Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Conas is féidir liom cur isteach ar ranníocaíocht le haghaidh costais taistil agus chothaithe?

Conas is féidir liom cur isteach ar ranníocaíocht le haghaidh costais taistil agus chothaithe?

Catagóirí ceisteanna: 

An lá a bheidh trialacha an ionaid measúnaithe ar siúl, bíodh na nithe seo leat:

  • na trí fhoirm thíosluaite (iad líonta isteach agus sínithe);
  • cóip de do chárta aitheantais (an dá thaobh de más gá) nó de do phas;
  • doiciméid taistil

Glacfar leo seo a leanas mar dhoiciméid tacaíochta:

  • eitleán: pas bordála nó cóip den ticéad (ní leor an sonrasc)
  • traein, bus, bád: cóip den thicéad (ní leor an sonrasc)
  • gluaisteán: an bunleagan de bhille breosla agus/nó ticéad dola (ní féidir an dáta air a bheith níos mó ná 2 lá roimh an dáta .a ghlacfaidh an t-iarrthóir páirt san ionad measúnaithe agus caithfidh sé teacht ó bhóthar atá ag dul chuig an ionad measúnaithe).

Mura soláthróidh tú na doiciméid sin, diúltófar d'iarratas.

  • bille óstáin má tá tú i dteideal ranníocaíocht i leith speansais chóiríochta (féach roinn 6 de na rialacha).

Mura mbeidh na doiciméid sin ar fad agat lá na dtrialacha, is féidir leat gach rud a chur sa phost chuig:

Más amhlaidh go bhfuil d’ionad trialacha sa Bhruiséil

EPSO – Aisíocaíochtaí d'iarrthóirí
C25 – 7/104
Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/Belgie

Más amhlaidh go bhfuil d’ionad trialacha i Lucsamburg

EPSO antenne au Luxembourg
Cour de justice de l'Union européenne, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Seoladh d'áite cónaithe oifigiúla tráth an phróisis roghnúcháin, sin é an seoladh nach mór duit a thabhairt i do chuntas EPSO. Molaimid duit cóip a choinneáil de gach doiciméad.

Nuair a ghlacfaidh tú páirt i dtrialacha an ionaid measúnaithe is féidir leat, má tá tú incháilithe, cur isteach ar ranníocaíocht i leith do speansais taistil, ach ní bheidh tú i dteideal aisíocaíocht na speansas uile a bhí le seasamh agat (Airteagal 2). Ina theannta sin, ní bheidh aon ranníocaíocht le fáil i leith costais chothaithe ach amháin má dhéantar na trialacha éagsúla san ionad measúnaithe dhá lá as a chéile, nó má bhíonn trí lá ar a mhéad eatarthu (Airteagal 6). Ní bhfaighidh tú aon ranníocaíocht i leith na gcostas cóiríochta don oíche roimh an ionad measúnaithe ná don oíche ina dhiaidh, i gcomhréir leis na rialacha thíos:

  • Rialacha maidir le ranníocaíochtaí airgeadais i leith speansais taistil agus chothaithe do dhaoine ar iarradh orthu páirt a ghlacadh i dtrialacha atá á n-eagrú mar chuid de chomórtas nó de phróiseas roghnúcháin, nó ar iarradh orthu dul faoi agallamh nó faoi scrúdú leighis (baineann sin le próisis roghnúcháin a foilsíodh ó bhí an 1 Eanáir 2018 ann)
  • Na rialacha maidir le ranníocaíocht i leith speansais taistil agus chothaithe iarrthóirí ar iarradh orthu páirt a ghlacadh i dtrialacha mar chuid de phróiseas roghnúcháin a eagraíonn EPSO (ionad measúnaithe, trialacha scríofa, trialacha praiticiúla agus/nó trialacha béil) (baineann sin le próisis roghnúcháin a foilsíodh ó bhí an 1 Meitheamh 2015 ann): Béarla, Fraincis, Gearmáinis

Nóta tábhachtach: Tabhair do d'aire go bhfuil 3 mhí agat ó dháta do thrialach chun an t-iarratas iomlán ar ranníocaíocht i leith speansais taistil/chothaithe a sheoladh isteach.

 

Na doiciméid thábhachtacha:

An fhoirm um iarratas ar aisíocaíocht

Foirm an eintitis dhlítheanach (LEF): roghnaigh "Natural person" (duine dlítheanach)

An fhoirm sonraí bainc (BAF):

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh