Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Mitmekesisus, kaasatus ja võrdõiguslikkus

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Kaasatuse, võrdsuse ja mitmekesisuse edendamine on Euroopa Liidu missiooni keskmes. Nende väärtuste säilitamiseks püüab EL värvata mitmekesist ja kaasavat tööjõudu.

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) püüab aktiivselt suurendada institutsioonide talendipagasi mitmekesisust, et ELi avalik teenistus esindaks täielikult kodanikke, keda ta teenib.

ELi õigusaktidesse on integreeritud mittediskrimineerimine mis tahes alustel - sugu, rass, nahavärv, etniline päritolu, sotsiaalmajanduslik taust, emakeel, usutunnistus või veendumused, kodakondsus, sünniaeg, puue, vanus, seksuaalne sättumus või mis tahes muu tunnus.

Oma valikumenetlustes püüab EPSO pakkuda kõigile kandidaatidele võrdseid võimalusi ja juurdepääsu, et nad saaksid võrdsetel tingimustel näidata oma oskusi ja konkureerida.

EPSO on võtnud kohustuse tuvastada ja eemaldada takistavad tegurid, näiteks seoses puude, võimaliku kallutatuse, diskrimineerimise ohuga.

ELi institutsioonide, asutuste ja ametite panus mitmekesisuse ja kaasamise saavutamisse laieneb töökohtadele, kus iga üksikisikut väärtustatakse ja austatakse ning mitmekesisust tunnustatakse kui rikastavat omadust ja innovatsiooni allikat.

Lisateavet leiate meie võrdsete võimaluste lehelt.