Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Mitä hakijoiden kompetensseja kilpailun kokeissa arvioidaan?

EU:n toimielimet etsivät lahjakkaita ja motivoituneita hakijoita, jotka voivat osoittaa omaavansa seuraavanlaisia yleisiä kompetensseja:

  • Analysointi- ja ongelmanratkaisukyky: kyky erottaa monimutkaisten asiakokonaisuuksien olennaiset osat ja keksiä luovia ja käytännöllisiä ratkaisuja
  • Viestintätaidot: kyky ilmaista itseään selkeästi ja täsmällisesti sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä
  • Laatutietoisuus ja tuloshakuisuus: kyky ottaa henkilökohtaisesti vastuuta siitä, että työt tehdään hyvin ja asianmukaisia menettelyjä noudattaen
  • Oppimis- ja kehittymiskyky: kyky kehittää itseään ja parantaa valmiuksiaan sekä hankkia tietoa organisaatiosta ja sen ympäristöstä
  • Priorisointikyky ja järjestelmällisyys: kyky asettaa tärkeimmät tehtävät etusijalle, työskennellä joustavasti ja järjestää oma työnsä tehokkaasti
  • Paineensietokyky: kyky toimia tehokkaasti myös työmäärän ollessa suuri, käsitellä organisaatiossa esiintyviä ongelmia positiivisessa hengessä ja sopeutua muuttuvaan työympäristöön
  • Yhteistyökyky: kyky tehdä yhteistyötä sekä oman ryhmän jäsenten että organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa ja ottaa huomioon ihmisten erilaisuus
  • Esimiestaidot (koskee pelkästään hallintovirkamiehiä): kyky johtaa, kehittää ja motivoida työntekijöitä niin, että he saavat aikaan tuloksia.

Asiantuntijatehtäviin toimielimet hakevat lisäksi alallaan erittäin päteviä hakijoita. Alakohtaisista kompetensseista ja kokeista, joilla yleisiä ja alakohtaisia kompetensseja arvioidaan, on lisätietoa kilpailuilmoituksessa.

EPSO aikoo käyttää uutta kompetenssikehystä vuodesta 2023 alkaen. Lisätietoa uudesta kompetenssikehyksestä