Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κατά τη διαδικασία επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (μόνιμη διαδικασία CAST), τι μπορώ να κάνω;

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κατά τη διαδικασία επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (μόνιμη διαδικασία CAST), τι μπορώ να κάνω;

Αν έχετε σοβαρή αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο μιας ερώτησης της δοκιμασίας, απευθυνθείτε στην υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους, εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την ημέρα των δοκιμασιών, αναφέροντας με σαφήνεια τα γεγονότα καθώς και τον αριθμό σας υποψηφίου (βλέπε διαδικασία στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Σε περίπτωση που, παρά τους εφαρμοζόμενους διεξοδικούς ελέγχους, ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν πληροί τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια της EPSO, προβλέπονται τα παρακάτω διορθωτικά μέτρα:
-Το στοιχείο θα διορθωθεί ή θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων
- Μπορεί να χορηγηθεί αντιστάθμιση εφόσον έχετε ζημιωθεί.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι