Skip to main content

Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE

An gairmí cumasach thú ar spéis leat gairm idirnáisiúnta a bhaint amach mar Cheann Riaracháin i dToscaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Tá an tAontas Eorpach ag lorg Cinn riaracháin (grád AST 4). Beidh na gairmithe a earcófar ag obair sa tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS).

Cuidíonn na Cinn Riaracháin le Cinn Thoscaireachtaí an Aontais a sainordú a chomhlíonadh a mhéid a bhaineann le hobair laethúil na Toscaireachta - bainistiú a dhéanamh ar bhuiséad riaracháin agus ar acmhainní daonna, maoirseacht a dhéanamh ar lóistíocht, soláthairtí agus seirbhísí, agus ar shábháilteacht agus slándáil na mball foirne agus sócmhainní freisin, i measc nithe eile. I dteannta an Chinn Toscaireachta, beidh tú freagrach as cur chun feidhme foriomlán riaracháin agus airgeadais bhuiséad na Toscaireachta agus cuideoidh tú le feidhmiú rianúil na Toscaireachta.

Rachaidh gach ball foirne de chuid SEGS ag obair ó am go chéile i dToscaireachtaí de chuid an Aontais. Le linn a ngairmréime, beidh oifigigh SEGS ag malartú idir réigiúin gheografacha éagsúla agus an ceanncheathrú, agus/nó idir feidhmeanna poist éagsúla. Tá roinnt Toscaireachtaí suite i dtíortha ina bhféadfadh na dálaí maireachtála agus slándála a bheith dúshlánach.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le cuid mhór deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna. Déanann EPSO a dhícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile agus go bhfuil an rochtain chéanna acu. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach tiomnaithe faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Más saoránach den Aontas Eorpach thú agus eolas agat ar dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: eolas cuimsitheach ar cheann amháin de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis, is tusa an duine atá á lorg againn.

Ina theannta sin ní mór an méid seo a leanas a bheith agat: leibhéal oideachais iar-mheánscoile ar baineadh dioplóma amach dá bharr i gceann de na réimsí seo a leanas: an dlí, riarachán gnó, bainistíocht acmhainní daonna, airgeadas, cuntasaíocht, lóistíocht, bainistíocht foirgneamh, nó innealtóireacht, agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin, sin nó, leibhéal oideachais meánscoile ar baineadh dioplóma amach dá bharr lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile, agus 9 mbliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin.

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 14 Iúil 2022.