Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Prečo bolo moje hodnotenie v prehľade schopností nižšie, než som očakával?

Prečo bolo moje hodnotenie v prehľade schopností nižšie, než som očakával?

Podľa príslušnej judikatúry Súdneho dvora je vaše osobné presvedčenie o tom, ako mala byť ohodnotená vaša kvalifikácia alebo prax subjektívne a nemôže nahradiť posúdenie výberovej komisie. Nepredstavuje nevyvrátiteľný dôkaz zjavného pochybenia komisie.

Je vašou zodpovednosťou poskytnúť výberovej komisii všetky informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie vášho prehľadu schopností, t. j. uviesť dostatočne podrobné informácie a odpovedať na všetky otázky.

Rozhodnutie výberovej komisie o hodnotení v súlade s vopred stanovenými hodnotiacimi kritériami môže ovplyvniť viacero prvkov:

  • váš diplom a/alebo absolvované predmety nie sú dostatočne v súlade s vopred stanovenými kritériami,
  • vaša prax dostatočne nesúvisí s náplňou práce uvedenou v oznámení o výberovom konaní,
  • charakter úloh alebo druh povinností, ktoré zahŕňala vaša práca (napr. s ohľadom na úroveň spravovaného rozpočtu alebo počet riadených osôb), nie je v súlade s vopred stanovenými kritériami alebo nie je dostatočne podrobne opísaný vo vašom prehľade schopností,
  • dĺžka trvania odbornej praxe nie je jasne uvedená (napr. presný dátum začatia a ukončenia), 
  • vaša prax v oblasti nie je dostatočne dlhá alebo bola nadobudnutá po získaní diplomu, ktorý umožňuje účasť na tomto výberovom konaní,
  • na jednu alebo viacero otázok ste odpovedali „nie“, a preto ste za ne nezískali žiadne body,
  • odkazovali ste na svoju odpoveď na inú otázku (za odpovede, v ktorých sa opakuje rovnaká informácia, sa body opätovne neudeľujú, keďže každá relevantná prax sa počíta iba raz),
  • v odpovedi v rámci prehľadu schopností, ste odkazovali na inú časť prihlášky, ktorá sa do hodnotenia v prehľade schopností nepočíta,
  • neodpovedali ste na všetky otázky v prehľade schopností.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie