Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Ambasadóirí Mac Léinn EU Careers

Picture showing a group of students

TAR AG OBAIR LINN

An mac léinn ollscoile thú agus an bhfuil suim agat taithí oibre a fháil agus teagmhálacha a dhéanamh? An duine cairdiúil spreagtha thú atá tógtha leis an Aontas Eorpach? 
B’fhéidir gur tusa a bheidh mar dhuine de na chéad ambasadóirí branda eile againn! Táimid ag lorg daoine a bheadh sásta deiseanna fostaíochta san Aontas a chur chun cinn in ollscoileanna éagsúla ar fud an Aontais.

Déanfaidh tú an méid seo a leanas:

 • Tuilleadh eolais a chur ar dheiseanna fostaíochta san Aontas agus mic léinn eile a chur ar an eolas fúthu
 • Líonra spreagúil mac léinn a thógáil ar fud na hEorpa
 • Taithí oibre a fháil a chuirfidh le do CV
 • Do chuid scileanna a fhorbairt i réimsí na cainte poiblí, na margaíochta agus na n-acmhainní daonna 
 • Ionduchtú iomlán agus cóitseáil leanúnach a fháil agus tú sa ról
 • Teagmháil a dhéanamh le hoifigigh ardchéime in hinstitiúidí an Aontais
 • Teistiméireacht a fháil a bheidh bunaithe ar an méid a bhainfidh tú amach
 • A bheith i do phointe teagmhála do mhic léinn ar spéis leo na gairmréimeanna atá le fáil in institiúidí an Aontais 
 • Líonraí ollscoile a fhorbairt agus eolas a sholáthar maidir le deiseanna fostaíochta san Aontas
 • A bheith gníomhach ar líne agus ar na meáin shóisialta
 • Cainteanna a thabhairt, freastal ar ócáidí gairmeacha san ollscoil agus cainteoirí spéisiúla a aimsiú
 • Ceisteanna a fhreagairt faoi dheiseanna fostaíochta san Aontas
 • Spriocghrúpaí a aimsiú agus teagmháil a dhéanamh le meáin chumarsáide na hollscoile
 • Liostaí seoltaí ríomhphoist a thiomsú agus eolas faoi dheiseanna fostaíochta san Aontas a scaipeadh trí na cainéil is oiriúnaí

Foghlaim tuilleadh ó Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE:

 • Ócáid nó cur i láthair amháin ar a laghad de chuid EU Careers a eagrú, nó páirt a ghlacadh ann
 • Dhá uair an chloig ar a laghad in aghaidh na seachtaine a chaitheamh leis an ról ambasadóra
 • Cumarsáid a dhéanamh go rialta leis an gcomhordaitheoir EU Careers i d’institiúid léinn
 • Páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí oiliúna ar fad a chuireann EPSO ar fáil ar líne 
 • Cuntas a choinneáil de do chuid gníomhaíochtaí agus tuairisc a thabhairt orthu go rialta
 • Sárscileanna cumarsáide agus líonraithe a bheith agat
 • A bheith toilteanach foghlaim agus eolas a chomhroinnt
 • Dea-scileanna eagrúcháin
 • An cumas obair ar ardcháilíocht a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach

Is fútsa a bheidh sé a dhéanamh amach cá mhéad obair chur chun cinn is acmhainn duit a dhéanamh de bhreis ar do staidéar acadúil. Daoine cruthaitheacha atá uainn mar ambasadóirí, daoine a chuimhneoidh ar dhóigheanna nua spéisiúla le gairmréimeanna in institiúidí an Aontais a chur chun cinn.

Is i mí Feabhra/mí an Mhárta 2023 a chuirfear tús leis an bpróiseas roghnúcháin le haghaidh na bliana acadúla 2023/2024.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh má tá tú: 

 • I do shaoránach den Aontas Eorpach;
 • Líofa sa Bhéarla agus i dteanga na tíre ina bhfuil tú ag déanamh staidéir;
 • Ar fáil le páirt a ghlacadh sa chúrsa oiliúna éigeantach lae a bheidh á reáchtáil againn i mí Dheireadh Fómhair 2023;
 • Cláraithe agus i láthair san ollscoil ar feadh thréimhse an róil ambasadóra ar fad (Deireadh Fómhair 2023 – Meán Fómhair 2024);
 • I do mhac léinn i gceann de na hollscoileanna rannpháirteacha seo.

Tabhair do d’aire gur i gcomhar leis na rialtais náisiúnta a tiomsaíodh liosta na n-ollscoileanna rannpháirteacha. Faoi láthair ní féidir linn tacaíocht a chur ar fáil d’ambasadóirí in ollscoileanna eile.

Mura bhfuil d’ollscoil ar an liosta seo, féach an leathanach seo ag tús na bliana seo chugainn chun an liosta nuashonraithe a sheiceáil.

Déan teagmháil linn:

Má bhíonn aon cheist agat, ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil linn ag an seoladh ríomhphoist seo: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu