Skip to main content

Tús phróiseas claochlaithe EPSO

Cead tugtha do Chreat Nua Inniúlachtaí

Tá tús curtha ag EPSO lena phróiseas claochlaithe. An chéad chéim ar an gclár oibre – An Creat Inniúlachtaí a Nuachóiriú.

Is lena bhfoireann a chuirtear tús le spriocanna na nInstitiúidí Eorpacha a bhaint amach. Sin an fáth nach mór inniúlachtaí na foirne a bheith ailínithe ar an mbealach is fearr lena misin agus lena luachanna. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go léireoidh an fhoireann cáilíochtaí coiteanna ar gach leibhéal agus ar fud institiúidí an Aontais, gan beann ar a gcúlra, ar a n-inscne, ar a reiligiún, ar a gcultúr nó ar a bhfeidhm.

Maidir leis sin, ón mbliain 2010, tá Creat Inniúlachtaí á úsáid ag EPSO ina bhfuil 8 n-inniúlacht ghinearálta a thástáiltear ag céim an ionaid measúnaithe. Mar sin féin, tá forbairt tagtha ar riachtanais institiúidí an Aontais le himeacht ama. Ba réamhriachtanas é athbhreithniú a dhéanamh ar an gCreat Inniúlachtaí chun linn tallann a thógáil chun riachtanais na n-institiúidí a chomhlíonadh go héifeachtach agus an dul chun cinn nua i margadh saothair an lae inniu a léiriú.

Sainmhínítear sa Chreat Nua Inniúlachtaí na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo chun feidhmiú go héifeachtach i bpost ar leith agus tugtar faisnéis thrédhearcach ann maidir leis an bpróiseas roghnúcháin, trí shoiléiriú a dhéanamh ar na tréithe nach mór do na hiarrthóirí a léiriú le linn thrialacha an chomórtais ábhartha.

Cuid dhílis den phróiseas roghnúcháin is ea na hinniúlachtaí, mar is iad is bonn le measúnú na n-iarrthóirí chun a n-oiriúnacht do phróifíl áirithe poist a chinneadh. Fágann siad gur féidir earcaíocht spriocdhírithe a dhéanamh. Leagtar amach iontu freisin riachtanais shoiléire d’iarrthóirí ionchasacha.

Cuimhnigh, sa bhreis ar na hinniúlachtaí ginearálta, i gcás na bpróifílí níos speisialaithe, go bhfuil institiúidí an Aontais Eorpaigh ag lorg iarrthóirí atá ardcháilithe ina réimse saineolais. Tá eolas ar fáil san Fhógra Comórtais ar na hinniúlachtaí réimse-shonracha, agus ar na trialacha lena ndéantar na hinniúlachtaí ginearálta agus na hinniúlachtaí réimse-shonracha a mheas.

Ní bheidh an creat inniúlachtaí nua sin á úsáid ag EPSO go dtí go mbeidh comórtais 2023 ann.

Féach na hinniúlachtaí ginearálta nua a úsáidfear chun tástáil a dhéanamh amach anseo san Ionad Measúnaithe agus coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin chun nuashonruithe a fháil.