Časté otázky

Home > Časté dotazy > Complaints > Testy v hodnotícím centru

Testy v hodnotícím centru

Co se stane, když mě po přezkumu mého případu přijmou do řízení zpět, jenže konkurz mezitím už vstoupí do další fáze?

Pokud by vás výběrová komise po přezkumu přijala do řízení zpět, do jeho postupu byste vstoupil znovu v té fázi, v níž jste byl vyloučen, a to bez ohledu na to, do jakého stadia konkurz mezitím pokročil. 

více

Podala jsem žádost o přezkum. Žádnou odpověd jsem ale nedostala. Měla bych zaslat urgenci?

Jestliže jste poté, co jste zaslala svou stížnost, obdržela potvrzení o přijetí, neměla byste svou záležitost urgovat, pokud od té doby neuplynula dostatečně dlouhá doba. Připravit výsledky přezkumu může trvat několik týdnů. Výběrová komise se musí sejít a rozhodnout a teprve poté se připravuje a odesílá odpověď.

více

Mám zdravotní postižení a mám problémy s přístupem na internetové stránky úřadu EPSO a/nebo přístupností výběrového řízení. Na koho se můžu obrátit s mými připomínkami a doporučeními?

EPSO věnuje velkou pozornost otázce přístupnosti. Neustále pracujeme na tom, aby komunikace s naším úřadem a naše výběrová řízení byly široce přístupné. Pokud se však setkáte s problémy ohledně přístupnosti vašeho účtu EPSO nebo našich internetových stránek, neprodleně nás prosím kontaktujte a sdělte nám, o jaký problém se jedná, popř. své připomínky a doporučení. Vaše zpětná vazba má pro EPSO zásadní význam. Své služby můžeme díky ní neustále zlepšovat a zvyšovat jejich přístupnost. Další informace o tom, jak úřad EPSO zlepšuje přístupnost, najdete na stránkách zaměřených na rovné...

více

Co mám dělat, pokud si myslím, že se mnou kvůli mé odlišnosti nebylo v průběhu výběrového řízení spravedlivě zacházeno?

Úřad EPSO přikládá velký význam otázkám rovnosti a rozmanitosti a vyvíjí maximální úsilí s cílem dodržet rovnost příležitostí, rovné zacházení a rovný přístup mezi všemi uchazeči. Pokud se domníváte, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivým či diskriminačním způsobem na základě jednoho nebo více z následujících důvodů (pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace), neprodleně nás prosím...

více

Proč se do kompetenčního pasu neuvádějí podrobnější poznámky?

Kompetenční pas má udávat pouze celkový přehled silných a slabých stránek u každé dovednosti. Úřad EPSO ho vydává v zájmu transparentnosti. Nejedná se však o povinnost – hodnocení vašich jednotlivých kompetencí, které vám bylo sděleno, je odpovídajícím a dostatečným odůvodněním toho, proč výběrová komise dospěla ke svému rozhodnutí.

více

Bylo by možné mi poslat bodové hodnocení každého testu zvlášť?

Bohužel ne. Body se udělují pouze na základě znalostí a dovedností hodnocených v průběhu série testů, jak je uvedeno ve vašem kompetenčním pasu.

více

Všiml jsem si, že bodové hodnocení stejné kompetence v různých výběrových řízeních se liší. Při hodnocení se tedy musela stát chyba.

Není možné napadnout rozhodnutí ohledně vašeho výkonu v určitém testu na základě výsledků, které jste získali v jiném výběrovém řízení.

více

Informace jste si již přečetli a nyní chcete podat stížnost?

Ano Ne