Skip to main content

Riarthóirí agus saineolaithe i réimsí an tionscail cosanta agus an spáis

An bhfuil taithí agat i réimsí an tionscail cosanta agus an spáis? Ar mhaith leat tús a chur le gairmréim idirnáisiúnta laistigh d'fhoireann ilchultúrtha ilchineálach? Dá mba rud é gur mhaith, léigh leat.

riarthóirí (AD 7) agus saineolaithe (AD 9) i réimsí an tionscail cosanta agus an spáis á lorg ag an gCoimisiún Eorpach. Is in Ard-Stiúrthóireacht an Tionscail Cosanta agus an Spáis (AS DEFIS) sa Choimisiún Eorpach go príomha a bheidh na gairmithe earcaithe ag obair.

Tá deiseanna ar fáil d’iarrthóirí a bhfuil ceann de na próifílí thíos acu. Tabhair do d’aire nach féidir iarratas a dhéanamh ach ar aon réimse amháin agus ar aon ghrád amháin sa réimse atá roghnaithe agat.

  • Réimse 1 – An Tionscal cosanta

Riarthóirí (AD 7): Ar na príomhchúraimí a bheidh ort, beidh beartas tionsclaíoch an Aontais agus beartas an Aontais maidir leis an margadh inmheánach i réimse na cosanta a dhréachtú agus faireachán a dhéanamh orthu, obair a dhéanamh ar thosaíochtaí cistiúcháin a shocrú do chláir chosanta na hEorpa, monatóireacht agus anailísiú a dhéanamh ar threochtaí teicneolaíochta agus margaidh i réimse na cosanta, gníomhaíochtaí a dhearadh chun tacú le fiontraíocht agus tionscal an Aontais i réimse na cosanta agus faireacháin a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí sin.

Saineolaithe (AD 9): I dteannta na gcúraimí thuasluaite, rachaidh na saineolaithe i mbun caibidlíocht agus faireachán ar chomhaontuithe casta dlí agus riaracháin, déanfaidh siad comhordú agus maoirseacht ar fhoirne agus déanfaidh siad ionadaíocht thar ceann an Choimisiúin i bplé agus i gcaibidlíocht leis na príomhpháirtithe leasmhara in earnáil na cosanta.

  • Réimse 2 – An Spás

Riarthóirí (AD 7): Ar na príomhchúraimí a bheidh ort, beidh rannchuidiú chun beartas spáis an Aontais a fhorbairt agus le cur i bhfeidhm Chlár Spáis an Aontais agus na gclár a bheidh ann amach anseo a bhaineann leis an spás, maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an Chláir Spáis, gníomhaíochtaí a dhearadh chun tacú le fiontraíocht agus tionscal an Aontais i réimse an spáis agus faireacháin a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí sin, gníomhaíochtaí a fhorbairt chun feabhas a chur ar shineirgí bheartas spáis an Aontais agus an Chláir le beartais eile de chuid an Aontais agus faireachán a dhéanamh orthu.

Saineolaithe (AD 9): Chomh maith leis na cúraimí thuasluaite, rachaidh tú i mbun caibidlíocht agus faireachán ar chomhaontuithe casta dlí agus riaracháin i réimse an spáis agus déanfaidh tú comhordú agus maoirseacht ar fhoirne.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le cuid mhór deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach tiomnaithe faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin dóigh ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaighmar aon le heolas sásúil ar an mBéarla. Chomh maith leis sin, beidh ort na critéir seo a leanas a chomhlíonadh, critéir nach ionann iad sna réimsí éagsúla:

  • Riarthóirí (AD7): Réimse 1/Réimse 2: Ní mór duit céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat agus 6 bliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin - nó céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agus 7 mbliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil ábhartha.
  • Saineolaithe (AD9): Réimse 1/Réimse 2: Ní mór duit céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat agus 10 mbliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin - nó céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agus 11 bhliain ar a laghad de thaithí ghairmiúil ábhartha.

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar na leathanaigh iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 16 Meitheamh 2022.