Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Τι επαγγελματικά προσόντα και τίτλους σπουδών πρέπει να έχω;

Τι επαγγελματικά προσόντα και τίτλους σπουδών πρέπει να έχω;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις τίτλων σπουδών ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση.

Γενικά:

  • για όλες τις θέσεις μη πανεπιστημιακού επιπέδου (βοηθοί/ομάδες καθηκόντων II, III) απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  • για όλες τις θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (διοικητικοί υπάλληλοι/ομάδα καθηκόντων IV) απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) τριτοβάθμια εκπαίδευση (τριετούς διάρκειας).

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται σχετική επαγγελματική εμπειρία.

 Δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές για την επαγγελματική εμπειρία και παραδείγματα αποδεκτών τίτλων σπουδών.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι