Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Rialacha Ionaid Trialacha Prometric

Ní mór do na hiarrthóirí bheith gairmiúil múinte urramach i rith an ama agus iad san ionad trialacha. Déantar síormhonatóireacht ar gach scrúdú le fístaifeadadh agus clostaifeadadh, trí shiúl tríd an áit ina bhfuil scrúdú ar siúl agus tríd an bhfuinneog bhreathnúcháin. Tá sé d'údarás ag an TCA (Test Center Administrator – Riarthóir an Ionaid Trialacha) tú a dhíbirt ón seomra trialacha má sháraíonn tú aon cheann de Rialacha an Ionaid Trialacha. Is sárú ar na rialacha sin, cuir i gcás, caitheamh go maslach le TCA nó le hiarrthóirí eile. Má chinntear gur sháraigh tú aon cheann de na rialacha le linn an scrúdaithe, ní mór don TCA sin a chur in iúl do Prometric agus d'urraitheoir na trialach. Ansin, déanfaidh Prometric, leis féin nó i bpáirt le hurraitheoir na trialach, aon bheart eile is gá chun pionós a ghearradh ort. Is féidir fiú go gcuirfear na marcanna a ghnóthaigh tú ó bhailíocht agus go gcúiseofar thú i gcionta sibhialta nó coiriúla.

 

RÚNDACHT ÁBHAR NA SCRÚDUITHE AGUS AN CHÓRAIS SCRÚDÚCHÁIN

 • Is ábhair neamhfhoilsithe rúnda ar le Prometric agus/nó le hurraitheoir na trialach iad na nithe ríomhbhunaithe seo: an córas seachadta trialacha, an rang teagaisc, ábhar an scrúdaithe agus an suirbhé.
 • Tá dianchosc ar aon chuid de scrúdú, a nochtadh, a fhoilsiú, a atáirgeadh nó a tharchur i bhfoirm ar bith nó ar mhodh ar bith (e.g. ó bhéal, go leictreonach, i scríbhinn).
 • Má dhéanann tú AON atáirgeadh nó nochtadh, tionscnófar imeachtaí coiriúla agus/nó sibhialta láithreach i do choinnese agus i gcoinne aon duine a bhí do do stiúradh nó a bhí i gcomhcheilg leat.

 

SEICEÁIL ISTEACH AGUS SOSANNA SAN IONAD TRIALACHA

 • Ní mór doiciméad aitheantas bunaidh bailí (atá bailí fós) arna eisiúint ag rialtas, agus grianghraf agus síniú air, a bheith leat chun an scrúdú a dhéanamh. Is é urraitheoir na trialach a shocraíonn roimh ré cé na doiciméid aitheantais a bheidh inghlactha agus cá mhéad doiciméad aitheantais a bheidh inghlactha.
 • Scanfar thú le brathadóir miotail gach uair dá mbeidh tú ag dul isteach sa seomra trialacha.
 • Beidh ort osáin do bhríste a thógáil os cionn do rúitíní, do phócaí uile a fholmhú agus iad a chur taobh tuathail amach agus muinchillí do léine a thógáil os cionn do rostaí gach uair dá mbeidh tú ag dul isteach sa seomra trialacha.
 • Má tá spéaclaí á gcaitheamh agat, beidh ort iad a bhaint go scrúdófar iad lena chinntiú nach bhfuil aon ghléas taifeadta iontu. Ní mór píosaí móra seodra a stóráil i dtaisceadán a chuirfear ar fáil duit ar fhaitíos go bhfuil aon ghléas taifeadta i bhfolach iontu.
 • Is féidir go mbeidh sosanna sceidealaithe nó neamhsceidealaithe ann, de réir mar a chinnfidh an t-urraitheoir. Ní mór duit síniú amach gach uair dá bhfágfaidh tú an seomra trialacha.
 • Cuirfidh an TCA in iúl duit cad atá ceadaithe le linn sosanna scrúdaithe, go háirithe an ceadmhach rochtain a bheith agat ar do thaisceadán agus ar fhóin phóca agus nótaí atá ann. Aon iarrthóir ar mian leis teacht ar rud atá i dtaisce le linn sosa, cógas san áireamh, ní mór dó sin a chur in iúl don TCA sula ndéanfaidh sé sin. Má fhágtar an seomra trialacha go minic nó má fhantar taobh amuigh de ar feadh i bhfad, tuairisceofar sin d'urraitheoir na trialach.
 • Ar theacht ar ais ó shos duit, ní mór duit, gan teip, dul trí na seiceálacha slándála uile, cárta aitheantas bailí a thaispeáint, síniú isteach agus, má iarrann urraitheoir na trialach é, lorgmhéar a thabhairt sula ligfear isteach sa seomra trialacha arís thú.

 

Earraí a bhfuil toirmeasc orthu agus iompar an iarrthóra san ionad trialacha

 • Ní ceadmhach airm a thabhairt isteach in aon ionad trialacha de chuid Prometric
 • Ní ceadmhach nithe pearsanta neamhúdaraithe a thabhairt isteach sa seomra trialacha, nithe mar iad seo: foréadaí, hataí, bia, deochanna, sparáin, málaí cáipéisí, leabhair nótaí, uaireadóirí, fóin phóca, gléasanna leictreonacha agus feistí inchaite.
 • dianchosc ar nótaí scríofa, ábhar foilsithe agus áiseanna eile le haghaidh trialacha sa seomra trialacha, ach amháin nuair a cheadaíonn urraitheoir na trialach iad. Chun fios a bheith acu cé na nithe is ceadmhach sa seomra trialacha, féachfaidh foireann an ionaid trialacha i dTreoracha Cleachtais an Chliaint.
 • Aon nótaí scríofa nó gléasanna leictreonacha a aimseofar sa seomra trialacha, déanfaidh Riarthóir an Ionaid Trialacha iad a choigistiú.
 • Ní ceadmhach sa seomra trialacha ach plugaí cluaise boga (gan sreang/téad leo) agus ciarsúir arna soláthar ag an ionad.
 • Ní mór aon ábhair a d'eisigh an TCA a thabhairt ar ais ag deireadh na dtrialacha. Ní mór bileog bhreacnótaí a thabhairt ar ais sula n-eiseoidh an TCA bileog bhreacnótaí nua le linn do scrúdaithe.
 • Aon bhall éadaigh éadrom a bhainfidh iarrthóir de, e.g. geansaí, seaicéad culaithe, scaif, ní mór dó é a chrochadh ar a chathaoir; ní ceadmhach dó é a chur ar a ghlúin ná ar an deasc ar a bhfuil sé ag obair. Ní cheadaítear foréadaí, e.g. cótaí móra, parcaí, cótaí báistí, sa seomra trialacha.
 • Tá dianchosc ar labhairt le hiarrthóirí eile sa seomra trialacha, ar fhéachaint ar a scáileán, ar a n-ábhair thástála nó ar a nótaí scríofa.

 

Tabhair do d'aire: Beidh tús áite ag beartais an chliaint/urraitheoir na trialach ar na rialacha seo aon uair nach bhfuil an dá rud ag teacht le chéile.

 

Séanadh: Is é Prometric a chinneann na rialacha seo. Níl EPSO freagrach as ábhar na rialacha seo agus is féidir go ndéanfar athruithe orthu.