Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Frederic

Tá Frederic i gceannas ar chúrsaí inrochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta in OIB (an Oifig um Bonneagar agus Lóistíocht sa Bhruiséil). Duine dall is ea Frederic agus tá sé ag obair le hInstitiúidí an Aontais Eorpaigh ó bhí 1998 ann.
D’fhiafraíomar de cén cineál socruithe faoi leith a cuireadh ar fáil dó ina chuid oibre.

“Ríomhaire a bhfuil bogearraí sintéise cainte (JAWS) air agus méarchlár braille. Nuair a tháinig mé i dtosach, thairg Ardstiúrthóireacht an Taighde níos mó dom ná mar a bhí de dhíth orm i ndairíre, rud a chuaigh i gcion orm agus ar mhór an comhartha fáilte é. Is mór a thaitin céadlaethanta na hoibre liom. Dá éis sin, agus mé ag bogadh thart, ní raibh sé chomh furasta céanna, mar sin féin bhí a fhios agam conas an rud a bhí uaim a fháil trí fhoighne a dhéanamh.”

Dar le Frederic, ní bac ar bith míchumas san fhoireann ina bhfuil sé.

“Buntáiste atá sa mhíchumas anseo! Sin mar a chuirim i láthair é, go suáilceach. Ní mian liom a thabhairt le fios go bhfuil gruaim an tsaoil á hiompar ar mo dhroim agam. Agus as siocair go bhfuil madra agam, is mór an cuidiú é, is é an tsonóg é.”

Maurizio

Tá Maurizio ina oifigeach preasa i bParlaimint na hEorpa san Iodáil. Duine dall atá ann agus tá sé ag obair le hInstitiúidí an Aontais Eorpaigh ó bhí 2015 ann.
D’fhiafraíomar de conas a d’éirigh leis sa phróiseas roghnúcháin agus an mothaíonn sé go bhfuil sé rannpháirteach san fhoireann.

“Bhí foireann inrochtana EPSO ar fheabhas! Ní raibh fadhb ar bith agam le linn an chomórtais. Rinne mé triail i mBraille agus bhí cúntóir pearsanta agam; Rinne mé triail a bhí i bhformáid leictreonach freisin. Ó thaobh roghnú le haghaidh an phoist féin de, ní raibh i gceist ach an t-agallamh, mar sin ní raibh aon socrú ar leith de dhíth orm i ndairíre. Níor mhothaigh mé go raibh aon bhac orm. Ní raibh fadhbanna agam de dheasca míchumas a bheith orm. Má bhíonn dearcadh dearfach agat, fiú amháin má bhíonn daoine aineolach nó amhrasach, agus go bhfuil rún daingean agat do chuid taithí a roinnt, is féidir constaicí a bhriseadh.”

Seo mar a mhol Maurizio d’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu iarratas a dhéanamh ar Ghairm leis an Aontas Eorpach:

“Déarfainn gur scéal cinnte gur féidir é a dhéanamh, agus ní gá duit a bheith i do laoch mór nó lear teangacha a bheith ar do thoil agat! Rud indéanta atá ann, sin a bhfuil de. Ní bhainfidh an próiseas an oiread sin ama asat, níl dada le cailleadh agat ach beidh gairmréim an-suimiúil romhat má éiríonn leat. Go deimhin, rud an-suimiúil is ea an measúnú costais agus tairbhe. Is é an t-iarratas an rud is deacra. Ach dá éis sin, a luaithe sin curtha díot tuigfear duit gur deis ollmhór atá ann agus gan i gceist ach fíorbheagán ama! Ná cuireadh an t-iarratas lagmhisneach ort!”

 

Krystle

Tá Krystle ag obair mar chúntóir cumarsáide sa Choimisiún Eorpach sa Bhruiséil, tá míchumas luaineachta uirthi agus tá sí ag obair sna hinstitiúidí Eorpacha ó bhí 2002 ann.
D’fhiafraíomar di cén cineál socruithe ar leith a cuireadh ar fáil di agus an mothaíonn sí gur chuir a míchumas aon bhac uirthi ina cuid oibre.

"Chuir an Coimisiún cathaoir rothaí ar fáil dom, taca coise, cathaoir leighis agus cuireadh áit phairceála in áirithe dom. Cuireadh barraí taca sa leithreas. Measaim go bhfuil mé iomlán rannpháirteach san fhoireann. Nuair a bhíonn cruinniú againn, tagann mo chuid comhghleacaithe chugam as a stuaim féin chun cuidiú a thairiscint dom nó chun a fhiafraí díom cad is féidir leo a dhéanamh chun cuidiú liom. Pléisiúr atá ann a mheas gur mór leo mé a bheith ann agus go n-aithnítear mo chuid oibre. Ní chaitear liom ar dhóigh ar leith, bím ag obair go crua dála gach duine eile, ach aird chineálta a bheith ag daoine orm i dtaca le gluaiseacht.”

D’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu agus atá ag déanamh iarratais ar Ghairm leis an Aontas Eorpach, seo an chomhairle a thug Krystle dóibh:

“Molaim go mór iarratas a dhéanamh ar phost! Ní bac ar bith aon mhíchumas fisiceach, is ar eolas atá na comórtais bunaithe, ní ar aclaíocht. Glactar le gach duine mar atá sé, is cuma faoi náisiúntacht, dath craicinn, inscne, míchumas fisiceach, ... níl aon bhac ort. Gheobhaidh tú daoine as gach náisiún san Aontas Eorpach, agus is dearfach an rud an éagsúlacht. Má tá duine ann as Malta atá faoi mhíchumas luaineachta nó duine faoi lagamharc as an Eastóin, ní dhéanfaidh sé difear ar bith. A bheith ag obair le daoine éagsúla, gan idirdhealú a dhéanamh, sin agat an ilchultúrthacht. Tá seirbhísí bunaithe ag na hinstitiúidí a chuireann fáilte roimh gach cineál duine; fíorchearta is ea iad na deiseanna cothroma.”

Fabio

Tá Fabio ina cheann aonaid in Ardstiúrthóireacht na nAcmhainní Daonna i bParlaimint na hEorpa. Duine ar leathchos é agus tá sé ag obair sna hInstitiúidí Eorpacha ó bhí 2001 ann.
D’fhiafraíomar de an raibh aon chineál socruithe faoi leith ag teastáil uaidh le haghaidh a chuid oibre.

“Am ar bith nach féidir liom siúl ar mo phróistéis, siúlaim le croisíní, ach ní féidir liom mo lámha a úsáid sa chás sin. Ní úsáidim aon rud faoi leith, tá uirlisi TF agam (Ipad agus níos lú leabhar nótaí). Ó thaobh na bhfadhbanna droma atá agam de thairbhe na próistéise de, tá tábla agam atá curtha in oiriúint dom agus é ar an airde ceart. Tá mé i dteideal spás páirceála. Ní raibh deacracht agam teacht ar na háiseanna. Ó tharla go bhfuil míchumas luaile orm, ní bhíonn an oiread céanna stró ag baint leis. Tá mé go huile agus go hiomlán rannpháirteach san obair.”

D’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu agus atá ag déanamh iarratais ar Ghairm leis an Aontas Eorpach, seo an chomhairle a thug Fabio uaidh:

“Ná bíodh aon fhaitíos orainn, caithfimid na modhanna atá ann a ghlacadh chugainn agus a úsáid chun bheith in ann aghaidh a thabhairt ar gach cás úr. Ná bíodh aon dul amú orainn, mar sin féin, agus ná bímis ag déanamh amach gur féidir teacht agus go mbeidh gach aon rud gan stró agus, mar sin, gach aon rud a fhágáil faoi chúram na Parlaiminte. Níl institiúid ar domhan ar féidir léi aire a thabhairt do gach uile gné den saol. Má tá sé tábhachtach do gach duine ullmhúchán a dhéanamh le haghaidh timpeallacht nua, tá sé i bhfad níos tábhachtaí fós do dhaoine a bhfuil míchumas orthu. An duine a bhfuil míchumas air, tá a fhios aige cheana féin nach mór dó tabhairt faoi rudaí ar bhealach eile... is amhlaidh sin freisin i dtaca le hullmhúchán”

Konstantinos

Tá Konstantinos ag obair san Ard-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus Lóistíocht i bParlaimint na hEorpa i Lucsamburg le bliain anuas. In 2006, fuarthas amach go raibh scléaróis iolrach air agus tá maide croise de dhíth anois air chun siúl. Chuireamar ceist air faoin timpeallacht oibre atá aige.

“Is mór an chabhair dom é an cineál timpeallachta ina mbím ag obair – tá comhghleacaithe lácha agam agus tá foirgnimh an ionaid oibre in oiriúint do dhaoine atá faoi mhíchumas. Tá bail sheasmhach ar mo shláinte anois a bhuí leis sin, mura bhfuil feabhas tagtha uirthi fiú. Chomh maith leis sin, na cineálacha tionscadal a mbím ag obair orthu, spreagann siad mé le bheith ag obair níos crua fós. Tá mé an-sásta faoin bhfeabhas atá curtha ar áiseanna Pharlaimint na hEorpa ó thaobh inrochtaineacht do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. Ar an ábhar sin, feictear dom go bhfuil an t-ádh liom go bhfuil an deis agam dea-chleachtais an Aontais Eorpaigh a thaispeáint i dtaobh an mhíchumais.”

Johan

Is riarthóir córas i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil é Johan ó bhí 2014 ann. Fuarthas amach in 2004 go raibh uathachas air, ach an té a chuirfeadh aithne air, ní bheadh a fhios sin aige láithreach. D'fhiafraíomar de an bhfeictear dó gur cuid den fhoireann é agus ar chuir a mhíchumas bac air riamh san ionad oibre.

“Measaim gur cuid den fhoireann mé. Is duine oscailte mé agus is maith liom a bheith i gcomhluadar mo chomhghleacaithe. Is minic sinn ag magadh agus ag gáire. Ní heol d’fhormhór mo chomhghleacaithe go bhfuil uathachas orm. Le himeacht na mblianta táim dulta i dtaithí ar mo mhíchumas a cheilt ar dhaoine agus déanta na fírinne, ní rud as an ngnách é iarracht den uathachas a bheith in iompar na ndaoine san earnáil ina bhfuilim ag obair. Seans nach sampla cineálach mé de ghnáthdhuine a bhfuil uathachas air. Creideann an-chuid daoine nach maith le daoine a bhfuil uathachas orthu a bheith i gcomhluadar daoine eile, ach míthuairim is ea é sin i ndáiríre. Is fíor go smaoiníonn daoine a bhfuil uathachas orthu ar dhóigh ar leith; bíonn siad dírithe go mór ar mhionsonraí, mar shampla, agus is minic a bhíonn sé doiligh orthu na teachtaireachtaí óna gcéadfaí a phróiseáil, ach nuair a mhothaíonn siad ar a gcompord, is maith leo go mór comhluadar daoine eile.”

Is mian le Johan iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu a spreagadh le cur isteach ar ghairm leis an Aontas Eorpach agus seo an chomhairle a thugann sé dóibh:

“Áit mhaith le bheith ag obair inti is ea na hinstitiúidí Eorpacha. Tá meon oscailte ag na daoine i leith daoine a bhfuil míchumas orthu. Chomh maith leis sin, cuireadh na foirgnimh in oiriúint do dhaoine i gcathaoireacha rothaí. Caithfidh tú a thaispeáint don choiste roghnúcháin go bhfuil tú ar aon luach nó níos fearr le hiarrthóirí eile nach bhfuil míchumas orthu. Mar sin, bíodh fios do ghnó agat agus bain triall as.”

Ville

Tá Ville ina oifigeach dlí leis an gCoimisiún Eorpach sa Bhruiséil ó 2013 i leith agus tá sé dall ó rugadh é. D’fhiafraíomar de cad é mar a d’éirigh leis sa phróiseas roghnúcháin agus cad é mar a mhothaíonn sé agus é i mbun a chuid oibre sa Choimisiún Eorpach.

“Dar liom go raibh an fhoireann inrochtana an-éifeachtach agus eagraithe go maith. Ó fuair siad an clárú uaim, mhol siad socruithe dom le go mbeinn in ann páirt a ghlacadh sa chéad bhabhta den chomórtas ar bhonn cothrom agus mé i m’iarrthóir dall, agus mheas mé go raibh na socruithe sin an-oiriúnach dom. An dea-chomhar sin a fuair mé uaithi i dtosach, lean sé air ar feadh an chomórtais, céim an Ionaid Measúnaithe san áireamh. Bhí sé ina ábhar iontais agam, agus ina ábhar mór sásaimh, go raibh na doiciméid ar fad, nach mór, ar fáil i bhformáid dhigiteach san ionad oibre. Tá sin amhlaidh toisc go gcláraítear gach comhfhreagras i mbunachar sonraí leictreonach. Dá bhrí sin, mar dhuine a úsáideann léitheoir scáileáin, go praiticiúil caithim fíorbheagán ama ag scanadh doiciméid pháipéir go dtí an ríomhaire, mar a bhí orm a dhéanamh sna poist a bhí agam roimhe seo. Mothaím go bhfuil mé iomlán rannpháirteach a bhuí le meon iontach mo chuid comhghleacaithe agus na gceannairí.”

D’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu agus atá ag déanamh iarratais ar Ghairm leis an Aontas Eorpach, seo an chomhairle a thug Ville dóibh:

“Léirigh a thiomanta atá tú don obair. Má tá míchumas ort, déan iarracht smaoineamh faoi ó thaobh dhearcadh an fhostóra de. Is ceart a bheith réidh le haghaidh ceisteanna faoin ábhar sin agus do mhachnamh a dhéanamh roimh ré i dtaca le réitigh réasúnta le haghaidh riachtanais speisialta a d’fhéadfadh a bheith ann dá bharr i gcomhthéacs an phoist áirithe sin. Foighne ort. Is ceart gach iarratas agus agallamh a ghlacadh mar bheadh deis foghlama ann, fiú amháin mura roghnaíodh thú. Dírigh ar do chuid inniúlachtaí in ionad na riachtanas speisialta féin.”