Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Ποιες δεξιότητες πρέπει να αποδείξουν οι υποψήφιοι ότι διαθέτουν κατά τις δοκιμασίες;

Ποιες δεξιότητες πρέπει να αποδείξουν οι υποψήφιοι ότι διαθέτουν κατά τις δοκιμασίες;

Τα θεσμικά όργανα αναζητούν υποψηφίους ταλαντούχους, με όρεξη για δουλειά και προσόντα υψηλού επιπέδου στον τομέα τους, οι οποίοι να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις ακόλουθες γενικές δεξιότητες:

  • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων: εντοπισμός των σημαντικότερων παραμέτρων σε σύνθετα προβλήματα και εξεύρεση δημιουργικών και πρακτικών λύσεων
  • Επικοινωνία: ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με σαφήνεια και ακρίβεια
  • Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία: ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας για την παροχή έργου υψηλού επιπέδου εντός καθορισμένων προθεσμιών
  • Επιμόρφωση και ανάπτυξη: ανάπτυξη και βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων καθώς και των γνώσεων σχετικά με το συγκεκριμένο όργανο και το εργασιακό του περιβάλλον
  • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση: προτεραιότητα στα σημαντικότερα καθήκοντα, επίδειξη ευελιξίας και οργάνωση της δουλειάς με αποτελεσματικό τρόπο
  • Ανθεκτικότητα: επίδειξη αποτελεσματικότητας ακόμη και όταν ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων με θετικό τρόπο και προσαρμογή στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος
  • Συνεργασία με άλλους: ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους στο πλαίσιο ομάδας και σε διάφορα οργανωτικά επίπεδα και σεβασμός των διαφορών μεταξύ των ατόμων
  • Προσόντα προϊσταμένου (μόνο για διοικητικούς υπαλλήλους): ικανότητα διαχείρισης, ανάπτυξης και ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές για την εκάστοτε θέση δεξιότητες καθώς και με τις δοκιμασίες για την αξιολόγηση όλων αυτών των δεξιοτήτων είναι διαθέσιμες στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι