Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Conas a chinntímid go gcaitear ar an dóigh chéanna leis na hiarrthóirí agus go bhfuil neamhchlaontacht sna próisis roghnúcháin?

Conas a chinntímid go gcaitear ar an dóigh chéanna leis na hiarrthóirí agus go bhfuil neamhchlaontacht sna próisis roghnúcháin?

Catagóirí ceisteanna: 

Beidh bord roghnúcháin ar leith ag gach próiseas roghnúcháin chun na hiarrthóirí is fearr a roghnú ar bhonn na gcáilíochtaí agus na n-inniúlachtaí atá sainithe san fhógra comórtais. Tá na bord roghnúcháin comhdhéanta d'oifigigh ó institiúidí an Aontais Eorpaigh, agus déanann EPSO gach iarracht an chothromaíocht a chinntiú i dtaca le hinscne, le hinniúlacht teanga, agus leis an gcoibhneas idir baill foirne agus lucht riaracháin agus le méid na hinstitiúide. Tá cathaoirleach i gceannas ar obair an bhoird agus cabhraíonn leas-chathaoirleach amháin nó roinnt leas-chathaoirleach leis. Tá gach cúram a bhaineann le measúnú na n-iarrthóirí le linn na gcéimeanna éagsúla den phróiseas roghnúcháin faoi chumhdach rúndacht imeachtaí an bhoird roghnúcháin agus tá na cúraimí leagtha amach sa phas inniúlachtaí deiridh a chuirtear ar fáil do gach iarrthóir ar mhaithe leis an trédhearcacht.

Cuireann EPSO béim mhór ar an gcomhionannas  agus déanann sé gach iarracht meas a léiriú ar chomhdheiseanna do na hiarrthóirí uile, agus a chinntiú  go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí, mar a leanas:

  • Is é prionsabal na neamhchlaontachta an prionsabal uileghabhálach atá mar threoir d'obair an bhoird roghnúcháin. Mar shampla, ní féidir aon nasc ordlathach díreach ná gaol teaghlaigh díreach a bheith ann idir comhalta den bhord roghnúcháin agus an t-iarrthóir a bhfuil sé ag déanamh measúnú air. Mar sin féin, i gcás ina raibh gaol gairmiúil níos faide amach ann cheana nó fiú má tá sé fós ann, ní chiallaíonn sé sin ann féin nach féidir leis an gcomhalta an measúnú a dhéanamh.
  • Ní mór do chomhaltaí an bhoird roghnúcháin agus d'iarrthóirí aon choinbhleacht leasa a d'fhéadfadh a bheith ann a chur in iúl d’EPSO ionas gur féidir é sin a chur san áireamh agus na hoiriúnuithe cuí a dhéanamh dá réir sin.
  • Leanann an bord roghnúcháin an cháilitheacht réamhbhunaithe, agus na critéir roghnúcháin agus mheasúnaithe atá leagtha amach san fhógra comórtais. Déantar na critéir sin a dhoiciméadú, a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm go cúramach agus go leanúnach.
  • Cinntítear cur chuige measúnaithe comhchuibhithe le hoiliúint chuimsitheach leanúnach, oiliúint le linn na hoibre, maoirseacht ar chomhaltaí an bhoird agus le cruinnithe athbhreithnithe tráthrialta.
  • Déanann EPSO rialuithe cáilíochta agus anailísí staitistiúla córasacha chun monatóireacht a dhéanamh ar aon chlaontacht a d'fheadfadh a bheith ann i dtaca le measúnú na n-iarrthóirí agus chun deireadh a chur léi más ann di.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh