Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Trialacha EPSO

An nuashonrú is déanaí: 08/06/2022
 

Tuilleadh eolais faoinár dtrialacha

Mar chuid de gach comórtas oscailtepróiseas roghnúcháin a fhógraítear ar shuíomh gréasáin EPSO, ní mór duit sraith trialacha a dhéanamh lena ndéantar inniúlachtaí ginearálta agus inniúlachtaí réimse-shonracha a mheas. Déantar an próiseas measúnaithe i roinnt céimeanna: sa chéad chéim, ní mór d’iarratasóirí roinnt trialacha ilrogha ar ríomhaire a dhéanamh. I gcás na sainchomórtas is féidir gur ar bhonn cáilíochtaí amháin a roghnófar iarrthóirí sa chéim thosaigh sin.

Iarrthóirí a n-éiríonn na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire agus/nó an roghnú ar bhonn cáilíochtaí leo - agus a léiríonn a n-iarratas ar líne go gcomhlíonann siad na coinníollacha ginearálta agus sonracha uile - tabharfar cuireadh dóibh chuig céim an ionaid measúnaithe. Eagraítear trialacha an ionaid measúnaithe i bhformáid ar líne (ar bhonn cianda) agus is ar dhátaí éagsúla a dhéantar na trialacha de ghnáth.

Inniúlachtaí agus ancairí

San ionad measúnaithe, tástáiltear inniúlachtaí na n-iarrthóirí, idir ghinearálta agus shonracha (na hinniúlachtaí a bhaineann le dualgais an phoist/an réimse atá sna hinniúlachtaí sonracha). I ngach cleachtadh ar leith, tá cúig ‘ancaire’ i ngach inniúlacht ghinearálta, arb iad na gnéithe iad a chuirtear san áireamh agus inniúlacht á measúnú. Breathnaítear ar iarrthóirí i gcás gach ancaire ar leithligh agus tugtar marc iomlán dóibh a fhreagraíonn don inniúlacht. Na hancairí a úsáidtear chun na hinniúlachtaí ginearálta a mheasúnú tá siad ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin.

Cineálacha Trialacha

Tá cur síos ar na cineálacha éagsúla trialacha mar aon le samplaí díobh le fáil thíos. Tá na trialacha samplacha ceaptha chun léargas ginearálta a thabhairt ar na cleachtaí agus ar na ceisteanna is féidir a bheidh le freagairt.

Féach go mbraitheann líon agus cineál na dtrialacha a bheidh le déanamh agat ar chineál agus ar leibhéal an chomórtais a bhfuil tú ag cur isteach air. Tá na sonraí uile ar fáil san Fhógra Comórtais sa Ghlao ar Léirithe Spéise ábhartha, ina bhfuil an t-eolas ar fad faoi gach próiseas roghnúcháin.

Tuilleadh eolais

Ní chuireann EPSO cúrsaí ullmhúcháin ná ábhar ar fáil, amach ó na trialacha samplacha seo thíos agus ní mholann sé foilseacháin ná cúrsaí oiliúna a chuireann eintitis eile ar fáil.

Cuireann roinnt Ballstát oiliúint agus tacaíocht ar fáil dá saoránaigh. Is féidir leat liosta teagmhálaithe oiliúna agus tacaíochta na mBallstát a sheiceáil nó breathnú ar eolaire oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi phróisis roghnúcháin EPSO, is féidir breathnú ar thrialacha EPSO freisin: Leathanach na míthuiscintí agus na bhfíricí.

 

Cúntóir (AST-SC)

Trialacha ar líne: samplaí

Trialacha scileanna réasúnaíochta:

 • Ó bhéal (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil ó bhéal a thuiscint).
 • Uimhriúil (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint).
 • Teibí (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapa a thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu).

Trialacha scileanna gairme:

 • Cruinneas agus beaichte (déantar measúnú ar do chumas faisnéis a phróiseáil go tapa).
 • Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán (déantar measúnú ar do chumas obair a eagrú agus a chur in ord tosaíochta).

Trialacha tuisceana teanga: samplaí i 24 theanga – Sa triail tuisceana teanga, tá sraith de 12 cheist ilrogha, ceisteanna atá ceaptha measúnú a dhéanamh ar do chumais teanga i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle. Ní bhaineann na ceisteanna le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 30 nóiméad a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 12 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. Is ar an eolas atá tugtha sa sliocht, agus air sin amháin, is ceart na freagraí a bhunú.

Triail scileanna Microsoft Office: samplaí i mBéarla agus i bhFraincis - Tá sé mar aidhm ag an triail Microsoft Office measúnú a dhéanamh ar an eolas atá agat ar ghnéithe MS Word 2016 agus conas iad a chur chun úsáide. Tá líon na gceisteanna, fad na trialach agus an pasmharc luaite san fhógra comórtais.

