Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Koji se jezični režim primjenjuje na natječaje za administratore općeg profila?

Koji se jezični režim primjenjuje na natječaje za administratore općeg profila?

Na kojem se jeziku polažu testovi na natječaju za administratore općeg profila?

Kandidati na natječaju za administratore općeg profila polažu testove na dva jezika:

  • jezik 1: većina testova s višestrukim izborom odgovora (testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja) polaže se na kandidatovu jeziku 1 koji mora biti jedan od 24 službena jezika Europske unije
  • jezik 2: jedan od testova s višestrukim izborom odgovora (test situacijskog prosuđivanja), test simulacije e-sandučića (e-tray) i testovi u centru za procjenu polažu se na jednom od preostalih jezika iz obrasca za prijavu; kao jezik 2 kandidati će morati odabrati jedan od pet jezika koje EPSO utvrdi kao najčešće prijavljene.

Svaki kandidat mora navesti najmanje dva službena jezika Europske unije (najniža zahtijevana razina: najmanje jedan jezik na razini B2 ili višoj i jedan jezik na razini C1 ili višoj – vidjeti Zajednički europski referentni okvir za jezike). Jezici testiranja biraju se među jezicima koje kandidati prijave, pritom uzimajući u obzir interese službi i institucija koje zapošljavaju novo osoblje.

Stoga je važno da kandidati prijave samo one jezike na kojima su spremni polagati testove. Po završetku prvog dijela postupka prijave kandidat više neće moći dodavati jezike.

Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne