Skip to main content

Gníomhairí ar conradh / CAST Buan

Le nós imeachta CAST Buan, féadfaidh institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais gníomhairí ar conradh a earcú chun dul ag obair i réimsí gairmiúla éagsúla.

Is uirlis roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh é CAST. Is éard atá i gceist le Buan nach bhfuil aon sprioc-am ann le hiarratas a dhéanamh, mar sin is féidir le hiarrthóirí iarratas a chur isteach tráth ar bith.

Earcaítear gníomhairí ar conradh le hobair láimhe nó cúraimí a bhaineann le seirbhísí tacaíochta riaracháin a dhéanamh ar bhonn sealadach nó le hacmhainn bhreise a chur ar fáil i sainréimsí ina bhfuil easpa oifigeach a bhfuil na scileanna riachtanacha acu.

Nuair a thagann riachtanais earcaíochta chun cinn, féadfaidh institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais roinnt iarrthóirí a roghnú ó bhunachar sonraí iarratais CAST, ar iarrthóirí iad a bhfuil a gcáilíochtaí ag teacht leis an bpróifíl ghairmiúil atá á lorg.

Tugtar cuireadh do na hiarratasóirí réamhroghnaithe sin sraith de thrialacha ilrogha ríomhaire-bhunaithe a dhéanamh. Na hiarrthóirí a n-éireoidh leo sa chéad roghnú sin, tabharfaidh siad faoin dara céim, a mbeidh agallamh agus/nó cineálacha eile meastóireachta ina gcuid di. Tá tuilleadh eolais faoi thrialacha roghnúcháin CAST Buan le fáil ar leathanach na dtrialacha samplacha.

D’fhéadfaí post a thairiscint do na hiarrthóirí a n-éireoidh leo i ngach céim den roghnú.

Earcaítear gníomhairí ar conradh go ceann uastréimhse réamhshocraithe 6 bliana, agus is minic gur conradh gairid 6-12 mhí, is féidir a athnuachan, a bhíonn ina gconradh i dtosach, de réir an chineáil poist. I roinnt gníomhaireachtaí, oifigí ionadaíochta agus toscaireachtaí is féidir go dtiocfaidh conradh tréimhse éiginnte as an deis shealadach seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus sonraí, féach rannán na gCeisteanna Coitianta maidir le CAST Buan.

 

Grúpaí feidhme

Chun go gcuirfear san áireamh iad i bpróiseas roghnúcháin CAST, iarrtar ar iarrthóirí cloí leis na treoracha go léir atá luaite sa Ghlao ar Léiriú Spéise de chuid CAST Buan. Mar chuid den nós imeachta ní mór cuntas EPSO a chruthú agus eolas pearsanta, gairmiúil agus oideachais a chur le bunachar iarratais de chuid CAST.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin nós imeachta iarratais, féach an rannán maidir le Conas iarratas a dhéanamh.

Tá mórchuid cineálacha post ann agus bíonn folúntais iontu do ghníomhairí ar conradh, agus bíonn cáilíochtaí difriúla ag teastáil de réir an chineáil poist. Tá ceithre ghrúpa feidhme ann:

I. Obair láimhe agus tacaíocht riaracháin
II. Tascanna cléireachais nó rúnaíochta, bainistiú oifige agus tascanna coibhéiseacha eile
III. Tascanna feidhmiúcháin, dréachtú, cuntasaíocht agus tascanna teicniúla coibhéiseacha eile
IV. Tascanna riaracháin, comhairleacha, teangeolaíochta agus tascanna teicniúla coibhéiseacha eile

Féadfaidh na hiarrthóirí iarratas a dhéanamh ar ghrúpa feidhme amháin nó níos mó, fad a chomhlíonann siad na coinníollacha incháilitheachta.

Féach an Glao ar Léirithe Spéise chun liosta iomlán a fheiceáil de na coinníollacha incháilitheachta ginearálta agus sonracha is infheidhme i leith gach próifíle agus gach grúpa feidhme (teangacha, cáilíochtaí oideachais agus taithí ghairmiúil). 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach tiomnaithe faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

Próifílí

In CAST Buan tá méid áirithe próifílí i nGrúpaí Feidhme I, II, III, agus IV. Cuimhnigh gur ar phróifíl a dhéantar iarratas i gcónaí, seachas ar phost sonrach.

Anseo thíos gheobhaidh tú liosta na bpróifílí CAST Buan. Cliceáil ar gach rannán agus léigh tuilleadh faoin méid a bheifear ag súil a dhéanfaidh tú. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar phróifíl agus/nó grúpa feidhme amháin nó níos mó. Moltar go láidir duit gan cur isteach ach ar na próifílí sin agus ar na grúpaí feidhme sin is mó a bhfuil an t-oideachas agus an taithí oibre atá agat in oiriúint dóibh.