Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jakie doświadczenie zawodowe jest wymagane?

Jakie doświadczenie zawodowe jest wymagane?

Kategorie pytań: 

W niektórych przypadkach kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie.

Aby doświadczenie zawodowe zostało uznane, musi stanowić faktyczny stosunek pracy zdefiniowany przy pomocy następujących elementów:

  • rzeczywista, prawdziwa praca,
  • za wynagrodzeniem,
  • w charakterze pracownika (dowolny rodzaj umowy) lub usługodawcy.

Doświadczenie zawodowe zostanie uwzględnione jedynie, jeśli merytorycznie jest związane z obowiązkami opisanymi w ogłoszeniu o konkursie, do którego zgłosił się kandydat.

Wymienione powyżej elementy doświadczenia zawodowego będą liczone w następujący sposób:

  • Wolontariat: praca wolontariacka zostanie uznana wyłącznie, jeśli jest opłacana. Praca wolontariacka musi być porównywalna do pracy w pełnym wymiarze czasu, zarówno pod względem liczby przepracowanych godzin, jak i czasu trwania.
  • Staże: staże zostaną uznane, jeżeli są opłacane.
  • Obowiązkowa służba wojskowa: w przypadku obowiązkowej służby wojskowej uznany zostanie jedynie okres nieprzekraczający ustawowego czasu trwania tej służby w państwie członkowskim, którego obywatelem jest kandydat. (Służba wojskowa może się odbyć przed uzyskaniem dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie lub po jego uzyskaniu).
  • Urlop macierzyński/rodzicielski/adopcyjny: zostanie uwzględniony, jeżeli odbywa się w ramach umowy o pracę. Jeżeli urodzenie lub adopcja dziecka ma miejsce w okresie, gdy rodzic jest bezrobotny, odpowiadający temu okresowi urlop nie zostanie uwzględniony. 
  • Doktorat: studia doktoranckie uznaje się za równoważne z doświadczeniem zawodowym, nawet jeśli są niezarobkowe, jednak maksymalnie przez okres trzech lat, pod warunkiem że zakończyły się uzyskaniem stopnia doktora.
  • Praca w niepełnym wymiarze godzin: zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy zostanie przeliczone proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Na przykład w przypadku pracy na część etatu przez sześć miesięcy doświadczenie kandydata będzie liczone jako trzymiesięczne.

Doświadczenie zawodowe jest liczone dopiero od momentu uzyskania dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie