Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kuidas kandideerida

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

ELi institutsioonide töötajate valikumenetlused erinevad sõltuvalt sellest, millise töötajate kategooriaga on tegemist.

Üksikasjaliku teabe iga töötajate kategooria kohta leiate allpool esitatud jaotistest. Üldiselt vastutab valikumenetluse korraldamise eest Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO), eriti alaliste töötajate puhul.

Soovitame vaadata ka EPSO testide ja katsete veebisaiti, kust leiate ülevaate meie testidest ja katsetest ning saate aimu sellest, missuguseid oskusi võiksite eksamite edukaks sooritamiseks arendada.

Lisateavet leiate personalieeskirjadest ja EPSO korduma kippuvate küsimuste leheküljelt. Saage rohkem teada ELi karjäärivalikute ja pakutavate töövõimaluste kohta.

Alalised töötajad

ELi institutsioonid valivad alalisi töötajaid avalike konkursside kaudu, mis kuulutatakse välja meie veebisaidil.

Iga avaliku konkursi konkursiteates esitatakse kõik üksikasjad ametikoha profiili, tööülesannete, osalemistingimuste ja valikumenetluse kohta.

Kõik kandidaadid peavad looma EPSO kasutajakonto, mis on peamine vahend teadete saamiseks ja teabevahetuseks valikumenetluse käigus.

Iga konkursi jaoks nimetatakse ametisse valikukomisjon, mis vastutab kandidaatide hindamise eest kogu protsessi vältel.

Konkursid kuulutatakse välja kõigis ELi ametlikes keeltes. Valikumenetlus koosneb mitmest etapist, millest igas hinnatakse kandidaatide põhipädevusi ja kutseoskusi eri testide ja katsete ning muude meetodite abil:

  • arvutipõhised valikvastustega testid, millega hinnatakse verbaalset, matemaatilist ja abstraktset mõtlemist ning teatavate spetsialistide konkursside puhul valdkonnapõhiseid pädevusi;
  • spetsialistide konkursside puhul Talent screener ehk kvalifikatsiooni hindamine. Kandidaatidel palutakse loetleda kõik nende ametialased oskused, kogemused ja kvalifikatsioon, mida seejärel hindab valikukomisjon;
  • üldvõimete ja -oskuste ning valdkonnapõhiste pädevuste testimise lõppetapp on hindamiskeskus. Eri testide ja katsete abil hindavad valikukomisjoni liikmed selliseid oskusi nagu analüüsi ja probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus, kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus ja muud oskused.

Valikumenetluse eesmärk on koostada edukatest kandidaatidest reservnimekiri.

Kui ELi institutsioonidel tekib vajadus inimesi tööle võtta, otsivad nad sobivaid kandidaate reservnimekirjast ja kutsuvad vabale ametikohale kõige sobivamad kandidaadid töövestlusele.

Olenevalt konkursist võib ELi alaliste töötajate valikumenetlus kesta paarist kuust mitme kuuni.

EPSO testide ja katsete kohta leiate lisateavet ka meie veebisaidilt jaotisest EPSO katsed: müüdid ja tegelikkus, mis asub korduma kippuvate küsimuste osas.

Lepingulised töötajad

Lepingulisi töötajaid värvatakse kahel viisil.

1) Lepingulised töötajad / CAST Permanent 

Lepingulisi töötajaid võidakse värvata valikumenetluse CAST Permanent kaudu. 

Lühend CAST tähistab lepinguliste töötajate valimise töövahendit (Contract Agents Selection Tool); Permanent tähendab, et valikumenetlus on tähtajatu ehk ilma kandideerimistähtajata.

Meie töövõimaluste veebisaidilt leiate CAST Permanent osalemiskutsed selliste profiilide jaoks nagu finantsvaldkond, poliitilised küsimused / ELi tegevuspõhimõtted, sekretärid ja kantseleitöötajad, infotehnoloogia, õigusvaldkond, teabevahetus jne. Kandidaadid peaksid järgima osalemiskutses antud juhiseid.

Menetluses osalemiseks on vaja luua EPSO kasutajakonto ja sisestada CASTi andmebaasi oma isikuandmed ning teave erialase tausta ja hariduse kohta.

Kandideerimisavalduse esitamine CAST Permanent valikumenetlusel ei tähenda, et kandidaadid kutsutakse automaatselt teste ja katseid sooritama. 

Kui ELi institutsioonidel ja ametitel tekib vajadus inimesi tööle võtta, võivad nad otsida sobivaid kandidaate CASTi andmebaasist ja teha nimekirja piiratud arvul kandidaatidest, kes vastavad kõige paremini asjaomase ametikoha nõuetele.

Need eelnevalt välja valitud kandidaadid kutsutakse sooritama EPSO korraldatud teste: arvutipõhised valikvastustega testid, millega hinnatakse verbaalset, matemaatilist ja abstraktset mõtlemist; pädevustest (teadmised spetsialiseerumisvaldkonnas) või keelelise arusaamise test (keeleerialade puhul).

Testid edukalt läbinud kandidaadid võidakse kutsuda vestlusele ja neile võidakse teha tööpakkumine.

Vaadake CAST Permanent veebisaiti, kust leiate valikuprotsessi kohta rohkem infot ja kus võite ka otse kandideerimisavalduse esitada.

 

2) Lepingulised töötajad – ühekordsed tööpakkumised

ELi institutsioonid ja ametid võivad lepingulisi töötajaid värvata ka konkreetsete ametikohtade täitmiseks vastavalt vajadusele. Sellisel juhul võidakse otsida eksperte väga erinevate ametikohtade täitmiseks nagu finantsassistent, sotsiaalteadlane, veebmeister, küberturvalisuse insener jne. 

Erinevalt CAST Permanent protsessist on igal tööpakkumisel kandideerimistähtaeg ja selles on esitatud teave kandideerimisavalduse esitamise, värbamismenetluse ja kõigi muu üksikasjade kohta.

ELi institutsioonid ja ametid avaldavad ühekordseid tööpakkumisi ja kehtestavad menetlused kandideerimisavalduste esitamiseks ja kandidaatide töölevõtmiseks

Kandideerimiseks avatud tööpakkumised lepingulistele töötajatele leiate meie töövõimaluste veebisaidilt. 

Ajutised töötajad

Ajutisi töötajaid võetakse tööle ametnike asendamiseks või teatavate teenistuste tugevdamiseks. Tavaliselt sõlmitakse tähtajaline leping

Ajutisi töötajaid vajatakse mitmesuguste ametikohtade täitmiseks, nagu muu hulgas sotsiaalteadlane, projektijuht, tõlkija, teadusanalüütik, programmitöö ametnik. 

Värbavad ELi institutsioonid, asutused ja organid võivad avaldada ajutistele töötajatele mõeldud tööpakkumisi EPSO töövõimaluste veebilehel ning korraldada ise valikumenetlused.

Sõltuvalt olukorrast ja vajadustest võivad nad delegeerida valikumenetluse korraldamise EPSO-le. Sellisel juhul kaasneb valikumenetlusega osalemiskutse, mis sisaldab üksikasju ametikoha profiili, osalemistingimuste ning testide ja katsete kohta.

Rohkem tööpakkumisi leiab ELi institutsioonide ja organite vabade ametikohtade veebisaitidelt.
 

Riikide lähetatud eksperdid

Riikide lähetatud eksperdid on ELi liikmesriikide kvalifitseeritud ametnikud, kes jagavad ELiga kindlaksmääratud aja jooksul oma eksperditeadmisi.

ELi institutsioonid ja asutused värbavad neid alati, kui nad vajavad riiklike ekspertide pakutavaid ainulaadseid oskusi, milleks võivad olla eksperditeadmised sellistes valdkondades nagu tehnika, turvalisus, õigus- ja finantsküsimused.

Riikide lähetatud ekspertide ametikohad avaldatakse sageli EPSO töövõimaluste veebilehel. Vaba ametikoha teade sisaldab kõiki üksikasju valikumenetluse, lähetuse tingimuste, osalemistingimuste ja ametiülesannete laadi kohta. 

Värbavatel ELi institutsioonidel, organitel ja asutustel on oma kandideerimis- ja värbamismenetlused. 

Töövõimalustega tutvumiseks võtke ühendust oma riigi alalise esindusega Euroopa Liidu juures.

Muud töötajad
  • Koosseisuvälised töötajad

Koosseisuväliseid töötajaid värbavad tööjõurendiettevõtted ja neid kasutatakse ajutiste ülesannete täitmiseks ELi institutsioonides. Koosseisuvälised töötajad ei kuulu ELi koosseisulise personali hulka.

Koosseisuvälised töötajad täidavad mitmesuguseid füüsilisi ja tehnilisi ning muid eriülesandeid.

Brüsselis asuvad tööjõurendiettevõtted

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Telefon: +32 2 643 4790
e-post: inhouse_1230@randstad.be
Veebisait: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Bruxelles
Telefon: +32 2 212 1920
e-post: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Telefon: +32 2 513 14 14
e-post: publicsector@daoust.be
Veebisait: www.daoust.be

 

Luxembourgis asuvad tööjõurendiettevõtted

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

  • ELi eksperdid

Kui olete mõne ELi poliitikavaldkonna ekspert, saate registreerida oma oskused mõne ELi institutsiooni või asutuse hallatavas ekspertide andmebaasis.

Registreeritud eksperte võidakse seejärel vastavalt vajadusele võtta tööle konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Uurige, kuidas saada Euroopa Komisjoni eksperdiks.

Tutvuge ka Ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistusega (CORDIS).

 

  • Parlamendiliikmete assistendid

Parlamendiliikmete assistendid töötavad otse Euroopa Parlamendi liikmetega ja toetavad neid nende töös, täites paljusid ülesandeid. Ametikohad asuvad Brüsselis, Strasbourgis või Luxembourgis.

Lisateavet saab Euroopa Parlamendi veebisaidilt.

Võite tutvuda ka Euroopa Parlamendi fraktsioonide veebsaitidega, et saada teavet nende värbamismenetluste kohta.

 

  • Vabakutselised keelespetsialistid

ELi institutsioonide heaks saavad vabakutselisena töötada tõlkijad ja tõlgid.

Kui soovite töötada vabakutselise tõlkijana

  • Euroopa Komisjoni juures, tutvuge palun pakkumiskutsetega,
  • Euroopa Kohtu juures, tutvuge palun hanketeadetega.

Kui soovite töötada vabakutselise suulise tõlgina Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis või Euroopa Kohtus, tutvuge palun veebisaidiga „Suuline tõlge Euroopa heaks“.

 

  • Hooldustöötajad ja söökla personal

Hooldustöötajad ja söökla personal värvatakse väliste allhankeettevõtete kaudu.

Ettevõtted valitakse välja avalike hankemenetluste kaudu.

Lisateavet saab veebisaidilt Rahastamine, hanked.