Triail scileanna dréachtaithe: Triail phraiticiúil atá ceaptha chun measúnú a dhéanamh ar scileanna dréachtaithe na n-iarrthóirí (litriú, foclóireacht agus gramadach go háirithe) sa teanga a roghnaigh siad mar theanga 2 agus ní ar a n-eolas ar an ábhar lena mbaineann an píosa. Tabharfar liosta d'ábhair éagsúla do na hiarrthóirí agus roghnóidh siad aon cheann amháin de na hábhair. Iarrfar orthu píosa a chumadh ar an ábhar a roghnaigh siad. Is ar ríomhaire a dhéanfar an triail agus mairfidh sí 30 nóiméad.

Ról-imirt: I rith na trialach seo, bíonn ról le himirt ag an iarrthóir mar chuid d’idirghníomhú duine ar dhuine le ról-imreoir eile. Maireann an rólimirt í féin isteach is amach le 15 – 20 nóiméad agus is é an aidhm atá léi roinnt inniúlachtaí ginearálta a thástáil. Is éard a bhíonn ann cruinniú leis an ról-imreoir chun an fhadhb a phlé. Is féidir leis an ról-imreoir oilte eolas breise a thabhairt uaidh le linn an chruinnithe, a bheag nó a mhór de réir scripte. 

Triail réimse-shonrach: Sa triail réimse-shonrach tá sraith ceisteanna ilrogha ann atá ceaptha chun measúnú a dhéanamh ar an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle i gceist. Baineann ceithre fhreagra éagsúla le gach ceist agus gan ach ceann acu ceart. Tugtar tuilleadh faisnéise le fios san fhógra comórtais agus sa chuireadh i scríbhinn.

Agallamh réimse-shonrach (rúnaithe): Le linn an agallaimh, déanfar mionscrúdú ar inniúlachtaí sonracha an iarrthóra agus ar eolas an iarrthóra maidir leis an réimse sin. Déanfar na trí inniúlacht ghinearálta seo a leanas a mheasúnú freisin, gan ceisteanna sonracha a chur ina dtaobh: Anailísiú agus réiteach fadhbanna, Cumarsáid, agus Athléimneacht.

 

Cúntóirí (AST)

Trialacha ar líne: samplaí

Trialacha scileanna réasúnaíochta:

 • Ó bhéal (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil ó bhéal a thuiscint).
 • Uimhriúil (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint).
 • Teibí (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapa a thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu).

Trialacha scileanna gairme:

 • Cruinneas agus beaichte (déantar measúnú ar do chumas faisnéis a phróiseáil go tapa).
 • Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán (déantar measúnú ar do chumas obair a eagrú agus a chur in ord tosaíochta).

Triail bhreithniúnais shuíomhúil: samplaí: BéarlaFraincisGearmáinis agus sampla den mharcáil - Déanann an triall seo measúnú ar d’iompar tipiciúil i gcomhthéacs oibre.

Triail réimse-shonrach: Sa triail réimse-shonrach tá sraith ceisteanna ilrogha ann atá ceaptha chun measúnú a dhéanamh ar an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle i gceist. Baineann ceithre fhreagra éagsúla le gach ceist agus gan ach ceann acu ceart. Tugtar tuilleadh faisnéise le fios san fhógra comórtais agus sa chuireadh i scríbhinn.

Trialacha tuisceana teanga: samplaí i 24 theanga – Sa triail tuisceana teanga, tá sraith de 12 cheist ilrogha, ceisteanna atá ceaptha measúnú a dhéanamh ar do chumais teanga i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle. Ní bhaineann na ceisteanna le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 30 nóiméad a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 12 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. Is ar an eolas atá tugtha sa sliocht, agus air sin amháin, is ceart na freagraí a bhunú.

Triail eagarthóireachta: Is éard atá le déanamh sa triail eagarthóireachta earráidí teanga (uimhriú, poncaíocht, gramadach/litriú agus stór focal) agus botúin formáidithe in aistriúchán a cheartú. Bíonn an téacs foinseach, i dTeanga 2, le feiceáil ar scáileán an ríomhaire. Bíonn an t-aistriúchán (i dTeanga 1) i dtéacs ineagarthóireachta i bhformáid MS Word (MS Office 2010) agus earráidí agus botúin ann nach bhfuil sa téacs foinseach. Is éard atá le déanamh ag an iarrthóir na hearráidí agus na botúin a aimsiú agus iad a cheartú. Tuairim is uair an chloig fad na trialach.

