Časté otázky

Home > Časté dotazy > Complaints > Všeobecné

Všeobecné

Co se stane, když mě po přezkumu mého případu přijmou do řízení zpět, jenže konkurz mezitím už vstoupí do další fáze?

Pokud by vás výběrová komise po přezkumu přijala do řízení zpět, do jeho postupu byste vstoupil znovu v té fázi, v níž jste byl vyloučen, a to bez ohledu na to, do jakého stadia konkurz mezitím pokročil. 

více

Podala jsem žádost o přezkum. Žádnou odpověd jsem ale nedostala. Měla bych zaslat urgenci?

Jestliže jste poté, co jste zaslala svou stížnost, obdržela potvrzení o přijetí, neměla byste svou záležitost urgovat, pokud od té doby neuplynula dostatečně dlouhá doba. Připravit výsledky přezkumu může trvat několik týdnů. Výběrová komise se musí sejít a rozhodnout a teprve poté se připravuje a odesílá odpověď.

více

Mám zdravotní postižení a mám problémy s přístupem na internetové stránky úřadu EPSO a/nebo přístupností výběrového řízení. Na koho se můžu obrátit s mými připomínkami a doporučeními?

EPSO věnuje velkou pozornost otázce přístupnosti. Neustále pracujeme na tom, aby komunikace s naším úřadem a naše výběrová řízení byly široce přístupné. Pokud se však setkáte s problémy ohledně přístupnosti vašeho účtu EPSO nebo našich internetových stránek, neprodleně nás prosím kontaktujte a sdělte nám, o jaký problém se jedná, popř. své připomínky a doporučení. Vaše zpětná vazba má pro EPSO zásadní význam. Své služby můžeme díky ní neustále zlepšovat a zvyšovat jejich přístupnost. Další informace o tom, jak úřad EPSO zlepšuje přístupnost, najdete na stránkách zaměřených na rovné...

více

Co mám dělat, pokud si myslím, že se mnou kvůli mé odlišnosti nebylo v průběhu výběrového řízení spravedlivě zacházeno?

Úřad EPSO přikládá velký význam otázkám rovnosti a rozmanitosti a vyvíjí maximální úsilí s cílem dodržet rovnost příležitostí, rovné zacházení a rovný přístup mezi všemi uchazeči. Pokud se domníváte, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivým či diskriminačním způsobem na základě jednoho nebo více z následujících důvodů (pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace), neprodleně nás prosím...

více

Jaký druh stížnosti je relevantní v mém případě?

Nárok na podání jednoho z druhů stížnosti mají uchazeči, kteří již do jednoho z výběrových řízení EPSO odeslali přihlášku. Úplný přehled toho, jakým způsobem lze stížnost podat, uvádí oznámení příslušného výběrového řízení.

více

Mohu podat stížnost veřejnému ochránci práv?

Každý uchazeč může podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv, a to do dvou let ode dne, kdy k daným skutečnostem nebo údajnému nesprávnému úřednímu postupu došlo.

více

Mohu se v dané věci obrátit na soud?

Ohledně rozhodnutí výběrové komise nebo orgánu oprávněného ke jmenování, které nepříznivě ovlivňuje právní status uchazeče, může každý uchazeč podat žalobu k Soudnímu dvoru. Opravný prostředek musí být zaslán Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ve lhůtě tří měsíců a deseti dnů od doručení rozhodnutí, které uchazeč chce napadnout. Soud pro veřejnou službu může napadené rozhodnutí zrušit, nikoli však pozměnit.

více

Mohu podat správní stížnost (podle čl. 90) ještě před tím, než obdržím odpověď ohledně přezkumu, který se týká stejného tématu?

Ne. Pokud to budete považovat za nutné, měli byste správní stížnost podat až po získání odpovědi daného přezkumu.  Správní stížnost podle čl. 90 musí být založena na rozhodnutí, které nepříznivě ovlivňuje váš právní status uchazeče, tj. v tomto případě na základě negativní odpovědi, kterou výběrová komise ohledně přezkumu vydala.  Lhůta pro podání stížnosti podle čl. 90 je 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí, které chcete napadnout.

více

Jak postupovat, když uchazeč zjistí, že zná některého z členů výběrové komise?

V takovém případě by měl uchazeč o této skutečnosti úřad EPSO neprodleně informovat, aby mohla být přijata nezbytná opatření za účelem vyloučení jakéhokoli střetu zájmů.

více

Mohu si vyžádat kopii svých neopravených písemných/praktických testů?

Ano. Výjimkou jsou situace, kdy má být daný test použit znovu. V takových případech budete o této skutečnosti předem informováni v oznámení o výběrovém řízení a/nebo ve zvacím dopise k daným testům.

více

Mohu si vyžádat kopii hodnoticích kritérií, hodnoticí tabulky, opravených testů nebo podrobnosti hodnocení?

Bohužel ne. Vztahuje se na ně totiž důvěrnost jednání výběrových komisí stanovená služebním řádem.

více

V jakém případě mohu podat žádost o přezkum?

Můžete požádat o přezkum kteréhokoli rozhodnutí výběrové komise nebo úřadu EPSO, jež ovlivňuje váš výsledek v jakékoli fázi výběrového řízení, pokud se domníváte, že došlo k významné chybě nebo porušení pravidel výběrového řízení.

více

Jaké informace musím ve stížnosti uvést?

číslo výběrového řízení vaše číslo uchazeče podrobné informace o rozhodnutí, na něž si stěžujete(např. nepřijetí v důsledku toho, že neodpovídá diplom nebo odborná praxe, protože je příliš krátká nebo nesouvisí s oborem výběrového řízení, nedostačující odborné praxe, nízkému skóre hodnocení zkušeností u jedné nebo více konkrétních otázek, hodnocení kompetence)  důvody pro vaši stížnost

více

Informace jste si již přečetli a nyní chcete podat stížnost?

Ano Ne