Časté otázky

Home > Časté dotazy > Complaints > Testy s otázkami s výběrem odpovědí

Testy s otázkami s výběrem odpovědí

Nezdála se mi jedna z otázek ve výběrovém řízení na smluvní zaměstnance (CAST Permanent). Kam to můžu nahlásit?

Máte-li vážné pochybnosti o obsahu otázky v testu, můžete se během třech kalendářních dnů od data konání testu obrátit na kontaktní středisko úřadu EPSO. V takovém případě je vždy nutné problém podrobně popsat a uvést své číslo uchazeče (viz postup ve výzvě k vyjádření zájmu). Pokud daná otázka i přes důkladnou kontrolu ze strany úřadu EPSO nesplňuje přísná kritéria kvality, budou přijata tato nápravná opatření:Otázka bude opravena nebo vyřazena z databáze.Jestliže tato otázka negativně ovlivnila váš výkon, může vám být přiznána kompenzace. Další informace o výběrovém řízení CAST Permanent

více

Mám zdravotní postižení a mám problémy s přístupem na internetové stránky úřadu EPSO a/nebo přístupností výběrového řízení. Na koho se můžu obrátit s mými připomínkami a doporučeními?

EPSO věnuje velkou pozornost otázce přístupnosti. Neustále pracujeme na tom, aby komunikace s naším úřadem a naše výběrová řízení byly široce přístupné. Pokud se však setkáte s problémy ohledně přístupnosti vašeho účtu EPSO nebo našich internetových stránek, neprodleně nás prosím kontaktujte a sdělte nám, o jaký problém se jedná, popř. své připomínky a doporučení. Vaše zpětná vazba má pro EPSO zásadní význam. Své služby můžeme díky ní neustále zlepšovat a zvyšovat jejich přístupnost. Další informace o tom, jak úřad EPSO zlepšuje přístupnost, najdete na stránkách zaměřených na rovné...

více

Co mám dělat, pokud si myslím, že se mnou kvůli mé odlišnosti nebylo v průběhu výběrového řízení spravedlivě zacházeno?

Úřad EPSO přikládá velký význam otázkám rovnosti a rozmanitosti a vyvíjí maximální úsilí s cílem dodržet rovnost příležitostí, rovné zacházení a rovný přístup mezi všemi uchazeči. Pokud se domníváte, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivým či diskriminačním způsobem na základě jednoho nebo více z následujících důvodů (pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace), neprodleně nás prosím...

více

Jedna otázka s možností výběru z několika odpovědí (tzv. multiple-choice question) se mi nezdála. Co s tím mohu dělat?

Pokud máte vážné pochybnosti o obsahu otázky v testu, můžete se během tří kalendářních dnů od data konání testu obrátit na kontaktní středisko úřadu EPSO pro uchazeče. V takových případech je vždy nutné problém podrobně popsat a uvést své číslo uchazeče (viz postup zrušení otázky v oznámení o výběrovém řízení). Pokud daná otázka i přes důkladnou kontrolu ze strany úřadu EPSO nesplňuje jeho přísná kritéria kvality, budou přijata nápravná opatření, při nichž se bude postupovat následovně: Otázka bude opravena nebo vyřazena z databáze. Pokud bude otázka zrušena, odrazí se to ve vašich...

více

Co mám dělat v případě, že se v testovacím centru vyskytne technický či organizační problém, který by mohl ovlivnit výsledek mého testu či můj výkon?

Pokud nastane problém: nahlaste jej přítomnému dozoru a požádejte, aby byl písemně zaprotokolován, a zároveň jej do 3 dnů písemně oznamte úřadu EPSO prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, ve kterém problém stručně popište.

více

Na koho se mám obrátit, vyskytne-li se při rezervaci počítačových testů technický problém?

Narazíte-li při rezervaci termínu testu nebo její změně či zrušení na technické problémy, obracejte se přímo na společnost Prometric: e-mailem: epso_en@prometric.com telefonicky (bezplatné volání): Rakousko 0800 201 768 Belgie 0800 80293 Bulharsko 00800 1104423 Chorvatsko 0800 222 354

více

Informace jste si již přečetli a nyní chcete podat stížnost?

Ano Ne