ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Защо резултатът ми във връзка с графа ,,филтър на квалификациите“ (Talent Screener) е по-нисък, отколкото очаквах?

Защо резултатът ми във връзка с графа ,,филтър на квалификациите“ (Talent Screener) е по-нисък, отколкото очаквах?

Според съответната съдебна практика личното ви убеждение за това как вашите квалификации/опит е трябвало да бъдат оценени е субективно и не може да замени оценката на конкурсната комисия. То не представлява неопровержимо доказателство за явна грешка, допусната от страна на конкурсната комисия.

Вие носите отговорност да предоставите на конкурсната комисия цялата информация, необходима за оценка на вашите квалификации, т.е. достатъчно подробности и отговори на всички въпроси.

Решението на конкурсната комисия относно резултата от оценката може да се обясни с различни елементи, свързани с предварително определените от комисията критерии за оценка:

  • Вашата диплома и/или изучаваните дисциплини не съответстват в достатъчна степен на предварително определените критерии
  • Вашият опит не е достатъчно свързан с естеството на служебните задължения, описани в обявлението за конкурса
  • Естеството на вашите задачи/видът на отговорностите на работното място (напр. по отношение на размера на бюджета или броя на управляваните кадри) не съответстват на предварително определените критерии или не са достатъчно подробно описани в графа ,,филтър на квалификациите“ от формуляра за кандидатстване
  • Продължителността на вашия професионален опит не е ясно посочена (напр. точна начална и крайна дата) 
  • Вашият опит в съответната област не е достатъчно дълъг/не е придобит след получаване на дипломата, даваща право на участие в конкурса
  • Отговорили сте с „не“ и следователно сте получили нула точки за въпросите
  • Позовали сте се на отговор, който сте предоставили за друг въпрос (точки не се присъждат неколкократно за една и съща информация, тъй като всеки подходящ опит може да се отчита само веднъж).
  • В графа ,,филтър на квалификациите“ сте се позовали на ваш отговор от друга част на формуляра, която не се взема под внимание при оценката на квалификациите
  • Не сте отговорили на всички въпроси в графа ,,филтър на квалификациите“ от формуляра за кандидатстване

Отговорът полезен ли беше?

Да Не