Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Υπάρχει πρόβλημα με τις ημερομηνίες στο δελτίο της αίτησης. Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω ημερομηνία μετά τις 9/4/2018;

Υπάρχει πρόβλημα με τις ημερομηνίες στο δελτίο της αίτησης. Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω ημερομηνία μετά τις 9/4/2018;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Κύριος σκοπός της αίτησης είναι να προσδιοριστεί κατά πόσον ένας υποψήφιος πληροί, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όλους τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχετε υπόψη ότι:

  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 10/4/2018. Η ημερομηνία που λήφθηκε υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσον ένας υποψήφιος πληροί τους όρους είναι ολόκληρη η τελευταία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή η: 9/4/2018.
  • Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία για τη συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι που το επιθυμούν, μπορούν να προσθέσουν επαγγελματική εμπειρία που έχουν αποκτήσει μέχρι τις 09/04/2018.
    Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να προσθέσουν βιογραφικό με πλήρη στοιχεία (βλέπε στην αριστερή πλευρά του λογαριασμού EPSO), το οποίο θα διαβιβαστεί στις υπηρεσίες προσλήψεων εάν οι υποψήφιοι περιληφθούν στον εφεδρικό κατάλογο επιτυχόντων.
  • Ο ελάχιστος τίτλος σπουδών που απαιτείται είναι πτυχίο πανεπιστημίου (μπάτσελορ). Οι υποψήφιοι μπορούν να προσθέτουν επιπλέον πτυχία, αλλά μόνον εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
  • Φοιτητές στο τελευταίο έτος των πανεπιστημιακών τους σπουδών (μπάτσελορ) μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό εφόσον πρόκειται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι τις 31/07/2018.
    Πρέπει να επιλέξουν το σχετικό τετραγωνίδιο στην πρώτη καρτέλα του δελτίου της αίτησης.
Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι