustega.

 

Töötamine nõukogu peasekretariaadi heaks annab teile ainulaadse võimaluse toetada ja abistada kahte suurt ELi institutsiooni – Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu.
Euroopa Ülemkogu, kuhu kuuluvad kõigi ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, paneb paika ELi üldise poliitilise suuna ja prioriteedid, mis on ELi tuleviku võti. Sellega seatakse ELi strateegiline ja poliitiline tegevuskava kõrgeimal poliitilisel tasandil. Euroopa Liidu Nõukogu peab läbirääkimisi ja võtab vastu ELi õigusakte, koordineerib liikmesriikide poliitikat, arendab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ning sõlmib rahvusvahelisi lepinguid. Kõigi ELi liikmesriikide ministrid ja riigisekretärid kohtuvad sõltuvalt arutatavast teemast kümnes eri koosseisus.

 

Euroopa Komisjoni ülesanne on edendada ELi üldisi huve, tehes ettepanekuid ja jõustades õigusakte: see on ELi poliitiliselt sõltumatu täitevasutus.  Poliitilise juhtimise eest vastutab volinikest (üks igast ELi riigist) koosnev kolleegium, mida juhib komisjoni president, kes jagab vastutusvaldkonnad volinike vahel. Kui seadusandlik ettepanek on koostatud, edastatakse see nõukogule (esindab liikmesriike) ja Euroopa Parlamendile (esindab Euroopa kodanikke) vastuvõtmiseks. Ta haldab ELi eelarvet ja poliitikaprogramme (nt põllumajanduse, kalanduse, teadusuuringute jms valdkondades) koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

 

Euroopa Liidu Kohus on ELi kohtuorgan. Selle ülesanne on tagada, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid austaksid ELi õigusakte ning kohaldaksid neid ühetaoliselt kogu ELis. Sellega tagatakse, et EL rajaneb õigusriigi põhimõttel, mis on kõigi demokraatlike üksuste põhielement.

 

Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu välisaudiitor, mis asutati 22. juuli 1975. aasta Brüsseli lepinguga ja alustas tööd 1977. aasta oktoobris. Kontrollikoda on üks ELi seitsmest institutsioonist: see asub Luxembourgis ning seal töötab ligikaudu 900 auditi-, tugi- ja haldustöötajat kõigist ELi riikidest.

 

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondade ja linnade hääl. Tegemist on poliitilise koguga, mis ühendab enam kui 300 kohaliku ja piirkondliku tasandi poliitikut. Arvamuste ja arutelude kaudu Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu esindajatega annavad komitee liikmed oma panuse liidu otsuste kujundamisse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ainulaadne konsulteerimis-, dialoogi- ja kokkuleppeplatvorm, kuhu kuuluvad organiseeritud kodanikuühiskonna kõigi eri sektorite esindajad, sh tööandjad, ametiühingud ja ühendused, nagu kutseliidud ja kogukondlikud ühendused, noorteorganisatsioonid, naisühendused, tarbijad, keskkonnakaitsjad ja paljud teised. Selle ülesanne on anda organiseeritud kodanikuühiskonnale võimalus oma arvamust avaldada.

 

Euroopa Andmekaitseinspektor on ELi sõltumatu andmekaitseasutus, mille ülesanne on tagada, et ELi institutsioonid ja asutused järgivad andmekaitsealaseid õigusakte. Samuti nõustavad nad erapooletult poliitikat ja õigusaktide ettepanekuid, mis võivad mõjutada õigust eraelu puutumatusele ja andmekaitsele.

Euroopa välisteenistus (EEAS) on Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus. See aitab ELi välispoliitika juhil – ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal – viia ellu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Euroopa välisteenistus, mis asub Brüsselis, kuid tugineb ELi diplomaatiliste esinduste ulatuslikule üleilmsele võrgustikule, toob kokku Euroopa ametnikud, ELi liikmesriikide välisteenistuste diplomaadid ja kohalikud töötajad maailma eri riikides.

 

Euroopa Ombudsman on väike ja dünaamiline amet, mis aitab kodanikel suhelda ELi institutsioonide, organite ja asutustega. Euroopa Ombudsman uurib kaebusi küsimustes, mis ulatuvad läbipaistvuse puudumisest otsuste tegemisel või dokumentidele juurdepääsu keelamisest kuni põhiõiguste rikkumise ja lepinguliste küsimusteni. Samuti korraldab Euroopa Ombudsman omaalgatuslikke uurimisi süsteemsete küsimuste kohta ning edendab häid haldustavasid. Koos umbes 80 töötajast koosneva kollektiiviga on Euroopa Ombudsmani ülesanne luua tõhusam, vastutustundlikum, läbipaistvam ja eetilisem ELi haldus.

 

Lisateavet ELi rakendusasutuste pakutavate töövõimaluste kohta saab ELi asutuste võrgustiku (EUAN) veebilehelt:

ELi asutuste võrgustik suurendab ELi asutuste ja ühisettevõtete väärtust, süvendades nende koostööd eesmärgiga luua ELi kodanikele, ettevõtjatele ja institutsioonidele prioriteetide saavutamiseks sobiv alus. Seeläbi kujutavad nad endast liidu poliitika rakendamise kulutõhusat, paindlikku ja mõjukat halduslikku alustala.

 

Institutsioonid ja asutused, mille töötajaid EPSO ei vali:

Euroopa Keskpank (EKP) on üks uusimaid ametlikke ELi institutsioone, mis loodi 1998. aastal ja kuhu kuulub üle 3500 töötaja kogu Euroopast. EKP peamisteks ülesanneteks on edendada finantsintegratsiooni ja finantsstabiilsust. EKP teeb tihedat koostööd kõigi 19 euroala riigi keskpangaga ja moodustab koos nendega rühma, mida nimetatakse eurosüsteemiks. Samuti on sellel korrapärased kontaktid kõigi 27 ELi liikmesriigi keskpangaga võrgustikus, mida nimetatakse Euroopa Keskpankade Süsteemiks.

 

Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu enda laenuasutus. EIP grupil on kaks osa: Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond. Neil kahel on projektide rahastamise valdkonnas rohkem kui 60aastane kogemus ja asjatundlikkus. Nende peakorter asub Luxembourgis ning neil on kohalike ja piirkondlike büroode võrgustik nii Euroopas kui ka mujal.