Nóta a bhaineann le dualgais a dhréachtú/Scrúdú scríbhneoireachta sa réimse: Is é is aidhm don triail seo measúnú a dhéanamh ar roinnt de na hinniúlachtaí a theastaíonn le haghaidh phróifíl áirithe. Cuirtear cás sonrach i láthair i bhfoirm nóta gairid faisnéise, agus iarrtar ar na hiarrthóirí nóta a dhréachtú agus cuntas ann ar an dóigh le dul i ngleic leis an gcás sin. Is ar ríomhaire agus sa teanga a roghnaigh na hiarrthóirí mar theanga 2 a dhéantar an triail seo. San fhógra comórtas a bhíonn an pasmharc leagtha síos.

Agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha/a bhaineann leis an réimse: Tá an triail seo ceaptha chun roinnt de na hinniúlachtaí a theastaíonn don phost, nó cuid díobh, a thástáil (féach an fógra comórtais). Agallamh struchtúrtha a bhíonn ann, agus dhá chomhalta den Bhord Roghnúcháin mar agallóirí. Is sa teanga a roghnaigh na hiarrthóirí mar theanga 2 a bhíonn an t-agallamh. San fhógra comórtas a bhíonn an pasmharc leagtha síos. Féach nach ionann an t-agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha/a bhaineann leis an réimse agus an t-agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta. Agallamh struchtúrtha is ea an t-agallamh inniúlachtaí ginearálta freisin ach is ar na hinniúlachtaí ginearálta a bhíonn an bhéim ann seachas na dualgais shonracha. 

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí (SCBI): samplaí: Béarla, Fraincis – agallamh arb é is aidhm dó inniúlachtaí ginearálta a mheasúnú trína fhiafraí den iarrthóir cén cineál freagra a thabharfadh sé/sí ar chás ar leith. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir tasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne a léamh chun ullmhú le haghaidh na trialach. An cás a ndéantar cur síos air sa tasc, déanfar é a phlé le linn an agallaimh, mar aon le cásanna breise nach bhfuil bunaithe ar an tasc. Reáchtáiltear an SCBI go cianda trí uirlis físchomhdhála. Le linn an agallaimh, is féidir leis an iarrthóir an tasc scríofa agus an fhaisnéis chúlra a cheadú.

Bailchríoch a chur ar théacs: Is éard atá le déanamh sa triail sin earráidí teanga agus botúin formáidithe in aistriúchán a cheartú. Bíonn an téacs foinseach, i dteanga 2, le feiceáil ar scáileán an ríomhaire. Bíonn an t-aistriúchán (i dteanga 1) i dtéacs ineagarthóireachta agus earráidí agus botúin ann nach bhfuil sa téacs foinseach. Is éard atá le déanamh ag an iarrthóir na hearráidí agus na botúin a aimsiú agus iad a cheartú. Uair an chloig fad na trialach.

Cás-staidéar: samplaí: BéarlaFraincis – Triail ar ríomhaire bunaithe ar chás-staidéar a bhaineann leis an Aontas Eorpach, ina mbeidh fadhbanna éagsúla le réiteach agat nó freagairt le tabhairt orthu, agus gan agat chuige sin ach an t-eolas atá ar fáil sa triail.

Agallamh ar bhonn inniúlachtaí (CBI): Tá an t-agallamh ar bhonn inniúlachtaí ceaptha measúnú a dhéanamh ar roinnt de na hinniúlachtaí ginearálta roghnaithe a theastaíonn don phost, ag brath ar an gcomórtas agus ar an ngrád a rinne an t-iarrthóir iarratas air, mar atá sonraithe san fhógra comórtais. Cuirtear iarrthóirí faoi agallamh ar feadh tuairim is 10 nóiméad in aghaidh gach inniúlachta. Tá na ceisteanna struchtúrtha ionas go mbeidh na measúnóirí in ann inniúlachtaí ginearálta roghnaithe an iarrthóra a mheas.

 

Riarthóirí (AD – Ginearálaithe)

Trialacha ar líne: samplaí

Trialacha scileanna réasúnaíochta:

 • Ó bhéal (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil ó bhéal a thuiscint).
 • Uimhriúil (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint).
 • Teibí (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapa a thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu).

An triail breithiúnais shuíomhúilDéanann an triail seo measúnú ar d'iompar tipiciúil i gcomhthéacs oibre - samplaí breise eile: BéarlaFraincisGearmáinis agus sampla den mharcáil.

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí (SCBI): samplaí: Béarla, Fraincis – agallamh arb é is aidhm dó inniúlachtaí ginearálta a mheasúnú trína fhiafraí den iarrthóir cén cineál freagra a thabharfadh sé/sí ar chás ar leith. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir tasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne a léamh chun ullmhú le haghaidh na trialach. An cás a ndéantar cur síos air sa tasc, déanfar é a phlé le linn an agallaimh, mar aon le cásanna breise nach bhfuil bunaithe ar an tasc. Reáchtáiltear an SCBI go cianda trí uirlis físchomhdhála. Le linn an agallaimh, is féidir leis an iarrthóir an tasc scríofa agus an fhaisnéis chúlra a cheadú.

Cur i láthair ó bhéal: samplaí – Is triail anailísithe aonair agus cur i láthair é seo ina mbeidh ort cur i láthair a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt maidir le cás samhailteach a bhaineann leis an obair. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir féachaint ar gach leagan de thasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne, iad a léamh agus anailís a dhéanamh orthu chun ullmhú le haghaidh na trialach. Ag tús an agallaimh, déarfar leat cén leagan den tasc a bheidh le cur i láthair agat (gan tacaíocht fhísiúil) agus freagróidh tú ceisteanna. Maireann an cur i láthair ó bhéal 20 nóiméad agus déantar roinnt inniúlachtaí a thástáil, faoi mar a tugadh le fios san Fhógra Comórtais.

Cás-staidéar: samplaí: BéarlaFraincisGearmáinis - Triail ar ríomhaire bunaithe ar chás-staidéar a bhaineann leis an Aontas Eorpach, ina mbeidh fadhbanna éagsúla le réiteach agat nó freagairt le tabhairt orthu, agus gan agat chuige sin ach an t-eolas atá ar fáil sa triail.

Agallamh ar bhonn inniúlachtaí (CBI): Tá an t-agallamh ar bhonn inniúlachtaí ceaptha measúnú a dhéanamh ar roinnt de na hinniúlachtaí ginearálta roghnaithe a theastaíonn don phost, ag brath ar an gcomórtas agus ar an ngrád a rinne an t-iarrthóir iarratas air, mar atá sonraithe san fhógra comórtais. Cuirtear iarrthóirí faoi agallamh ar feadh tuairim is 10 nóiméad in aghaidh gach inniúlachta. Tá na ceisteanna struchtúrtha ionas go mbeidh na measúnóirí in ann inniúlachtaí ginearálta roghnaithe an iarrthóra a mheas.

Agallamh spreagthachta: Tá go leor gnéithe ag baint leis an spreagadh a bhíonn ag an duine atá ag lorg post in institiúidí an Aontais. Mar shampla: an fáth ar chuir siad spéis in obair an Aontais, a eolaí atá siad ar luachanna an Aontais agus a thiomanta atá siad do na luachanna sin, a dtuiscint ar na dúshláin atá agus a bheidh roimh an Aontas, cad a bhfuil siad ag súil leis ó thaobh gairmréim sa Aontas, eolas ar an Aontas agus ar a bhunús, ar institiúidí an Aontais agus ar a phríomhbheartais. Ar an bhonn sin a ceapadh agallamh spreagthachta a mhaireann 20 nóiméad ina gcuireann beirt bhall den Bhord roghnúcháin agallamh ar iarrthóir. San agallamh sin scrúdaítear gach ceann de na gnéithe thuasluaite.

 

Riarthóirí (AD – Speisialtóirí)

Trialacha ar líne: samplaí

Trialacha scileanna réasúnaíochta:

 • Ó bhéal (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil ó bhéal a thuiscint).
 • Uimhriúil (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint).
 • Teibí (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapa a thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu).

An triail breithiúnais shuíomhúil: Déanann an triail seo measúnú ar d’iompar tipiciúil i gcomhthéacs oibre – samplaí breise eile: BéarlaFraincisGearmáinis agus sampla den mharcáil.

Trialacha tuisceana teanga:samplaí i 24 theanga – Sa triail tuisceana teanga, tá sraith de 12 cheist ilrogha, ceisteanna atá ceaptha measúnú a dhéanamh ar do chumais teanga i dtéarmaí foclóra, gramadaí/forléiriú comhréire agus stíle. Ní bhaineann na ceisteanna le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 25 nóiméad a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 12 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. Is ar an eolas atá tugtha sa sliocht, agus air sin amháin, is ceart na freagraí a bhunú.

Ról-imirt: I rith na trialach seo, bíonn ról le himirt ag an iarrthóir mar chuid d’idirghníomhú duine ar dhuine le ról-imreoir eile. Maireann an rólimirt í féin isteach is amach le 15 – 20 nóiméad agus is é an aidhm atá léi roinnt inniúlachtaí ginearálta a thástáil. Is éard a bhíonn ann cruinniú leis an ról-imreoir chun an fhadhb a phlé. Is féidir leis an ról-imreoir oilte eolas breise a thabhairt uaidh le linn an chruinnithe, a bheag nó a mhór de réir scripte.

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí (SCBI): samplaí: Béarla, Fraincis – agallamh arb é is aidhm dó inniúlachtaí ginearálta a mheasúnú trína fhiafraí den iarrthóir cén cineál freagra a thabharfadh sé/sí ar chás ar leith. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir tasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne a léamh chun ullmhú le haghaidh na trialach. An cás a ndéantar cur síos air sa tasc, déanfar é a phlé le linn an agallaimh, mar aon le cásanna breise nach bhfuil bunaithe ar an tasc. Reáchtáiltear an SCBI go cianda trí uirlis físchomhdhála. Le linn an agallaimh, is féidir leis an iarrthóir an tasc scríofa agus an fhaisnéis chúlra a cheadú.

Cur i láthair ó bhéal: samplaí – Is triail anailísithe aonair agus cur i láthair é seo ina mbeidh ort cur i láthair a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt maidir le cás samhailteach a bhaineann leis an obair. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir féachaint ar gach leagan de thasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne, iad a léamh agus anailís a dhéanamh orthu chun ullmhú le haghaidh na trialach. Ag tús an agallaimh, déarfar leat cén leagan den tasc a bheidh le cur i láthair agat (gan tacaíocht fhísiúil) agus freagróidh tú ceisteanna. Maireann an cur i láthair ó bhéal 20 nóiméad agus déantar roinnt inniúlachtaí a thástáil, faoi mar a tugadh le fios san Fhógra Comórtais.

Cás-staidéar: BéarlaFraincisGearmáinis - Triail ar ríomhaire bunaithe ar chás-staidéar a bhaineann leis an Aontas Eorpach, ina mbeidh fadhbanna éagsúla le réiteach agat nó freagairt le tabhairt orthu, agus gan agat chuige sin ach an t-eolas atá ar fáil sa triail.

Agallamh ar bhonn inniúlachtaí (CBI): Tá an t-agallamh ar bhonn inniúlachtaí ceaptha measúnú a dhéanamh ar roinnt de na hinniúlachtaí ginearálta roghnaithe a theastaíonn don phost, ag brath ar an gcomórtas agus ar an ngrád a rinne an t-iarrthóir iarratas air, mar atá sonraithe san fhógra comórtais. Cuirtear iarrthóirí faoi agallamh ar feadh tuairim is 10 nóiméad in aghaidh gach inniúlachta. Tá na ceisteanna struchtúrtha ionas go mbeidh na measúnóirí in ann inniúlachtaí ginearálta roghnaithe an iarrthóra a mheas.

Agallamh réimse-shonrach: Tá an triail seo ceaptha chun roinnt de na hinniúlachtaí a theastaíonn don phost, nó cuid díobh, a thástáil (féach an fógra comórtais). Agallamh struchtúrtha a bhíonn ann, agus dhá chomhalta den Bhord Roghnúcháin mar agallóirí. Is sa teanga a roghnaigh na hiarrthóirí mar theanga 2 a bhíonn an t-agallamh. San fhógra comórtas a bhíonn an pasmharc leagtha síos. Féach nach ionann an t-agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí sonracha/a bhaineann leis an réimse agus an t-agallamh ar bhonn na n-inniúlachtaí ginearálta. Agallamh struchtúrtha is ea an t-agallamh inniúlachtaí ginearálta freisin ach is ar na hinniúlachtaí ginearálta a bhíonn an bhéim ann seachas na dualgais shonracha.

Scrúdú scríofa sa réimse lena mbaineann: Is é is aidhm don triail seo meastóireacht a dhéanamh ar roinnt de na hinniúlachtaí a theastaíonn don phost. Cuirtear cás sonrach i láthair i bhfoirm nóta gairid faisnéise, agus iarrtar ar na hiarrthóirí cuntas scríofa a thabhairt ar na dóigheanna le dul i ngleic leis an gcás sin. Is ar ríomhaire agus sa teanga a roghnaigh na hiarrthóirí mar theanga 2 a dhéantar an triail seo. San fhógra comórtas a bhíonn an pasmharc leagtha síos.

Triail réimse-shonrach: Sa triail réimse-shonrach tá sraith ceisteanna ilrogha ann atá ceaptha chun measúnú a dhéanamh ar an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle i gceist. Baineann ceithre fhreagra éagsúla le gach ceist agus gan ach ceann acu ceart. Tugtar tuilleadh faisnéise le fios san fhógra comórtais agus sa chuireadh i scríbhinn.

 

Dlítheangeolaí (AD)

Trialacha ar líne: samplaí

Trialacha scileanna réasúnaíochta:

 • Ó bhéal (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil ó bhéal a thuiscint).
 • Uimhriúil (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint).
 • Teibí (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapa a thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu).

An triail breithiúnais shuíomhúilDéanann an triail seo measúnú ar d'iompar tipiciúil i gcomhthéacs oibre - samplaí breise eile: BéarlaFraincisGearmáinis agus sampla den mharcáil.

Trialacha tuisceana teanga:samplaí i 24 theanga – Sa triail tuisceana teanga, tá sraith de 12 cheist ilrogha, ceisteanna atá ceaptha measúnú a dhéanamh ar do chumais teanga i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle. Ní bhaineann na ceisteanna le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 25 nóiméad a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 12 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. Is ar an eolas atá tugtha sa sliocht, agus air sin amháin, is ceart na freagraí a bhunú.

Trialacha aistriúcháin: samplaí: Gearmáinis, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Iodáilis

Triail achoimre:sampla - Sa triail seo, tabharfar téacs duit sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 3 agus iarrfar ort achoimre a dhéanamh air (ar ríomhaire) sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 1 (teanga an chomórtais). Is é isteach agus amach le 2 uair an chloig fad na trialach. Ní ceadmhach foclóirí a úsáid.

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí (SCBI): samplaí: Béarla, Fraincis – agallamh arb é is aidhm dó inniúlachtaí ginearálta a mheasúnú trína fhiafraí den iarrthóir cén cineál freagra a thabharfadh sé/sí ar chás ar leith. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir tasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne a léamh chun ullmhú le haghaidh na trialach. An cás a ndéantar cur síos air sa tasc, déanfar é a phlé le linn an agallaimh, mar aon le cásanna breise nach bhfuil bunaithe ar an tasc. Reáchtáiltear an SCBI go cianda trí uirlis físchomhdhála. Le linn an agallaimh, is féidir leis an iarrthóir an tasc scríofa agus an fhaisnéis chúlra a cheadú.

Agallamh ar bhonn inniúlachtaí (CBI): Tá an t-agallamh ar bhonn inniúlachtaí ceaptha measúnú a dhéanamh ar roinnt de na hinniúlachtaí ginearálta roghnaithe a theastaíonn don phost, ag brath ar an gcomórtas agus ar an ngrád a rinne an t-iarrthóir iarratas air, mar atá sonraithe san fhógra comórtais. Cuirtear iarrthóirí faoi agallamh ar feadh tuairim is 10 nóiméad in aghaidh gach inniúlachta. Tá na ceisteanna struchtúrtha ionas go mbeidh na measúnóirí in ann inniúlachtaí ginearálta roghnaithe an iarrthóra a mheas.

 

Aistritheoirí (AD)

Trialacha ar líne: samplaí

Trialacha scileanna réasúnaíochta:

 • Ó bhéal (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil ó bhéal a thuiscint).
 • Uimhriúil (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint).
 • Teibí (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapa a thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu).

An triail breithiúnais shuíomhúilDéanann an triail seo measúnú ar d'iompar tipiciúil i gcomhthéacs oibre - samplaí breise eile: BéarlaFraincisGearmáinis agus sampla den mharcáil.

Triail aistriúcháinsamplaí i 24 theanga

Triail athbhreithniúcháinsampla - Téacs a athbhreithniú a aistríodh ó Theanga 2 go Teanga 1.

Trialacha tuisceana teanga: samplaí i 24 theanga – Sa triail tuisceana teanga, tá sraith de 12 cheist ilrogha, ceisteanna atá ceaptha measúnú a dhéanamh ar do chumais teanga i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle. Ní bhaineann na ceisteanna le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 25 nóiméad a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 12 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. Is ar an eolas atá tugtha sa sliocht, agus air sin amháin, is ceart na freagraí a bhunú.

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí (SCBI): samplaí: Béarla, Fraincis – agallamh arb é is aidhm dó inniúlachtaí ginearálta a mheasúnú trína fhiafraí den iarrthóir cén cineál freagra a thabharfadh sé/sí ar chás ar leith. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir tasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne a léamh chun ullmhú le haghaidh na trialach. An cás a ndéantar cur síos air sa tasc, déanfar é a phlé le linn an agallaimh, mar aon le cásanna breise nach bhfuil bunaithe ar an tasc. Reáchtáiltear an SCBI go cianda trí uirlis físchomhdhála. Le linn an agallaimh, is féidir leis an iarrthóir an tasc scríofa agus an fhaisnéis chúlra a cheadú.

Cur i láthair ó bhéal: samplaí – Is triail anailísithe aonair agus cur i láthair é seo ina mbeidh ort cur i láthair a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt maidir le cás samhailteach a bhaineann leis an obair. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir féachaint ar gach leagan de thasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne, iad a léamh agus anailís a dhéanamh orthu chun ullmhú le haghaidh na trialach. Ag tús an agallaimh, déarfar leat cén leagan den tasc a bheidh le cur i láthair agat (gan tacaíocht fhísiúil) agus freagróidh tú ceisteanna. Maireann an cur i láthair ó bhéal 20 nóiméad agus déantar roinnt inniúlachtaí a thástáil, faoi mar a tugadh le fios san Fhógra Comórtais.

Triail scileanna sa phríomhtheanga: sampla - Triail ilrogha ina bhfuil 25 cheist éagsúla is ea an triail scileanna sa phríomhtheanga. Ceithre rogha (A, B, C nó D) atá ag dul le gach ceist, agus gan ach ceann acu ceart. Beidh 25 nóiméad ag na hiarrthóirí chun an triail a chríochnú. Is féidir go mbeidh na ceisteanna dírithe ar aon cheann de na hinniúlachtaí seo a leanas: gramadach, stór focal, nathanna cainte, litriú agus poncaíocht.

 

Ateangairí (AD)

Trialacha ar líne: samplaí

Trialacha scileanna réasúnaíochta:

 • Ó bhéal (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil ó bhéal a thuiscint).
 • Uimhriúil (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus faisnéis uimhriúil a thuiscint).
 • Teibí (déantar measúnú ar do chumas réasúnú go loighciúil agus an gaol atá idir coincheapa a thuiscint nach bhfuil eilimintí teanga, spásúla nó uimhriúla iontu).

Cur i láthair ó bhéal: samplaí – Is triail anailísithe aonair agus cur i láthair é seo ina mbeidh ort cur i láthair a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt maidir le cás samhailteach a bhaineann leis an obair. Roimh an agallamh, iarrtar ar an iarrthóir féachaint ar gach leagan de thasc scríofa agus faisnéis chúlra ar líne, iad a léamh agus anailís a dhéanamh orthu chun ullmhú le haghaidh na trialach. Ag tús an agallaimh, déarfar leat cén leagan den tasc a bheidh le cur i láthair agat (gan tacaíocht fhísiúil) agus freagróidh tú ceisteanna. Maireann an cur i láthair ó bhéal 20 nóiméad agus déantar roinnt inniúlachtaí a thástáil, faoi mar a tugadh le fios san Fhógra Comórtais.

 

Gníomhairí ar conradh / CAST Buan

Trialacha scileanna réasúnaíochta:
Maidir le Grúpaí Feidhme I, II agus III, féach an roinn Cúntóirí (AST-SC) nó an roinn Cúntóirí (AST).
Maidir le Grúpa Feidhme IV, féach an roinn Riarthóirí (AD – Ginearálaithe).

An triail inniúlachtaí: Triail ceisteanna ilrogha is ea é seo ina ndéantar d'eolas ar réimse próifíle ar leith a mheas. Féach an glao ar léiriú spéise chun na mionsonraí a fháil.
Sa triail inniúlachtaí do ghníomhairí ar conradh tá 25 cheist ilrogha atá ceaptha an inniúlacht a bhaineann le dualgais na próifíle ar leith a mheas. Baineann na ceisteanna sna trialacha inniúlachtaí leis na dualgais a bhfuil cur síos orthu sa Ghlao ar Léiriú Spéise. Ní bhaineann na ceisteanna le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart.  Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 50 nóiméad a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 25 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. Is sa teanga atá roghnaithe ag an iarrthóir mar theanga 2 a sheasfaidh sé na trialacha inniúlachtaí. Is é 13 as 25 phointe an pasmharc i gcás ghrúpaí feidhme II agus III ach i gcás ghrúpa feidhme IV caithfidh iarrthóirí 16 as 25 phointe a ghnóthú chun go bhfaighidh siad pas. Baineann an cineál seo trialach leis na próifílí seo a leanas:

Airgeadas: ceisteanna maidir le nósanna imeachta airgeadais, bainistiú cuntasaíochta, anailísiú agus comhairle (iniúchtaí agus rialuithe), agus d'fhéadfadh a bheith san áireamh sna ceisteanna sin teoiricí eacnamaíocha agus ceisteanna maidir le huirlisí chun monatóireacht agus anailísiú a dhéanamh ar threochtaí eacnamaíocha agus airgeadais, forbairtí agus sonraí.
Bainistiú clár agus tionscadal: ceisteanna maidir le bainistiú tionscadal agus clár (pleanáil, monatóireacht, meastóireacht, etc.) ina gclúdófar gnéithe ábhartha airgeadais, cumarsáid agus dearbhú cáilíochta.
Rúnaithe/Cléirigh: ceisteanna maidir le réimse cúraimí cléireachais agus rúnaíochta ar nós cruinnithe a eagrú, misin a ullmhú, doiciméid agus ríomhphoist a chomhdú, post a shórtáil, cúram a dhéanamh de dhialanna coinní, etc. Déanfar eolas bunúsach ar bhogearraí MS Office a thástáil freisin.
Acmhainní Daonna / Riarachán: ceisteanna a bhaineann den chuid is mó le bainistiú foirne agus le hoiliúint ghairmiúil.
Teachtaireacht: ceisteanna maidir le huirlisí praiticiúla amhail doiciméid faisnéise, bileoga eolais, cumarsáid ar líne, na meáin shóisialta agus gnéithe ábhartha de bhainistiú tionscadal a bhaineann le straitéisí cumarsáide a shainiú, a chur chun feidhme agus a fheidhmiú, mar shampla, agus maidir le huirlisí eile nach iad.
Gnóthaí Polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh: ceisteanna maidir le réimsí polaitíochta i gcoitinne agus réimsí polaitíochta a bhaineann leis an Aontas Eorpach, ach a d'fhéadfadh ábhair dhlíthiúla agus eacnamaíocha a chlúdach freisin.
An dlí: ceisteanna maidir le dlí an Aontais Eorpaigh agus an dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus a d'fhéadfadh ábhair pholaitiúla agus eacnamaíocha a chlúdach freisin.
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC): ceisteanna maidir le réimse ábhar a bhaineann le TFC amhail úsáid teangacha ríomhchlárúcháin ar nós JAVA, Visual Basic, Visual C#, etc., riar thimpeallacht an úsáideora (e.g. Windows agus Unix) agus bainistiú líonraí agus teileachumarsáide, agus maidir le hábhair eile nach iad.
Foireann cúraim leanaí: ceisteanna faoi chúram leanaí i saoráidí iarscoile agus i saoráidí amuigh faoin aer (leanaí trí bliana go leith go 14 bliana d’aois), múinteoireacht naíscoile agus obair cúraim leanaí agus altranas/altraí do leanaí 0–3 bliana d’aois i naíolanna.
Síceolaithe Oideachaisceisteanna faoi ghnéithe éagsúla den réimse, e.g. comhordú na hoibre a dhéantar i naíolann nó in ionad iarscoile agus comhordú obair a mball foirne, caighdeán beatha na leanaí agus an caidreamh leis na tuismitheoirí, forbairt agus monatóireacht an ráitis mhisin oideachais (oiliúint san áireamh).

An triail tuisceana teanga: is ceist ilrogha í seo arb é is aidhm di an tuiscint atá agat ar Theanga 2 (Béarla, Fraincis, Gearmáinis) a mheas i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle.
Sa triail tuisceana teanga le haghaidh gníomhairí ar conradh, tá sraith de 12 cheist ilrogha, ceisteanna atá ceaptha measúnú a dhéanamh ar do thuiscint ar Theanga 2 (Béarla, Fraincis, Gearmáinis) a mheas i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle. Ní bhaineann na ceisteanna le hinstitiúid/gníomhaireacht/seirbhís ar leith. Tá gach ceist bunaithe ar chás féideartha lena mbaineann ceithre fhreagra éagsúla, agus gan ach ceann acu ceart. Tá pointe amháin le gnóthú ar gach ceist agus ní ghearrtar pionós ar bith as freagra mícheart a thabhairt. 30 nóiméad a bheidh ag na hiarrthóirí chun na 12 cheist ilrogha a fhreagairt.  Cé go gur cuid den mheasúnú í an teorainn ama, tugtar go leor ama chun gach ceist a fhreagairt. 6 as 12 phointe, sin é an pasmharc i gcás Ghrúpa Feidhme III agus is é 7 as 12 phointe an pasmharc i gcás ghrúpa feidhme IV.

Baineann an cineál seo trialach leis na próifílí seo a leanas:
Aistritheoirí / Profléitheoirítriail arb é is aidhm di a mheas an bhfuil tuiscint mhaith ag an iarrthóir ar Theanga 2 (Béarla, Fraincis, Gearmáinis) i dtaobh stór focal, struchtúir ghramadaí agus chomhréire, agus stíle. Is ar an eolas atá tugtha sa sliocht, agus air sin amháin, is ceart na freagraí a bhunú.

Is ar ríomhaire a dhéanfar na trialacha sin ar fad, san ionad trialacha is rogha leat (déanfaidh tú rogha as measc na n-ionad a bheidh ar fáil). Cuirfear liosta de na hionaid trialacha a bheidh ar fáil chuig na hiarrthóirí in éineacht leis an gcuireadh chun trialacha.
 

Maidir leis an bpróifíl “Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin”: ní chuirfear ort ach trialacha scileanna réasúnaíochta. Ní bheidh aon triail inniúlachtaí ná triail tuisceana teanga ann.