Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Preplácajú sa cestovné náklady?

Preplácajú sa cestovné náklady?

Úrad EPSO neposkytuje príspevok na cestovné výdavky v súvislosti s účasťou na počítačových testoch alebo postupových/predbežných testoch (napr. testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami, simulovanom vybavovaní elektronickej pošty a prekladovom teste).

Uchádzači pozvaní na prípadovú štúdiu alebo na písomný test v oblasti súvisiacej s výberovým konaním, ktorých adresa pobytu je v krajine mimo EÚ, majú nárok na príspevok na cestovné výdavky, ak sú tieto testy súčasťou testovania v hodnotiacom centre (pozri príslušné oznámenie o výberovom konaní).

Ak sa zúčastňujete na teste v hodnotiacom centre, môžete podať žiadosť o príspevok na cestovné výdavky (ak naň máte nárok), nie však o úhradu všetkých skutočne vzniknutých výdavkov (článok 2). Okrem toho sa na výdavky na pobyt poskytuje príspevok len vtedy, ak sa jednotlivé testy v hodnotiacom centre uskutočňujú v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich dní alebo sú medzi testami najviac tri dni (článok 6). Príspevok na ubytovanie sa neposkytuje za noc pred ani za noc po teste v hodnotiacom centre v súlade s týmito pravidlami:

Dôležité: Upozorňujeme, že odo dňa testu máte 3 mesiace na to, aby ste zaslali celú žiadosť o príspevok na cestovné náklady/náklady na pobyt.

Vo všeobecnosti sa ako podklad pre výpočet použije adresa pobytu uvedená vo vašom používateľskom konte EPSO.

Ak máte nárok na príspevok:

  •  vyplňte tieto tlačivá [formulár pre právnické osoby (zvoľte „fyzická osoba“) a formulár finančnej identifikácie],
  •  vytlačte ich a podpíšte,
  •  požiadajte vašu banku o označenie formulára finančnej identifikácie odtlačkom pečiatky,
  •  vytlačte, vyplňte a podpíšte „formulár príspevku“;
  •  pošlite uvedené tlačivá spolu s kópiou svojho preukazu totožnosti alebo pasu a dokladu o ceste a/alebo zabezpečení ubytovania na adresu:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

Ak chcete zistiť, ako požiadať o príspevok na cestovné výdavky a/alebo diéty, kliknite na túto otázku.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie