Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An aisíocfar na costais taistil?

An aisíocfar na costais taistil?

Ní dhéanfaidh EPSO aon ranníocaíocht i leith aon speansas taistil a bhí ort de thoradh páirt a ghlacadh in aon triail ar ríomhaire ná in aon réamhtriail ná in aon triail idirmheánach (i.e. ceisteanna ilrogha, trialacha an inbhosca ríomhphoist agus trialacha aistriúcháin).

Na hiarrthóirí dá dtabharfar cuireadh cás-staidéar nó triail scríofa a dhéanamh sa réimse agus a bhfuil seoladh cónaithe acu i dtír lasmuigh den Aontas Eorpach, beidh siad i dteideal ranníocaíocht a éileamh i leith a gcostas taistil, más cuid den ionad measúnaithe iad na trialacha sin (féach an fógra comórtais atá i gceist).

Nuair a ghlacfaidh tú páirt i dtrialacha an ionaid mheasúnaithe is féidir leat, má tá tú incháilithe, cur isteach ar ranníocaíocht i leith do speansais taistil, ach ní bheidh aisíocaíocht na speansas uile a bhí le seasamh agat le fáil (Airteagal 2). Ina theannta sin, maidir le costais chothaithe, ní dhéanfar aon ranníocaíocht ach amháin má dhéantar na trialacha éagsúla ag an ionad measúnaithe thar dhá lá as a chéile, nó má tá trí lá ar a mhéad eatarthu (Airteagal 6). Ní bhfaighidh tú aon ranníocaíocht i leith na gcostas cóiríochta don oíche roimh an ionad measúnaithe ná don oíche ina dhiaidh i gcomhréir leis na rialacha thíos:

  • Rialacha maidir le ranníocaíochtaí airgeadais i leith speansais taistil agus chothaithe do dhaoine ar iarradh orthu páirt a ghlacadh i dtrialacha arna n-eagrú mar chuid de chomórtas nó de phróiseas roghnúcháin, nó dul faoi agallamh nó faoi scrúdú leighis (infheidhme maidir le próisis roghnúcháin ón 1 Eanáir 2018 amach)
  • Rialacha maidir le ranníocaíocht i leith speansais taistil agus chothaithe iarrthóirí ar iarradh orthu páirt a ghlacadh i dtrialacha mar chuid de phróiseas roghnúcháin arna eagrú ag EPSO (ionad measúnaithe, trialacha scríofa, trialacha praiticiúla agus/nó trialacha béil) (infheidhme maidir le próisis roghnúcháin arna bhfoilsiú ón 1 Meitheamh 2015): Béarla, Fraincis, Gearmáinis

Nóta tábhachtach:  Tabhair do d'aire go bhfuil 3 mhí agat ó dháta do thrialach chun an t-iarratas iomlán ar ranníocaíocht i leith speansais taistil/chothaithe a sheoladh isteach.

De ghnáth, is é an seoladh cónaithe atá tugtha i do chuntas EPSO a úsáidfear chun an ranníocaíocht sin a ríomh.

Má tá tú incháilithe:

  •  líon isteach na foirmeacha ('Legal Entities' (roghnaigh 'Natural person') agus 'Financial identification');
  •  déan iad a phriontáil agus a shíniú;
  •  iarr ar do bhanc an fhoirm 'Financial Identification' a stampáil;
  •  déan an fhoirm 'Ranníocaíochtaí' a phriontáil, a líonadh isteach agus a shíniú;
  •  seol na foirmeacha thuasluaite mar aon le cóip de do chárta aitheantais nó de do phas agus cruthúnas ar an taisteal agus/nó an lóistín chuig:

EPSO - Aonad 01 Rúnaíocht
C-25 7/56
An Coimisiún Eorpach
1049 An Bhruiséil
An Bheilg

Tá tuilleadh eolais faoi conas iarratas a dhéanamh ar ranníocaíocht i leith costais taistil agus/nó chothaithe le fáil sa fhreagra ar an gceist ghaolmhar seo.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh