Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conas a chinntímid go gcaitear ar an dóigh chéanna leis na hiarrthóirí agus go bhfuil neamhchlaontacht sna próisis roghnúcháin?

Beidh bord roghnúcháin ar leith ag gach próiseas roghnúcháin chun na hiarrthóirí is fearr a roghnú ar bhonn na gcáilíochtaí agus na n-inniúlachtaí atá sainithe san fhógra comórtais. Tá na bord roghnúcháin comhdhéanta d'oifigigh ó institiúidí an Aontais Eorpaigh, agus déanann EPSO gach iarracht an chothromaíocht a chinntiú i dtaca le hinscne, le hinniúlacht teanga, agus leis an gcoibhneas idir baill foirne agus lucht riaracháin agus le méid na hinstitiúide. Tá cathaoirleach i gceannas ar obair an bhoird agus cabhraíonn leas-chathaoirleach amháin nó roinnt leas-chathaoirleach leis. Tá gach cúram a bhaineann le measúnú na n-iarrthóirí le linn na gcéimeanna éagsúla den phróiseas roghnúcháin faoi chumhdach rúndacht imeachtaí an bhoird roghnúcháin agus tá na cúraimí leagtha amach sa phas inniúlachtaí deiridh a chuirtear ar fáil do gach iarrthóir ar mhaithe leis an trédhearcacht.

Cuireann EPSO béim mhór ar an gcomhionannas  agus déanann sé gach iarracht meas a léiriú ar chomhdheiseanna do na hiarrthóirí uile, agus a chinntiú  go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí, mar a leanas:

  • Is é prionsabal na neamhchlaontachta an prionsabal uileghabhálach atá mar threoir d'obair an bhoird roghnúcháin. Mar shampla, ní féidir aon nasc ordlathach díreach ná gaol teaghlaigh díreach a bheith ann idir comhalta den bhord roghnúcháin agus an t-iarrthóir a bhfuil sé ag déanamh measúnú air. Mar sin féin, i gcás ina raibh gaol gairmiúil níos faide amach ann cheana nó fiú má tá sé fós ann, ní chiallaíonn sé sin ann féin nach féidir leis an gcomhalta an measúnú a dhéanamh.
  • Ní mór do chomhaltaí an bhoird roghnúcháin agus d'iarrthóirí aon choinbhleacht leasa a d'fhéadfadh a bheith ann a chur in iúl d’EPSO ionas gur féidir é sin a chur san áireamh agus na hoiriúnuithe cuí a dhéanamh dá réir sin.
  • Leanann an bord roghnúcháin an cháilitheacht réamhbhunaithe, agus na critéir roghnúcháin agus mheasúnaithe atá leagtha amach san fhógra comórtais. Déantar na critéir sin a dhoiciméadú, a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm go cúramach agus go leanúnach.
  • Cinntítear cur chuige measúnaithe comhchuibhithe le hoiliúint chuimsitheach leanúnach, oiliúint le linn na hoibre, maoirseacht ar chomhaltaí an bhoird agus le cruinnithe athbhreithnithe tráthrialta.
  • Déanann EPSO rialuithe cáilíochta agus anailísí staitistiúla córasacha chun monatóireacht a dhéanamh ar aon chlaontacht a d'fheadfadh a bheith ann i dtaca le measúnú na n-iarrthóirí agus chun deireadh a chur léi más ann di.