Usein kysyttyä

Etusivu > Usein kysyttyä > Mitä hakijoiden kompetensseja kokeissa arvioidaan?

Mitä hakijoiden kompetensseja kokeissa arvioidaan?

EU:n toimielimet etsivät lahjakkaita, motivoituneita ja alallaan erittäin päteviä hakijoita, jotka voivat osoittaa omaavansa seuraavanlaisia yleisiä kompetensseja:

  • Analysointi- ja ongelmanratkaisukyky: kyky erottaa monimutkaisten asiakokonaisuuksien olennaiset osat ja keksiä luovia ja käytännöllisiä ratkaisuja
  • Viestintätaidot: kyky ilmaista itseään selkeästi ja täsmällisesti sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä
  • Laatutietoisuus ja tuloshakuisuus: kyky ottaa henkilökohtaisesti vastuuta siitä, että työt tehdään hyvin ja asianmukaisia menettelyjä noudattaen
  • Oppimis- ja kehittymiskyky: kyky kehittää itseään ja parantaa valmiuksiaan sekä hankkia tietoa organisaatiosta ja sen ympäristöstä
  • Priorisointikyky ja järjestelmällisyys: kyky asettaa tärkeimmät tehtävät etusijalle, työskennellä joustavasti ja järjestää oma työnsä tehokkaasti
  • Paineensietokyky: kyky toimia tehokkaasti myös työmäärän ollessa suuri, käsitellä organisaatiossa esiintyviä ongelmia positiivisessa hengessä ja sopeutua muuttuvaan työympäristöön
  • Yhteistyökyky: kyky tehdä yhteistyötä sekä oman ryhmän jäsenten että organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa ja ottaa huomioon ihmisten erilaisuus
  • Esimiestaidot (koskee pelkästään hallintovirkamiehiä): kyky johtaa, kehittää ja motivoida työntekijöitä niin, että he saavat aikaan tuloksia.

Työtehtäviin liittyvistä kompetensseista ja kokeista, joilla niitä arvioidaan, on lisätietoa kilpailuilmoituksessa.

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En