Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Γιατί η βαθμολογία μου στον Αξιολογητή Ταλέντου ήταν κατώτερη των προσδοκιών μου;

Γιατί η βαθμολογία μου στον Αξιολογητή Ταλέντου ήταν κατώτερη των προσδοκιών μου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου, η προσωπική σας άποψη για το πώς θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί τα προσόντα/η εμπειρία σας είναι υποκειμενική και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξιολόγηση της εξεταστικής επιτροπής. Επίσης, δεν συνιστά αδιάσειστη απόδειξη πρόδηλου σφάλματος της επιτροπής.

Εναπόκειται σε σας να δώσετε στην εξεταστική επιτροπή όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη βαθμολόγησή σας μέσω του Αξιολογητή Ταλέντου, δηλαδή να δώσετε επαρκείς λεπτομέρειες και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Πολλά στοιχεία μπορούν να εξηγήσουν τις αποφάσεις της εξεταστικής επιτροπής όσον αφορά τη βαθμολογία, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζει αυτή:

  • Το πτυχίο σας και/ή τα θέματα που καλύπτει δεν συμφωνούν επαρκώς με τα προκαθορισμένα κριτήρια
  • Η εμπειρία σας δεν σχετίζεται επαρκώς με τη φύση των καθηκόντων που περιγράφονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού
  • Η φύση των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων που συνεπάγεται η θέση εργασίας σας (π.χ. όσον αφορά το μέγεθος του προϋπολογισμού ή τον αριθμό του προσωπικού που διευθύνατε) δεν συμφωνεί με τα προκαθορισμένα κριτήρια ή δεν είναι αρκετά λεπτομερής στον Αξιολογητή Ταλέντου της αίτησής σας
  • Η διάρκεια της επαγγελματικής σας εμπειρίας δεν προσδιορίζεται σαφώς (π.χ. ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης) 
  • Η εμπειρία σας στον τομέα δεν είναι αρκετά μεγάλη/δεν έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου που σας δίνει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
  • Απαντήσατε «όχι» και συνεπώς λάβατε μηδέν βαθμούς για την ερώτηση/τις ερωτήσεις
  • Αναφέρεστε σε απάντηση που δώσατε σε άλλη ερώτηση (δεν βαθμολογούνται κάθε φορά εκ νέου οι απαντήσεις που δίνουν τις ίδιες πληροφορίες, δεδομένου ότι κάθε εμπειρία σας μπορεί να βαθμολογηθεί μόνο μία φορά).
  • Αναφέρεστε σε απάντησή σας στον Αξιολογητή Ταλέντου η οποία αφορά άλλο τμήμα της αίτησης το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση
  • Δεν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις του Αξιολογητή Ταλέντου στο δελτίο αίτησης

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι